Skip Navigation LinksHome-KNOWHOW-Landelijke sportinfrastructuur-Belangenorganisaties-Landelijk Netwetwerk Vrouwen in de Sport

Landelijk Netwetwerk Vrouwen in de Sport

Update dit profiel
Voer uw e-mailadres en de wijziging
in en klik op verzenden.
E-mailadres


Wijziging

Breitnerstraat 79 A
3015 XD Rotterdam
info@lnvs.nl
www.lnvs.nl

Samenstelling bestuur

 • Gerda Verhaar Eeuwijk (voorzitter)
 • Tamara Schellekens (secretaris)
 • Karen Vroonhof (penningmeester)
 • Marijke Fleuren (vice-voorzitter)
 • Betty Schelle (alg. bestuurslid)

LNVS in het kort
LNVS is een nationaal platform van en voor vrouwen actief in landelijke sportorganisaties, zowel bestuurlijk als professioneel. LNVS werkt samen met organisaties als het ministerie van VWS, NOC*NSF en NISB. Gezamenlijk streeft de LNVS ernaar om door middel van voorlichting, advies en deskundigheidsbevordering aan individuele vrouwen, sportorganisaties en de politiek een grotere instroom en doorstroom van vrouwen, die als vrijwilliger of als professional werkzaam zijn in de sport te bereiken.

Doelstellingen
Het Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport (LNVS) heeft tot doel om vrouwen in leidinggevende staf- of bestuursfuncties de sport te steunen en stimuleren en de doorstroming van vrouwen te bevorderen. LNVS wil dit bereiken door in de eerste plaats een platform te bieden voor netwerksters. Door netwerksters met elkaar in contact te brengen kunnen kennis en ervaring worden uitgewisseld. Daarnaast wil LNVS (inter)nationale contacten leggen en deze gebruiken voor de instroom en doorstroom van vrouwen in landelijke sportorganisaties.

LNVS streeft na dat:

 • meer vrouwen in besturen komen;
 • vrouwen en organisaties waarin de vrouwen (gaan) werken als betaalde of vrijwillige kracht zich bewust worden van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de sport;
 • belemmeringen die vrouwen ondervinden bij het functioneren of het doorstromen in een sportorganisatie weggenomen worden of worden bestreden;
 • belemmeringen die binnen sportorganisaties bestaan weggenomen worden of worden bestreden.

Wat doet LNVS?  
LNVS is een landelijk netwerk dat via dit netwerk wil zorgen voor overdracht van kennis en vaardigheden. Hiervoor worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Met als doel:

 • contacten onderhouden met andere vrouwen/mannen in de sportwereld;
 • ervaringen uit te wisselen met vakgenoten;
 • het halen en brengen van kennis en vaardigheden (eigen inbreng van deelnemers);
 • deskundigheidsbevordering.

Spreekbuis
Daarnaast vervult het netwerk een actieve rol als gesprekspartner voor instanties, die zich bezighouden met beleid en wetgeving op het terrein van vrouw en sport. Voorbeelden hiervan zijn de overleggen met Kenniscentrum Sport, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de koepel NOC*NSF. Ook onderhoudt LNVS nauwe contacten met wetenschappers die zich verdiepen in de het onderwerp Vrouw en Sport.
 
Deelnemers
Vrouwen die actief zijn in of voor landelijke sportorganisaties, vrouwen in leidinggevende, staf- of bestuurlijke functies, vormen samen het netwerk. Dit kunnen ook afdelingen van landelijke, regionale of provinciale sportorganisaties zijn. Ook vrouwen die bij de overheid of als zelfstandige in de sport werkzaam zijn of vrouwen die graag in de sport zouden willen werken kunnen zich aansluiten bij LNVS. Daarnaast kunnen mannen uit landelijke sportorganisaties die geïnteresseerd zijn in het onderwerp vrouw en sport of die onze doelstellingen onderschrijven zich aansluiten bij LNVS.

Voor meer informatie: www.lnvs.nl

Terug naar het overzicht