Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Column XL-Item

Anders effectief actief | Open brief aan alle partners in Effectief Actief 26 januari 2016

door: Sanne Scholten

De aanloop naar een nieuw jaar is traditioneel een moment van bezinning. Persoonlijk (meer sporten!), maar ook zakelijk. Wat is in 2016 belangrijk? En waar steken we geen energie meer in? Onderdeel van de bezinning bij Rotterdam Sportsupport was onze deelname aan Effectief Actief en de Sportimpuls. De uitkomst? Wij stoppen ermee. Geen schoolsportvereniging meer op de Menukaart Sportimpuls in 2016. Dat besluit willen we graag toelichten. Aan de partners achter Effectief Actief, maar ook aan anderen in de sport en daarbuiten. Omdat een open discussie nodig is om samen tot een beter systeem te komen.

Onze Schoolsportvereniging stond vanaf de start op de Menukaart. Het is een concept wat enkele jaren met subsidie uit de Proeftuinen van NOC*NSF is ontwikkeld en opgezet en wat later door de gemeente Rotterdam is overgenomen. Inmiddels bestaat de Schoolsportvereniging tien jaar en zijn er vijfentwintig Rotterdamse wijken waar een Schoolsportvereniging actief is.

"Het betekende dat wij uitvoeringsgeld moesten investeren in onderzoek. Van dat geld hadden we in die tijd ook een extra schoolsportvereniging kunnen opzetten"

In de beginjaren heeft Rotterdam Sportsupport - met steun van genoemde financiers - vier jaar lang onderzoek laten doen naar de Schoolsportvereniging: de succesfactoren, de resultaten en de effecten op de deelnemende kinderen, hun ouders en de wijk. Dat was een stevige investering, die we overigens graag deden. We willen immers altijd laten zien dat onze concepten resultaat hebben en hoe die tot stand komen. En dat heeft ons veel gebracht. Het is immers de vraag of de Schoolsportvereniging nog had bestaan als die positieve onderzoeken er niet waren geweest. Maar het betekende ook dat wij uitvoeringsgeld moesten investeren in onderzoek. Van dat geld hadden we in die tijd ook een extra schoolsportvereniging kunnen opzetten, waardoor elk jaar weer zo’n honderd kinderen in beweging waren gekomen.

Toen wij voor het eerst hoorden over Effectief Actief, waren we dan ook heel enthousiast: geweldig dat er landelijk geïnvesteerd zou gaan worden in het onderzoeken en beter maken van (lokale) concepten en het gebruik maken van elkaars kennis!

Investeren om innovaties voor anderen beschikbaar maken
Maar dat is niet wat er gebeurde. Er werd eigenlijk vooral afgetapt wat al was ontwikkeld. Voor een stad als Rotterdam - die vooruitstrevend is in haar sportbeleid - betekent dit dat zij investeert in innovatie, in het onderzoek naar die innovatie en vervolgens ook nog gevraagd wordt geld te investeren om die innovaties voor anderen beschikbaar te maken. Het kost immers tijd om je interventie goed te beschrijven en dit up to date te houden. Niet een erg aantrekkelijk perspectief voor een lokale interventieontwikkelaar en bovendien moeilijk uit te leggen.

"De meeste interventies in de sport komen niet verder dan 'goed beschreven' of 'goed onderbouwd', de daadwerkelijke effectiviteit is zelden aangetoond"

De meeste interventies in de sport komen niet verder dan 'goed beschreven' of 'goed onderbouwd', de daadwerkelijke effectiviteit is zelden aangetoond. Bovendien is het de vraag of de meest interessante interventies wel bekend zijn: welke prikkel is er om je interventie te beschrijven en openbaar te maken? Het kost een organisatie veel om dit te doen en het levert maar beperkt iets op. Natuurlijk mag je inmiddels wat uren maken om Sportimpulsaanvragers te helpen jouw interventie uit te rollen, maar dat is het dan ook.

Willekeurige lijst
Ondertussen bepaalt die - deels willekeurige (het is immers de vraag of interventie-eigenaren er belang aan hechten om zich te melden) - lijst van interventies overigens wel wat binnen de Sportimpuls wel of niet subsidiabel is. Als we binnen de Sportimpuls blijven werken met interventies, pleiten wij dan ook voor ruimere facilitering van interventie-eigenaren om hun interventies uit te rollen. Alleen dan kunnen interventie-eigenaren daadwerkelijk sturen op kwaliteit en uniformiteit van hun interventies op andere plekken in het land. En op doorontwikkeling van die interventies.

Het is begrijpelijk dat de sport, in navolging van het hele sociale domein, aansluit bij het werken met interventies. Natuurlijk is het zonde om het wiel overal opnieuw uit te vinden en is het geweldig als Rotterdam kan leren van Groningen en vice versa. Maar de smalle benadering doet geen recht aan de werkelijkheid. Het is te simpel om te stellen dat manieren van werken zomaar van de ene naar de andere plek gekopieerd kunnen worden. Maatwerk is altijd nodig.

Het concept van ‘werkzame principes’ lijkt een waardevolle manier om interventies wat te veralgemeniseren. Dat vinden wij niet alleen, dat zeggen experts op het gebied van interventies. Het lijkt ons waardevol om de werkzame principes te beschrijven van bepaalde typen interventies. Bijkomend voordeel is dat we veel meer gestructureerd kunnen werken aan het onderzoeken van de effecten van die mechanismen. En dat is nodig om de juiste keuzes te kunnen maken in de investeringen in sport, zeker als die investeringen ook uit andere budgetten moeten komen.

"Het werken met interventies, of liever met werkzame principes, juichen wij toe, mits op de juiste manier ingestoken"

Brede benadering
Liever nog zouden wij een bredere benadering zien. Het werken met interventies, of liever met werkzame principes, juichen wij toe, mits op de juiste manier ingestoken. Maar we moeten niet denken dat er daarom niets nieuws meer ontwikkeld hoeft te worden. Innovatie blijft altijd nodig. En het zou zo mooi zijn als partijen die dat doen, waar wij onszelf onder scharen, daarin ondersteund worden. Zeker als het de bedoeling is dat anderen in het land van de opgedane ervaring profiteren.

Het realiseren van nieuw sportaanbod zou daarbij niet de focus moeten hebben: die zou moeten liggen op het investeren in het verbeteren van de hele sociale infrastructuur. Sport, welzijn, zorg, en onderwijs moeten veel beter met elkaar samenwerken. Het is de hoogste tijd de verkokering te doorbreken en de sport- en beweegsector veel meer onderdeel te laten zijn van het totale sociale domein. Daar ligt ook een belangrijke legitimatie om te investeren in sport. Om zo’n integrale sociale infrastructuur te realiseren moeten mensen elkaar leren kennen, processen op elkaar worden afgestemd. Dan is het waardevol om de werkzame principes te kennen, maar vervolgens gaat het heel vaak juist wel een beetje over ‘het wiel opnieuw uitvinden’. Laten we het maar ‘het wiel op maat maken’ noemen.

"Het geld van een Sportimpuls zou dan ook niet primair in de uitvoering moeten zitten, maar juist in het proces en de monitoring van de resultaten en kwaliteit"

De samenwerking tussen sectoren moet opleveren dat meer mensen gaan bewegen (niet-sporters zijn vaak wel al bekend bij zorg en welzijn), dat het aanbod beter matcht, dat de sport een kwaliteitsslag kan maken in de begeleiding van moeilijkere doelgroepen (of daar vanuit professionals advies en ondersteuning op kan krijgen). Het geld van een Sportimpuls zou dan ook niet primair in de uitvoering moeten zitten, maar juist in het proces en de monitoring van de resultaten en kwaliteit.

Concept schoolsportvereniging doorontwikkelen
In 2016 zullen wij geen tijd besteden aan het updaten van onze stukken op Effectief Actief. Ook zullen we geen contact hebben met nieuwe Sportimpulsaanvragers, omdat onze interventie niet meer beschikbaar is.. Natuurlijk blijven we de aanvragen die al in uitvoering zijn wel conform de gemaakte afspraken ondersteunen! De gewonnen tijd zullen we investeren om ons bewezen concept schoolsportvereniging door te ontwikkelen met als doel nog meer impact in Rotterdam te hebben: meer kinderen in beweging krijgen, meer kinderen die vanuit de schoolsportverenigingen doorstromen naar sportverenigingen.

En ondertussen denken we graag mee over de manier waarop we in Nederland de volgende stap zetten om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Daarvoor mag je ons altijd benaderen. Wij gaan voor een sportief en innovatief jaar!

Sanne Scholten is adviseur strategie en beleid bij Rotterdam Sportsupport. Ze was verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het Sportplusprogramma en werkt momenteel aan de ontwikkeling van nieuwe en de doorontwikkeling van bestaande programma's en producten van Rotterdam Sportsupport. De verbinding van sport met andere sectoren is daarbij een rode draad. Daarnaast is Sanne Scholten gemeenteraadslid in Utrecht, met onder andere de portefeuille sport. Voor meer informatie: s.scholten@rotterdamsportsupport.nl

« terug

Reacties: 5

Joost
26-01-2016

Mooi geschreven en zeker een kern van waarheid. Ik denk dat het zeker zinvol is om van elkaar te leren en dat de afgelopen jaren is gebleken dat met het werken vanuit interventies veel meer bereikt kan worden. Wel is het dan belangrijk dat niet alleen gekeken wordt naar hoe bestaande interventies verder uitgerold kunnen worden, maar ook dat er gekeken wordt hoe deze interventies up-to-date kunnen worden gehouden. Ook hier is budget voor nodig en dus is deze oproep belangrijk! Wel jammer dat deze interventie nu in de komende sportimpuls niet meer beschikbaar is!

Edwin
26-01-2016

Goed verhaal, waar eigenlijk de hele 'sportsector' haar voordeel mee kan doen. Iets goed beschrijven is niet voldoende, het gaat inderdaad om het effect dat je beoogt. Onderzoek daarnaar is dan ook essentieel voor sport als middel om haar geloofwaardigheid te behouden. Met het aantonen (of verwerpen) van de werkzame elementen worden er ook veel meer interventies op maat mogelijk die passen bij de lokale situatie. Nu wordt, omwille van de pot die dan beschikbaar komt, de lokale situatie vaak toegeschreven naar de best passende interventie op de menukaart. Dat is voor niemand wenselijk, omdat zo de bestaande interventie als ook de lokale behoefte niet goed tot z'n recht komt.

Femke van Brussel-Visser | Kenniscentrum Sport
27-01-2016

Wij hebben binnen Kenniscentrum Sport de kritische open brief vanuit Rotterdam Sportsupport over de lopende subsidieregeling Sportimpuls van het ministerie van VWS en het traject Effectief Actief met veel belangstelling gelezen. Alleen in een open discussie met elkaar kunnen we in de sport en beweegsector blijvend werken aan kwaliteitsverbetering en uiteindelijk meer mensen in beweging krijgen. Wij herkennen de punten van Rotterdam Sportsupport die nauw aansluiten bij onze ervaringen en kennis die we tot nu toe samen met het werkveld hebben opgebouwd. Zo hebben we in 2015 met NOC*NSF en een aantal sportbonden constructief gediscussieerd over de rol en invulling van Effectief Actief en de relatie met de Sportimpuls. Dit heeft veel nieuwe inzichten en mogelijke verbeterpunten opgeleverd die direct vertaald zijn naar aanbevelingen voor zowel Effectief Actief als toekomstige kaders en criteria voor impulsregelingen zoals de Sportimpuls.

Een aantal ontwikkelingen waar samen met partners aan gewerkt wordt en die ook aangrijpen op de inzichten vanuit de sportbonden en Rotterdam Sportsupport zijn o.a.:
- Beschrijvingen van werkzame elementen op basis van kennis uit wetenschap en praktijk;
- Beschrijven van generieke interventies;
- Ondersteunen van interventie-eigenaren;
- Het agenderen bij het ministerie van VWS van belang van monitoring en evaluatie als essentieel onderdeel voor kwaliteitsbewaking en doorontwikkeling interventies;

Werkzame elementen in de sport
Het ‘interventiedenken’ is continu een onderwerp van discussie. Binnen het landelijk erkenningstraject, waar Effectief Actief onderdeel van is, is al langer de discussie gaande hoe het werkveld nog beter ondersteund kan worden. Het traject is dan ook niet in beton gegoten. Integendeel. Is het toewerken naar werkzame elementen per domein en doelgroep de oplossing?! Op dit moment wordt er in samenwerking met partners op diverse thema’s werkzame elementen uitgewerkt. Dit is een uitdagend traject, waarbij Kenniscentrum Sport de input vanuit ervaren veldpartijen en wetenschap goed kan gebruiken om het in 2016 verder vorm te geven.

Ontwikkeling van generieke interventies
Een andere ontwikkeling binnen Effectief Actief is het toewerken naar meer generieke interventies. Op initiatief van NOC*NSF en een aantal sportbonden vindt er een clustering plaats van interventies om te komen tot de beschrijving van een generieke interventie. Zo is er nu de interventie 'Iedereen kan sporten' voor gehandicaptensport en wordt er nu gewerkt aan het beschrijven van een generieke interventie over sportaanbod voor ouderen.

Ondersteuning van ontwikkelpartijen en belang van monitoring en evaluatie
Om bestaande kennis te verspreiden, en ook door te ontwikkelen, vraagt vaak de nodige inzet van partijen die een goed programma hebben ontwikkeld (interventie-eigenaren). Als eigenaren van een goed programma gevraagd wordt om kennis landelijk te verspreiden via een rijksregeling zouden zij hierin gesteund moeten worden. Of zelfs, in het geval van zeer lokale of kleine partijen, geholpen met overname van de kennis door een landelijke partner.

Dit is zeker een aandachtspunt. Interventies worden continu doorontwikkeld, zodat ze goed blijven aansluiten op de lokale vraag. Goede monitoring en evaluatie is hierin onmisbaar. Voor veel interventies uit de sportsector kan een goede wijze van monitoring en evaluatie de gewenste kwaliteitsimpuls leveren. Wij zijn dan ook van mening dat impulsregelingen vanuit de overheid voldoende aandacht moeten schenken aan de ondersteuning van interventie-eigenaren en dan met name op het gebied van monitoring en evaluatie.

Ondersteuning lokale infrastructuur
De oproep van Rotterdam Sportsupport voor meer aandacht voor de lokale infrastructuur juichen wij vanuit het Kenniscentrum Sport van harte toe. Voor een lokale effectieve inzet van interventies is lokale samenwerking tussen verschillende gemeentelijke sectoren en ondersteuning/ professionalisering van de uitvoerders absoluut een voorwaarde voor lokaal succes.

Vanuit Kenniscentrum Sport zien wij de punten in de open brief van Rotterdam Sportsupport als een kans. Een kans om in gezamenlijkheid weer verder te bouwen aan de kwaliteit van de sport en beweegsector.

Sanne Scholten
27-01-2016

Dank voor de steunbetuigingen (ook per e-mail) en mooi dat het Kenniscentrum Sport onze open brief oppakt als uitnodiging om verder in gesprek te gaan over het verbeteren van de kwaliteit van de sport- en beweegsector. Dat is precies wat wij ermee beogen. Wordt vervolgd!

Ivar Spierings
28-01-2016

Hallo Sanne,

Een gedurfde stap en een stap waar we bij 2Basics met interventie Schooljudo ook al heel lang over twijfelen. Wij hopen stiekem op betere voorwaarden voor de nieuwe ronde. Vallen ze tegen dan nemen wij volgend jaar misschien dezelfde beslissing. 

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst