Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Belangenorganisaties-Vereniging Sport & Gemeenten

Vereniging Sport & Gemeenten

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging


Bezoekadres
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag

Postadres
Postbus 16268
2500 BG Den Haag

070-373 80 55
info@sportengemeenten.nl
www.sportengemeenten.nl

Vereniging Sport en Gemeenten zet zich in voor sport op lokaal niveau. De belangen van gemeenten staan hierbij centraal. Sport is een beleidsterrein waaraan de gemeenten volstrekt autonoom zonder nadere wet- en regelgeving inhoud kunnen en mogen geven. Vanuit sport wordt bekeken in hoeverre aangrenzende beleidsterreinen als onderwijs, recreatie, jeugd, gezondheid en dergelijke de sport kunnen versterken.

Een groot aantal lokale bestuurders en ambtenaren is als vrijwilliger betrokken bij Vereniging Sport en Gemeenten. Deze vrijwilligers zijn actief bij de vele activiteiten die door Vereniging Sport en Gemeenten worden uitgevoerd. Van regionale wethoudersdebatten tot ambtelijke kwaliteitskringen of van landelijke werkconferenties tot door afdelingen georganiseerde buitenlandse werkbezoeken.

Vereniging Sport en Gemeenten werkt via vier strategische pijlers:

• beleids- en vakinhoudelijke belangenbehartiger
Als belangenbehartiger voor de lokale sport streeft Vereniging Sport en Gemeenten naar een volwaardige vertegenwoordiging namens de Nederlandse gemeenten op het terrein van de sport op een kwalitatief hoogwaardige manier.

• platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling
De bijeenkomsten, congressen en expertmeetings die Vereniging Sport en Gemeenten organiseert, zijn bedoeld om overheden onderling, overheid en bedrijfsleven en bedrijven onderling de  mogelijkheid te bieden tot ontmoeting en kennisuitwisseling.

• kennismakelaar en vraagbaak voor leden
Vereniging Sport en Gemeenten is sinds vele jaren kennismakelaar en vraagbaak voor haar leden. De vragen kennen een grote variëteit. Het kennisplein en de digitale bibliotheek op deze website ondersteunen de kennismakelaarsfunctie van Vereniging Sport en Gemeenten.

• brancheorganisatie voor de zwembaden
Vereniging Sport en Gemeenten behartigt de belangen van werkgevers en exploitanten van de publiek toegankelijke zwembaden. Bijna alle gemeentelijke zwembaden en een groot aantal particuliere baden zijn bij Vereniging Sport en Gemeenten aangesloten. Vereniging Sport en Gemeenten vormt samen met brancheorganisatie RECRON en de KNZB het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
Terug naar het overzicht