Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Column XL-Item

Nederlandse sportclubs kunnen miljoenen besparen 12 september 2017

door: Peter van Baak

Elke sportclub met een lopende financiering, bijvoorbeeld een hypotheek voor een kunstgrasveld of de bouw van de kantine, zou de bestaande lening nu moeten herfinancieren door middel van het uitgeven van obligaties. Dat scheelt vaak duizenden euro's op jaarbasis voor de club en kan tegenwoordig eenvoudig geregeld worden via crowdfunding. In het voorbeeld dat later in dit artikel wordt toegelicht, bespaart een vereniging in tien jaar € 92.100 op een financiering van € 100.000. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Inderdaad: bijna te mooi...

Sportverenigingen zijn bijna in alle gevallen een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling, zie voor meer info de website van de belastingdienst). Het zijn van een SBBI heeft fiscale voordelen voor de vereniging bij het ontvangen van grotere schenkingen en erfenissen. Als een vereniging een SBBI is hoeft de vereniging ook over schenkingen of erfenissen boven de € 2.122 geen schenk- of erfbelasting te betalen. Er zijn daarnaast ook voordelen voor particulieren die aan een SBBI schenken. Schenkingen aan een SBBI zijn voor particulieren vaak aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 

Dit is heel erg interessant. Want een schenking van € 100 kost de gever, indien hij of zij in de 52% belastingschijf zit, slechts € 48. De belastingdienst onderscheidt hierbij twee soorten schenkingen:

 • een gewone (eenmalige) gift;
 • een periodieke gift.
De vereniging kan een steunstichting oprichten voor een jubileum

Aftrekbaarheid eenmalige gift
Een eenmalige gift aan een SBBI is alleen aftrekbaar als er sprake is van een Steunstichting SBBI en er geen tegenprestatie voor wordt geleverd. De vereniging kan een Steunstichting SBBI oprichten voor een jubileum (vijfjarig). De ontvangen giften moeten in dat geval besteed worden aan een concreet doel, bijvoorbeeld een verbouwing. Een overzicht van alle voorwaarden is hier terug te vinden. 

Viert een vereniging een jubileum én is er sprake een specifieke wens? Dan is het opzetten van een Steunstichting SBBI zeker de moeite waard. In combinatie met een crowdfundingplatform is ophalen en registreren van de donaties makkelijker dan ooit. 

 • Klik hier voor het stappenplan van de Belastingdienst voor het oprichten van een Steunstichting SBBI
 • Klik hier om een no-cure-no-pay crowdfundingplatform aan te vragen

Aftrekbaarheid periodieke gift
Indien er sprake is van een periodieke gift kan de gift altijd en zonder drempel worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Een periodieke gift voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • De gift is van een constante grootte en wordt jaarlijks (of in meerdere termijnen per jaar) geschonken.
 • Er wordt minimaal vijf jaar achtereen gegeven.
 • De periodieke gift wordt in een onderhandse akte vastgelegd.
 • Alleen giften van het jaar van het ondertekenen van de onderhandse akte en de jaren daarna zijn aftrekbaar, dus niet met terugwerkende kracht.
 • De verplichting tot geven stopt bij overlijden van de gever of degene namens wie gegeven wordt, de aftrekbaarheid van reeds gedane giften blijft van kracht.
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover de periodieke giften staan.
 • De giften moeten aantoonbaar zijn.

De uitgebreide beschrijving van de voorwaarden door de belastingdienst vindt u hier.

Er is een aantal situaties waarin de fiscale aftrekbaarheid voor verenigingen heel erg interessant is. Bijvoorbeeld bij een Club van 100 en grote (her)financieringen. 

Met een Club van 100 kan een club heel eenvoudig van de fiscale voorwaarden van een periodieke schenking profiteren

Club van 100
Heeft een vereniging al een Club van 100? Of wil een club er één oprichten? Dan is het heel eenvoudig en slim om van de fiscale voorwaarden van een periodieke schenking te profiteren. SponsorVisie biedt al haar licentiehouders een gratis voorbeeld van een onderhandse akte en een voorbeeld voor een inschrijfformulier van de Club van 100. De inschrijvingen kunnen ook via het crowdfundingplatform van SponsorVisie geregistreerd worden. Dan is het gehele proces geautomatiseerd. 

De voordelen voor de club van het opzetten van een fiscaal vriendelijke Club van 100 zijn dat deelnemers direct voor minimaal vijf jaar worden vastgelegd en in veel gevallen bereid zullen zijn meer te geven. Voor de gever is het voordeel dat het goedkoper is om de vereniging te steunen. De drempel voor deelname wordt hierdoor verlaagd. De langdurige verplichting kan weer een nieuwe drempel zijn. Een vereniging doet er dan ook verstandig aan een fiscaal vriendelijk (vijfjarig) lidmaatschap en een normaal lidmaatschap aan te bieden. 

Obligatieplan met fiscaal voordeel
Een tweede, nog grotere kans, voor veel verenigingen is de aftrekbaarheid van periodieke giften in combinatie met een financiering. 

Bij een lening die meer dan vijf jaar loopt kan door schenking van de rente, aflossing of annuïteit aan de vereniging een groot fiscaal voordeel behaald worden. In plaats van volledig te financieren bij de bank gaat de vereniging de financiering (gedeeltelijk) aan bij leden en andere direct betrokkenen. Een obligatie, of achtergestelde obligatie is een veel gebruikte vorm. 

In alle gevallen is een substantiële lastenverlaging voor de vereniging het gevolg terwijl in sommige gevallen de gever er financieel niet eens slechter van wordt

Het aangaan van de lening verandert echter nog niets. Het voordeel wordt gerealiseerd indien van één van de volgende opties, waarbij van de fiscale voordelen van een periodieke gift aan een vereniging (SBBI) wordt geprofiteerd, gebruik word gemaakt: 
 

 • Obligaties met verplichte schenking van de rente
  Met deze constructie wordt de lening feitelijk renteloos. Dit kan de vereniging jaarlijks duizenden euro's aan rentelasten schelen. 
   
 • Obligaties met verplichte schenking van de aflossingen 
  Met deze constructie wordt de financieringslast voor de vereniging sterk verlaagd doordat er geen aflossingen betaald hoeven te worden. 
   
 • Obligatie met verplichte (gedeeltelijke) schenking van de annuïteit
  Met deze constructie wordt de financieringslast voor de vereniging verlaagd doordat (een deel van) de jaarlijkse annuïteit niet betaald hoeft te worden. 

In alle gevallen is een substantiële lastenverlaging voor de vereniging het gevolg terwijl in sommige gevallen de gever er financieel niet eens slechter van wordt. Van deze drie vormen is een rekenvoorbeeld in de bijlage bijgevoegd of er kan gebruik gemaakt worden van de door SponsorVisie beschikbaar gestelde rekentool om de eigen situatie door te rekenen. 

Constructie wordt al breed toegepast
Deze constructie is niet nieuw en wordt al enkele jaren toegepast, bijvoorbeeld door hockeyclub Bloemendaal en het Rabobank Prinses Maxima Centrum. De constructie is bovendien beoordeeld door De Coop & Haegen Accountants en Adviseurs en de fiscaal juristen van Staerk. Indien gewenst legt één van deze partijen de specifieke situatie van een vereniging bij de Belastingdienst voor.

De hierboven beschreven constructies stellen verenigingen in staat om het kapitaal dat bij leden en betrokkenen de vereniging beschikbaar is makkelijker te 'activeren' en zo te zorgen voor een structurele besparing. Deze constructie is interessant voor alle verenigingen die een financiering hebben of voornemens zijn voor een investering een nieuwe financiering aan te gaan. 

Het opzetten van een dergelijk obligatieplan was altijd lastig en leverde veel administratief werk op. Door gebruik te maken van het platform van obligatieplan.nl met bijbehorende ondersteuning is het eenvoudiger dan ooit. Een club hoeft het wiel als club niet uit te vinden (alle documentatie is kant-en-klaar en de inschrijvingen verlopen geautomatiseerd) en de kosten zijn 1% over het opgehaalde bedrag (met een minimum van € 375 (excl. BTW)). 

Vaak levert het omzetten van een deel van een financiering naar ‘fiscaal vriendelijke obligaties’ al grote voordelen op

Elke club met een lopende lening kan nu via obligatieplan.nl herfinanciering via obligaties opstarten zonder veel administratief werk. Voor veel clubs zal dit de oplossing zijn voor een groot deel van de financiële uitdaging waar zij door beperking van subsidies en teruglopende sponsorinkomsten voor zijn komen te staan. 

Gedeeltelijke financiering
Een vereniging hoeft niet het volledige bedrag van de financiering op te halen. Vaak levert het ‘fiscaal crowdfunden’ een deel van de financiering al grote voordelen op. Hierdoor is het voor kleine verenigingen en verenigingen met een wat minder kapitaalkrachtig ledenbestand ook interessant. 

Rekenvoorbeeld 1: terugschenking van de rente
Een lid verstrekt een lening aan de club van € 1.000 (of een veelvoud daarvan) en wordt daarmee obligatiehouder. De club geeft een rente van 5%. 

De club lost deze lening bij jaarlijkse uitloting af vanaf het zesde jaar. Eerder kan niet, omdat de periodieke gift-regeling een minimum van vijf jaar kent. Vanaf het zesde jaar wordt elk jaar twintig procent van de uitgegeven obligaties (door een notaris) uitgeloot en terugbetaald. Na tien jaar is de volledige lening afgelost. 

In de obligatieovereenkomst wordt vastgelegd dat de deelnemer de ontvangen rente terugschenkt aan de club. Dit kan zonder het bedrag heen en weer te hoeven storten. Deze periodieke gift wordt bovendien vastgelegd in een overeenkomst, die gebaseerd is op een model dat door de belastingdienst beschikbaar is gesteld. 

De jaarlijkse schenkingen van de rente van € 50 zijn voor honderd procent fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zonder dat de drempel (van 1% van het Box 1-inkomen) van toepassing is. Hierdoor betaalt de schenker minder belasting en geniet daardoor toch een rendement op de lening van 2,6% per jaar. Dat is veel meer dan de huidige rente op een spaarrekening. In dit overzicht is het obligatieplan cijfermatig uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan van een belastingtarief van 52%.

De vereniging heeft een totale last van rente (€ 0) inclusief aflossing (€ 1.000) van € 1000, waar die bij een alternatieve financiering tegen een rente van 3,4% € 1.238 is. Het voordeel voor de vereniging is gemiddeld € 238. Over een totale financiering van € 100.000 is dit dus € 23.800 in 10 jaar!
Rekenvoorbeeld 2: terugschenking van de aflossing
Een lid verstrekt een lening aan de club van € 1.000 (of een veelvoud daarvan) en wordt daarmee obligatiehouder. De club geeft een rente van 5%. 

De club lost deze lening lineair in 10 jaar af. In de obligatieovereenkomst wordt vastgelegd dat de obligatiehouder de aflossingsbedragen direct weer terugschenkt aan de club. Dit kan zonder het bedrag heen en weer te hoeven storten. Deze periodieke gift wordt bovendien vastgelegd in een onderhandse overeenkomst, die gebaseerd is op een model dat door de belastingdienst beschikbaar is gesteld.

De jaarlijkse schenkingen van € 100 zijn voor honder procent fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zonder dat de drempel (van 1% van het Box 1-inkomen) van toepassing is. De club betaalt het lid jaarlijks 5% rente over het resterende deel van uw lening.

In dit overzicht is het obligatieplan cijfermatig uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan van een belastingtarief van 52%.

Op een obligatie van € 1.000 wordt jaarlijks een bedrag afgelost van € 100. Dit bedrag schenkt het lid jaarlijks aan de club, door middel van een ‘schenking van een periodieke gift’. Deze schenking is jaarlijks aftrekbaar van het belastbaar inkomen, een totaal voordeel van € 520 bij een belastingtarief van 52%. Kortom, de fiscus betaalt mee aan de schenking. 

Over het niet-afgeloste bedrag van de obligatie ontvangt het lid tien jaar lang vijf procent rente. Deze rente-inkomsten zijn voor het lid onbelast. Deze rente loopt in tien jaar op tot € 275.

In totaal krijgt het lid na tien jaar € 520 + € 275 = € 795 terug (het lid sponsort € 205 in 10 jaar). De vereniging heeft een totale last van rente (€ 275) inclusief aflossing (0) van € 275. In geval van een alternatieve financiering tegen 3,4% rente is de totale last € 1.187. Het voordeel voor de vereniging is € 912 bij een obligatie van € 1.000. Over een totale financiering van € 100.000 is dit dus € 91.200!

Er kan ook gerekend worden met een ander rentepercentage of andere looptijd. Dit kan als gevolg hebben dat het fiscaal voordeel voor het lid zo groot wordt dat het winstgevend is. Bij 5% en een looptijd van twintig jaar krijgt het lid € 1.045 terug en heeft de vereniging alsnog € 832 voordeel per obligatie van € 1000. En bij een rente van 8,75% en een looptijd van tien jaar krijgt het lid € 1.001,25 terug en heeft de vereniging per obligatie van € 1.000 € 705 voordeel ten opzichte van een reguliere financiering met een rente van 3,4%. 
Rekenvoorbeeld 3: terugschenking van de jaarlijkse annuïteit
Een lid verstrekt een lening aan de club van € 1.000 (of een veelvoud daarvan) en wordt daarmee obligatiehouder. De club geeft een rente van 5%. 

De club lost deze lening annuïtair in tien jaar af. In de obligatieovereenkomst wordt vastgelegd dat de obligatiehouder 50% van de jaarlijkse annuïteit direct weer terug schenkt aan de club. Dit kan zonder het bedrag heen en weer te hoeven storten. Deze periodieke gift wordt bovendien vastgelegd in een onderhandse overeenkomst, die gebaseerd is op een model dat door de belastingdienst beschikbaar gesteld is.

De jaarlijkse schenkingen van 50% van annuïteit (€ 64,75) zijn voor honderd fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zonder dat de drempel (van 1% van het Box 1-inkomen) van toepassing is. De club betaalt het lid jaarlijks 5% rente over het resterende deel van uw lening.

In dit overzicht is het obligatieplan cijfermatig uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan van een belastingtarief van 52%.

Jaarlijks schenk het lid 50% van de jaarlijkse annuïteit door middel van een ‘schenking van een periodieke gift’. Deze schenking is jaarlijks aftrekbaar van het belastbaar inkomen, een totaal voordeel van € 336,71 bij een belastingtarief van 52%. Kortom, de fiscus betaalt mee aan de schenking. 

De overige 50% van de jaarlijkse annuïteit (€ 64,75) schenkt het lid niet terug en ontvangt hij op zijn rekening. 

In totaal krijgt het lid na tien jaar € 336,71 + € 647,52 = € 984,23 terug (het lid sponsort € 15,77 in 10 jaar). De vereniging heeft een totale last van € 647,52. In geval van een alternatieve financiering tegen 3,4% rente is de totale last € 1.136,36. Het voordeel voor de vereniging is € 548,84 bij een obligatie van € 1.000. Over een totale financiering van € 100.000 is dit € 54.883,80!

Er kan ook een ander rentepercentage, ander schenkingspercentage van de jaarlijkse annuïteit of andere looptijd gekozen worden. Dit kan als gevolg hebben dat het fiscaal voordeel voor het lid zo groot wordt dat de constructie ook voor het lid winstgevend is. Bij 5% en een looptijd van twintig jaar krijgt het lid € 1.219,69 terug en heeft de vereniging alsnog € 592,09 voordeel per obligatie van € 1000.

Over SponsorVisie en Crowdfunding voor clubs
SponsorVisie helpt verenigingen aan nieuwe inkomsten door een andere benadering in sponsorwerving, een bijbehorend systeem en structurele ondersteuning. Sinds 2014 biedt SponsorVisie ook Crowdfunding voor clubs aan: een kant-en-klaar platform voor verenigingen die willen crowdfunden. Het platform is no-cure-no-pay te gebruiken. 

Voor meer informatie: SponsorVisie, Peter van Baak, petervanbaak@sponsorvisie.nl

Peter van Baak is mede-oprichter van SponsorVisie en Crowdfunding voor Clubs. Voor recente artikelen van zijn hand klik hier. Contactinformatie: 06-4194 2715, petervanbaak@sponsorvisie.nl of Twitter. SponsorVisie adviseert ook overheden over de ondersteuning vanuit de gemeente aan de verenigingen op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. Ook verzorgt SponsorVisie onder andere namens gemeenten workshops en presentaties aan verenigingen. Klik hier voor meer informatie.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst