Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Open Podium-Item

Sportwetenschap wordt volwassen 24 maart 2015

door: Wouter de Groot

Sport speelde als onderwerp van wetenschappelijke studie tot nog niet eens zo heel lang geleden in Nederland nooit een belangrijke rol. Dit had o.a. te maken met het feit dat de opleiding voor docent lichamelijke opvoeding niet wetenschappelijk was ingebed, maar ook dat de onderwerpen sport en bewegen zeer breed zijn en niet makkelijk als één discipline te onderscheiden. De afgelopen twee decennia is hier langzaam verandering in gekomen. Sport wordt bestudeerd door wetenschappers aan universiteiten, lectoraten en onderzoeksinstituten en dit aantal groeit nog steeds. Het voorlopig hoogtepunt is de totstandkoming van het Onderzoeksprogramma Sport dat via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt uitgezet.

De 25 projecten van het Onderzoeksprogramma Sport zijn - verdeeld over de thema’s Vitaal, Meedoen en Presteren - sinds 2013 van start gegaan en inmiddels worden de eerste resultaten zichtbaar. Uiteraard is het Onderzoeksprogramma Sport slechts een onderdeel van al het wetenschappelijke onderzoek dat er in Nederland op sportgebied plaatsvindt, maar het is wel het eerste grote tweedegeldstroomprogramma (geld dat via NWO in competitie wordt uitgezet). Maarten van Bottenburg had het in zijn keynote speech, tijdens de bijeenkomst waar de gehonoreerde projecten bekend werden gemaakt, over een historisch moment voor de sportwetenschap. De sport was als wetenschappelijk onderwerp volwassen geworden.

"Sport biedt als breed fenomeen voldoende onderwerpen voor studie"

Het aantal wetenschappers dat zich met sport bezighoudt is groeiende (universiteiten, lectoraten en onderzoeksinstituten). Ook wetenschappers in andere disciplines ontdekken de wereld van sporten en bewegen als interessant studieterrein en passen hun kennis van de economie, geografie, neuropsychologie, onderwijskunde, etc. op die wereld toe. Het zou interessant zijn om eens te onderzoeken of deze toegenomen belangstelling ook leidt tot een verschuiving in bijvoorbeeld de verdeling van de eerste geldstroom (financiële middelen die rechtstreeks door het ministerie van OCW worden toegekend). Daarnaast biedt sport als breed fenomeen voldoende onderwerpen voor studie. En die komen nog niet eens allemaal aan de orde in het lopende Onderzoeksprogramma Sport. Daar was slechts budget voor 25 projecten. Mogelijk dat een eventueel vervolg nieuwe mogelijkheden biedt.

Een probleem voor sport en bewegen is altijd geweest dat ze raken aan een grote hoeveelheid maatschappelijke onderwerpen (sport als doel en sport als middel). Door die breedte heeft het lang geduurd voordat sport als onderwerp van wetenschappelijke studie zijn plaats had gevonden in de wereld van de wetenschap. Met de groeiende belangstelling van o.a. de politiek, overheid, media en het bedrijfsleven en niet in de laatste plaats door de groei van het aantal beoefenaars van sport zelf is het maatschappelijk belang van sport gegroeid. Hierdoor begint het onderwerp nu ook in de wereld van de wetenschap een steeds belangrijkere plaats in te nemen en is het mogelijk gebleken om een apart budget voor sportonderzoek te reserveren. Hierdoor hoefden sportaanvragen niet in de open competitie (subsidieronde voor alle aanvragen die niet binnen een specifiek programma of thema terecht kunnen) met bijvoorbeeld kankeronderzoek te concurreren.

Om aan de breedte van het onderwerp tegemoet te komen is bij het inrichten van het Onderzoeksprogramma Sport destijds gekozen voor de onderwerpen uit het Sectorplan Sport (die weer uit het kabinetsstandpunt bij het Olympisch Plan kwamen). Om de uitvoering van de thema’s Vitaal, Meedoen en Presteren van het Onderzoeksprogramma Sport ter hand te nemen zijn drie gebieden van de NWO-familie betrokken, te weten ZonMw, Geesteswetenschappen en Technologiestichting STW. Ook is er onlangs door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek een onderzoeksproject gehonoreerd dat onder leiding van Chris Visscher de relatie tussen bewegen en onderwijsprestaties gaat onderzoeken. Het geld dat hiervoor beschikbaar is gesteld is afkomstig van het ministerie van OCW.

"STW en ZonMw zijn gezamenlijk een call aan het uitwerken voor technologie en innovatie in de sport"

Technologiestichting STW en ZonMw zijn - behalve met de uitvoering van de thema’s Presteren en Vitaal - gezamenlijk een call aan het uitwerken voor technologie en innovatie in de sport. Daarnaast is er samen met het gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen van NWO een eerste poging ondernomen om te bekijken of Ruimte en Economie - de twee resterende thema’s uit het Sectorplan Sport - het ook in zich hebben om onderdeel van het Onderzoeksprogramma Sport te worden.

Het Onderzoeksprogramma Sport is een van de eerste wetenschappelijke programma’s waarbij wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie even zwaar gewogen hebben. Dat heeft wellicht te maken met de opdrachtgevers: het ministerie van VWS, NOC*NSF en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA), maar is in de wereld van het wetenschappelijk onderzoek steeds gebruikelijker. Ook werd het voor het eerst mogelijk voor hbo-instellingen om bij NWO-Geesteswetenschappen en Technologiestichting STW als eerste aanvrager op te treden. Bij ZonMw was dit al het geval. In een eventueel vervolg is, afhankelijk van het beschikbare budget en de opdrachtgevers, wellicht ruimte voor een open ronde en kleine, kortlopende subsidies om aan de vragen uit de (wetenschappelijke) praktijk tegemoet te komen.

"Eigenlijk heeft ieder ministerie wel iets met sport als middel of sport als doel"

Niet alleen in de wetenschap weet men elkaar steeds beter te vinden waar het om sport gaat, maar ook binnen de rijksoverheid. Naast het ministerie van VWS (in eerste instantie uiteraard de directie Sport, maar eigenlijk is sport voor het gehele ministerie (Volksgezondheid en Welzijn) van belang), geven steeds meer ministeries aan de rol van sport als middel in te zien. Ik noemde al OCW, vanwege de rol van sport in het onderwijs. Maar denk ook aan bijvoorbeeld de ministeries van Economische Zaken (bv. de rol van sport(evenementen) bij exportbevordering; ook van belang voor Buitenlandse Zaken), Infrastructuur en Milieu (o.a. sport en recreatie als mogelijke aanjager van gebiedsontwikkeling) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bv. re-integratie door middel van sport). Eigenlijk heeft ieder ministerie wel iets met sport als middel of sport als doel. Om die rol van sport goed in te kunnen zetten is nog heel veel onderzoek nodig.

Met het opzetten van het Topteam tracht minister Schippers naast sport, wetenschap en overheden ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te betrekken. Voor deze benadering is gekozen omdat sport zelf (nog) geen (top)sector is. Het financieel betrekken van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op programmaniveau is een uitdaging die het volgens mij waard is om te verkennen. Het ligt om redenen van uiteenlopende belangen en verantwoordelijkheden wellicht minder voor de hand, maar vooral op themaniveau liggen er mijns inziens mogelijkheden.

Op projectniveau wil het in ieder geval goed lukken (vaker door het inzetten van medewerkers of productiemiddelen dan door het leveren van een financiële bijdrage); de cofinancieringseis van 30% is bij alle 25 gehonoreerde projecten gehaald. Ook is het te hopen dat NOC*NSF kan blijven investeren in een eventueel vervolg van het programma.

Met het Onderzoeksprogramma Sport wordt tegemoet gekomen aan de groeiende rol die sport in de samenleving, en dus ook in de wetenschap, inneemt. Hiervoor verdienen, naast het ministerie van VWS, NOC*NSF en Regieorgaan SIA, ook de NWO-organisaties ZonMw, Geesteswetenschappen en Technologiestichting STW de credits. Laatstgenoemden dragen immers ook financieel aan het programma bij. Wellicht leidt deze groeiende belangstelling en samenwerking binnen zowel NWO en de Regieorganen (die ook onder de NWO-paraplu vallen) als de rijksoverheid tot een passende tweede tranche na 2017.

Informatie
Meer informatie over het Onderzoeksprogramma Sport - zoals bijvoorbeeld de voortgang van de 25 gehonoreerde projecten - is te vinden op Sportonderzoek.com. Het Onderzoeksprogramma Sport is ook te volgen via Twitter. Binnenkort verschijnt ook de eerste nieuwsbrief van het Onderzoeksprogramma Sport. Aanmelden hiervoor kan hier. In de eerstvolgende Hypothese (het relatietijdschrift van NWO) wordt ook aandacht aan het programma besteed.

Wouter de Groot is tijdelijk verantwoordelijk voor de communicatie rondom het Onderzoeksprogramma Sport. Hij verricht die werkzaamheden in opdracht van de uitvoerende organisaties ZonMw, NWO Geesteswetenschappen en Technologiestichting STW. Voor contact met het Onderzoeksprogramma Sport ga naar sportonderzoek.com.

« terug

Reacties: 7

Martine Prange
24-03-2015

Hallo Wouter, dit is zeker een grote stap in de goede richting, maar drie dingen verontrusten mij:

1. De afdelingen filosofie in Nederland willen niet investeren in de sportfilosofie. Dus als mijn Sportonderzoek straks ophoudt, is het ook einde verhaal met de sportfilosofie, aangezien ik de enige sportfilosoof in NL ben die werkt aan een filosofisch instituut.

2. De focus op techniek als het om sportinnovatie gaat. Als geesteswetenschapper die verder kijkt dan sportpartcipatie, zie ik heel weinig sportonderzoek dat echt geesteswetenschappelijk is en dat wordt met deze focus niet gestimuleerd, en vermoedelijk zelfs weggedrongen.

3. In het expertteam van Schippers zie ik alleen maar mannennamen. Daarmee wordt de aloude boodschap dat sport een mannenzaak is onbewust uitgedragen. Er zijn vrouwelijke en allochtone experts, waarom zitten zij niet in dat team? En wat gaat dat betekenen voor de sport(onderzoeks)agenda? We leven in een tijd van toenemende discriminatie. Ik zie minderheidsgroepen hier wederom niet vertegenwoordigd, dat is verontrustend.

Marjet Derks
24-03-2015

Ik sluit mij geheel bij de opmerking van Martine aan. Hoe mooi ook, met de NWO-subsidies is nauwelijks geesteswetenschappelijk sportonderzoek gehonoreerd terwijl juist dáár interessante nieuwe mogelijkheden liggen. Door de focus op directe toepasbaarheid viel dit vrijwel overal buiten. Van de bestaande afdelingen geesteswetenschappen krijgen sportonderzoekers wel inhoudelijke bijval ('interessant!'), maar geen geld en van NWO is dat buiten deze call om nu ook niet meer te verwachten.

En ja, de samenstelling van dat expertteam is echt niet meer van deze tijd.

Martine Prange
24-03-2015

Beste Marjet, je slaat de spijker op zijn kop. Afgelopen oktober heb ik een Vidi-aanvraag bij Interdivisional ingediend over sport. Deze kreeg twee prachtige beoordelingen en 1 merkwaardige, door iemand die van sport, laat staan vernieuwend sportonderzoek, geen kaas heeft gegeten. En dus... Geen geld.

Wouter de Groot
01-04-2015

Hoi Martine,

 

1. Als ik jou was zou ik je collega-filosofen aansporen om de krachten te bundelen. Vergeet daarbij ook de sportfilosofen niet die niet aan een filosofisch instituut verbonden zijn.

2. Doel je hier op de call die wordt voorbereid door ZonMw en STW? Ik adviseer je om contact op te nemen met het Topteam om je punt onder de aandacht te brengen. Innoveren kan inderdaad op heel veel manieren. Ik beschik niet over een overzicht waardoor na te gaan is hoeveel projectvoorstellen er vanuit de Geesteswetenschappen zijn ingediend bij het lopende programma en kan daardoor niet nagaan of er nu wel of niet veel geesteswetenschappelijke voorstellen zijn afgewezen. De reden dat NWO Geesteswetenschappen het thema Meedoen trekt is deels historisch bepaald. Wellicht had jij vermoed dat hierdoor veel meer geesteswetenschappelijk aanvragen ingediend zijn en/of gehonoreerd zouden worden.

3. Ook voor dit punt verzoek ik je contact op te nemen met het Topteam of, misschien toepasselijker, met de minister (wel een vrouw).

Zoals ik in het artikel al schrijf ontstaat wellicht in de toekomst de mogelijkheid om een open ronde te organiseren binnen het Onderzoeksprogramma Sport. Hierdoor zouden aanvragen die niet precies binnen een bepaald thema vallen ook aan de orde kunnen komen. Misschien wordt sportfilosofie wel een apart thema? Succes!

Martine
01-04-2015

Beste Wouter,

1. Het is in mijn optiek belangrijk dat sportfilosofen (ook) verbonden zijn aan universitaire instituten voor wijsbegeerte om voeling te houden met het filosofische Umfeld. Her en der een enkele sportfilosoof bij bewegingswetenschappen is niet genoeg om de sportfilosofie te ontwikkelen tot een serieuze discipline in Nederland en meer te laten zijn dan toegepaste ethiek.

2. Ik heb niet veel inzicht in de call die nu wordt ontwikkeld. Wat ik wel weet, is dat de NWO-persoon die ons aanspreekpunt is voor de Meedoen-projecten (vanuit NWO-GW) niet wordt betrokken bij de formulering van de nieuwe call.

3. Ik heb met Agnes Elling van Mulier en Anita Vlasveld van de NISB een werkgroep opgezet om vrouwensport weer op de politieke agenda (dus van Minister Schippers) te krijgen (zie ook onze column in de vorige Sport Knowhow XL editie!) Aan jouw 'verzoek' wordt dus gewerkt. Maar dat neemt niet weg dat ik vond dat ik wat publieke kanttekeningen bij jouw in mijn ogen te positieve verhaal mocht plaatsen-;)

Hartelijke groet!

Martine

 

bernard fransen
19-05-2015

goed te lezen deze - terechte aandacht - nu nog de krachten bundelen 

MMV
27-06-2015

Geachte

het gaat om de sport mensen. Niet om, hoewel belangrijk,  bijkomende zaken als ondervertegenwoordiging vrouwen in besturen etc

De discussie heeft een hoog geitewollensokken gehalte. welke projecten gaat het nu ? wat kunnen we er mee ?
Ik had liever geld gezien voor de gymleraar op de lagere school of terugkeer zwemles daar.Nu heeft het hele project een hoog hobbygehalte.Weinig maatschappelijk draagvlak.

 

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst