Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Column XL-Item

Open clubs en vitale sportparken: er dreigt een kans! 19 mei 2020

door: Sanne Cobussen

Sinds enkele jaren zijn vele sportverenigingen en sportaccommodaties bezig de poorten van de accommodatie te openen. Het principe van de open club is afgelopen jaren redelijk gemeengoed geworden. Open clubs en vitale sportparken stellen de accommodatie beschikbaar, ook voor niet leden, buurtbewoners en betrokkenen. De nieuwe 1,5 meter-samenleving, die langzaamaan ontstaat door de coronacrisis en de intelligente lock-down, biedt kansen voor deze vitale sportparken en open clubs. In Living Lab Lingewaard zijn eerste goede ervaringen opgedaan met het openstellen van een vitaal sportpark voor collega sportverenigingen, maar ook voor culturele verenigingen uit het dorp.

Vijf jaar geleden schreef ik een eerste artikel over open clubs voor Sport Knowhow XL. Rond die tijd voerde ik samen met studenten een eerste onderzoek uit naar de inrichting van open clubs, onder andere voor voetbalvereniging GVA in Doornenburg. We hanteerden toen als definitie van een open club de filosofie van NOC*NSF dat een open club vier kernelementen bevat, te weten: ondernemingszin, open cultuur, vraaggericht werken en samenwerking. De definitie is nu vijf jaar later nog steeds gangbaar, wel is een vijfde element toegevoegd namelijk een open club streeft naar continuïteit1. Vandaag de dag is vraaggericht en samenwerken op een vitaal sportpark of bij een open sportclub de manier om in de anderhalve-metersamenleving iedereen mogelijkheden te bieden om (sport)activiteiten uit te voeren. 

thumbnail_ColumnXLSanneCobussen-OC-1Substantiële bijdrage vitale sportparken en open sportclubs
Op dit moment zijn we als professionals in de sport, net als alle andere Nederlanders, bezig met het oriënteren op deze ‘anderhalvemetersamenleving’. Hier hadden we vijf jaar geleden nog nooit van gehoord. Vijf jaar geleden had niemand voorzien dat de open club en het vitale sportpark een belangrijke rol kunnen vervullen in deze anderhalvemetersamenleving. Met de richtlijnen van het RIVM in acht nemend en door intelligent te opereren, kunnen we op vitale sportparken en met open clubs in Nederland beweegactiviteiten voor kinderen en volwassenen ontwikkelen. Door actief vraaggericht te werken kunnen vitale sportparken en open sportclubs een substantiële bijdrage leveren aan de saamhorigheid in een buurt, het dorp of de stad waartoe koning Willem-Alexander opriep in zijn speech van 20 maart jongstleden.

"Durf als vitaal sportpark je accommodatie open te stellen voor alle collega-verenigingen, culturele verenigingen én commerciële sportaanbieders die normaliter een binnen(sport)accommodatie gebruiken"

Sporten die gebruik maken van een buitensportaccommodatie mogen sinds 6 mei weer sportactiviteiten voor kinderen aanbieden die onder begeleiding kunnen sporten en bewegen en vanaf 11 mei kunnen we allemaal weer conform de richtlijnen van het RIVM sporten in de buitenlucht. Voor een deel van de sportverenigingen kunnen dus weer activiteiten opgestart worden. Dat gebeurt ook op heel veel plekken. Maar er zijn ook vele (sport)verenigingen die niét kunnen beginnen. Dit zijn alle sport- en culturele verenigingen die gebruik maken van binnensportaccommodaties. 

Sanne2Kans op scope buiten de sport
Daarom is er nu de kans voor vitale sportparken en open sportclubs om de scope ook buiten de sport te leggen. Vele culturele activiteiten kunnen nog niet opgestart worden omdat deze (in groepsverband) binnen worden aangeboden. Durf als vitaal sportpark je accommodatie open te stellen voor alle collega-verenigingen, culturele verenigingen én commerciële sportaanbieders die normaliter een binnen(sport)accommodatie gebruiken. Dit zijn mogelijk organisaties waar open clubs (meestal) nog geen intensieve samenwerking mee hebben. Nodig hen actief uit om op de accommodatie de (sport)activiteit of een buitenvariant hierop aan te bieden. Stichting Walburgen Beweegt heeft dat in de gemeente Lingewaard gedaan in samenwerking met het Living Lab Lingewaard.

In de gemeente Lingewaard, specifiek in het dorp Gendt, beheert Stichting Walburgen Beweegt het natuurzwembad van Sportpark Walburgen met de aangrenzende ligweide, het strand en de beachvolleybalvelden. Als onderdeel van Living Lab Lingewaard heeft Walburgen Beweegt de accommodatie geopend voor alle mogelijke partijen uit het dorp. Alle verenigingen (sport en cultuur) en enkele commerciële aanbieders van sport in het verzorgingsgebied zijn gebeld en gemaild. Enkele hadden zelf al contact opgenomen. Al deze aanbieders zijn uitgenodigd om de (sport)activiteit aan te bieden op het strand of ligweide van het natuurzwembad. Hierbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan. 

"Stichting Walburgen Beweegt faciliteert en denkt en doet mee in maatregelen om de veiligheid te waarborgen de richtlijnen van het RIVM op te volgen"

Eigen verantwoordelijkheid 
Aspecten rondom verantwoordelijkheid en veiligheid zijn door de betrokken stichting goed doorgesproken. Verenigingen kunnen onder eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van de accommodatie (strand, ligweide en beachvolleybalvelden rondom natuurzwembad Walburgen). Deze accommodatie was door de gemeente Lingewaard aangewezen als plaats in het dorp waar onder begeleiding activiteiten mogen plaatsvinden en de Stichting is hier positief op ingesprongen. Stichting Walburgen Beweegt faciliteert en denkt en doet mee in maatregelen om de veiligheid te waarborgen de richtlijnen van het RIVM op te volgen. 

Sanne3De stichting wordt hierbij ondersteund door de sport- en cultuurcoach van de gemeente Lingewaard. De bezoekende vereniging organiseert de eigen activiteit. Dit is in deze eerste fase de wijze waarop taken zijn verdeeld. En niet zonder succes. De accommodatie wordt vijf avonden in de week gebruikt door de volleybalvereniging. Zij maken gebruik van de beachvolleybalvelden. De plaatselijke fanfare heeft van de gemeente groen licht gekregen om op de ligweide te vendelen met jeugd- en volwassenvendeliers. Daarnaast kunnen zij repetities met de jeugdband op gepaste afstand houden op deze ligweide. Tevens is de plaatselijke zwemvereniging drukdoende een reeks beweegactiviteiten voor de jeugd op te zetten, zal de balletschool een dansmiddag organiseren en komt de lokale turnvereniging een dagdeel in de week turnen. 

Verdere samenwerking zoeken
Op Sportpark Walburgen zijn sport en cultuur nu dus gezamenlijk te vinden op één locatie, door vraaggericht te werken en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dit is de basis om verdere samenwerking te ontplooien en ook te komen tot duurzame afspraken om de accommodatie als vitaal sportpark te blijven gebruiken. De insteek is om de komende weken te gebruiken om niet alleen naast elkaar en na elkaar te sporten, maar verder de samenwerking op te zoeken. Het vijfde element van een vitaal sportpark of open club is continuïteit. Hier ligt de uitdaging om de saamhorigheid en bereidheid tot vraaggericht werken te continueren. De eerste fase, het starten met vraaggericht werken, lijkt voltooid. Wanneer het nu in de tweede fase lukt om dit te continueren, zetten we stappen stichting een duurzaam vitaal sportpark Walburgen. 

"In drie kleine kernen zijn drie microlabs gerealiseerd, waarin de open club of het vitale sportpark maar ook de lokale organisatie van dorpsontwikkelplannen centraal staan"

De ondersteuning van Sportpark Walburgen en in het bijzonder Stichting Walburgen Beweegt komt mede voort uit de living lab subsidie van ZonMw. Walburgen is één van de drie microlabs van Living Lab Lingewaard. In dit Living Lab participeren de gemeente Lingewaard en de lokale sport- en cultuurcoaches. In drie kleine kernen zijn drie microlabs gerealiseerd, waarin de open club of het vitale sportpark maar ook de lokale organisatie van dorpsontwikkelplannen centraal staan. Het doel van dit subsidietraject is om de lokale vraag naar innovatief sportaanbod op deze vitale sportparken te achterhalen. Dat dit innovatief sportaanbod, sportaanbod op anderhalve meter afstand zou worden, had niemand voorzien. Maar door vele partijen samen te brengen op deze accommodaties kunnen we voortbouwen richting innovatief sportaanbod en vitale sportparken continueren. 

Noot
1. Definitie van Kenniscentrum Sport & Bewegen (2019).

Sanne Cobussen is als docent en onderzoeker verbonden aan HAN Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, op het expertisegebied Sports Economics & Strategic Sports Management (SESS). Alle onderzoeksresultaten zijn via het expertisecentrum HAN SENECA beschikbaar voor bedrijven en organisaties. Kijk voor meer informatie op www.han.nl/seneca.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst