Skip Navigation LinksHome-Partners-Item

Sportgeneeskunde Nederland 24 februari 2012


Sportgeneeskunde Nederland zet zich in voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de sportgezondheidszorg voor iedereen in Nederland die sport of actief in beweging wil komen.

Sport is gezond. Meer lichaamsbeweging leidt tot minder gebruik van de gezondheidszorg, minder arbeidsverzuim en een hogere productiviteit. De keerzijde is dat jaarlijks 3,5 miljoen mensen bij sporten geblesseerd raken. Voor meer informatie over sport, bewegen en gezondheid kunnen mensen terecht bij de voorlichtingssite van Sportgeneeskunde Nederland: www.sportzorg.nl. Deze onafhankelijke website heeft zich ten doel gesteld bewustwording te creëren bij de sporter/bewegende mens op het gebied van verantwoord sporten. De verantwoordelijkheid voor een gezonde sportdeelname ligt bij de sporter zelf dus is het de taak van Sportgeneeskunde Nederland de sporter op te zoeken en te informeren zodat men de juiste keuzes maakt.

Sportartsen houden zich bezig met sportgeneeskunde. Sportartsen specialiseren zich, na een studie geneeskunde, gedurende vier jaar in sportgeneeskunde. Ze lopen onder andere stage bij orthopedie, cardiologie, sportgeneeskunde, huisartsgeneeskunde en doen wetenschappelijk onderzoek. Ten opzichte van bijvoorbeeld huisartsen en medisch specialisten hebben sportartsen specifieke kennis op het gebied van belasting en belastbaarheid in relatie tot sport en bewegen Deze kan worden toegepast bij mensen die willen gaan bewegen, mensen die recreatief aan het bewegen zijn, wedstrijdsporters, topsporters maar ook mensen met een chronische aandoening. Door hun sportspecifieke zorgkennis op het terrein van belasting en belastbaarheid, het behalen van optimale prestaties en de preventie en behandeling van blessures, leveren ze een belangrijke bijdrage aan een gezonde bevolking.

Sportgeneeskunde Nederland is een verzameling van organisaties die allemaal actief zijn binnen de sportgeneeskunde, te weten de Vereniging voor sportgeneeskunde, de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI), de Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde, het Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen (NIOS) en de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS). De afzonderlijke organisaties hebben allemaal eigen besturen en een directeur. Faciliteiten en personeel worden met elkaar gedeeld, zodat er sprake is van optimale en efficiënte inzet van middelen en expertise. Daarnaast zijn de lijntjes tussen de organisaties zeer kort waardoor snel gezamenlijk kan worden ingespeeld op ontwikkelingen en men gemakkelijk op de hoogte kan blijven van elkaars activiteiten. Vanuit Sportgeneeskunde Nederland worden alle organisaties gefaciliteerd vanuit één centraal bureau.

Alle activiteiten die binnen Sportgeneeskunde Nederland plaatsvinden zijn gericht op:
• het bijeen brengen, beschikbaar stellen en overdragen van sportmedische kennis en expertise
• het verbeteren van de kwaliteit van het sportgeneeskundig handelen
• het verbeteren van de sportmedische infrastructuur
• het verbeteren van de samenwerking in de sportzorgketen
• het positioneren en profileren van de sportgeneeskunde

De hogere doelen die met deze activiteiten worden nagestreefd zijn:

‘de kwaliteit van de sportmedische zorg en de sportmedische zorgstructuur op een zo hoog mogelijk niveau brengen c.q. houden en de sportgezondheidszorg toegankelijk maken c.q. houden voor alle beoefenaren van sport en sportief bewegen, ongeacht het niveau’

Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere partijen in het sportzorgveld zoals onder andere NOC*NSF, NVFS, NGS, Dopingautoriteit Nederland, Stichting Consument en Veiligheid, LOSO, TNO, VSG (sport en gemeenten).

De diverse activiteiten die plaatsvinden binnen Sportgeneeskunde Nederland zijn ondergebracht in vier beleidsthema’s.

1. Kwaliteit sportmedische zorg
Verbetering en borging van de kwaliteit van de sportmedische zorg geleverd door professionals (waaronder artsen, specialisten, paramedici, sportverzorgers, sportdiëtisten, sportpsychologen, leefstijlprofessionals, praktijkondersteuners, specialistisch verpleegkundigen).

2. Kennisoverdracht en informatieverstrekking
Overdracht van sportmedische kennis en informatie aan:
• sporters/inactieven/consumenten/patiënten
• intermediairs zoals trainers, (sport)begeleiders, scheidsrechters, leraren lichamelijke opvoeding, ouders, combinatiefunctionarissen enz.
Deze sportmedische kennis en informatie betreft zowel kennis en informatie over de inhoud en organisatie van de sportmedische zorg (wie doet wat en waar?) als inhoudelijke sportmedische kennis die bruikbaar en bereikbaar is gemaakt voor de genoemde doelgroepen.

3. Sportmedische infrastructuur en samenwerking
Verbeteren en uitbreiden van de sportmedische infrastructuur (gecertificeerde instellingen die sportmedische zorg aanbieden) en samenwerking tussen gecertificeerde/gekwalificeerde professionals op het gebied van sportmedische zorg waarbij de sportarts als ‘casemanager’ fungeert en voor sporters/inactieven/consumenten/patiënten een continuüm van zorg wordt gecreëerd.

4. Positionering sportgeneeskunde
Het verbeteren van de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bekendheid van de sportgeneeskunde.
In de afgelopen jaren is enorm veel bereikt op het gebied van het positioneren en profileren van de sportgeneeskunde en sportartsen in de gezondheidszorg en de maatschappij. Sporters weten de sportarts steeds beter te vinden. Een sprekend voorbeeld hiervan is het feit dat het aantal verrichtingen (consulten en sportmedische onderzoeken) dat plaatsvindt binnen de sportmedische instellingen in de afgelopen tien jaar is verdubbeld.
 Sportzorg.nl – de voorlichtingssite van Sportgeneeskunde Nederland
De website Sportzorg.nl is een gezamenlijk instrument van de FSMI en de VSG dat een enorme bijdrage levert aan de bekendheid van de sportgeneeskunde bij sporters en intermediairen. Eind 2011 heeft deze website als een van de eersten het keurmerk ‘Zegelgezond’ ontvangen. Door dit keurmerk zijn bezoekers verzekerd van betrouwbare informatie van goede kwaliteit. Een keurmerk dus waar we als sportgeneeskunde trots op zijn!

Helaas is de sportgeneeskundige zorg tot op heden echter nog steeds slecht toegankelijk voor sporters/inactieven/consumenten/patiënten. Sportgeneeskunde zit niet in het basispakket van de zorgverzekering waardoor sporters/inactieven/consumenten/patiënten de rekening vaak geheel of gedeeltelijk zelf moeten betalen. Om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de sportmedische zorg voor de (beginnend) sporter te verbeteren blijft de sportgeneeskunde werken aan het positioneren van de sportgeneeskunde in de zorg en de maatschappij. De VSG heeft een aanvraag tot erkenning als medisch specialisme ingediend en hoopt daarmee te bereiken dat de positie, financiering en bekostiging verbeteren.

Voor meer informatie
Wilt u weten wat Sportgeneeskunde Nederland voor u kan betekenen? Neem dan contact op!

Bureau Sportgeneeskunde Nederland
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 60), 3723 MB Bilthoven
Postbus 52, 3720 AB Bilthoven

telefoon: 030-225 2290
fax: 030-225 2498
e-mail: vsg@sportgeneeskunde.com  

Websites:
Voor de sporter:
www.sportzorg.nl
Volg Sportzorg.nl ook via Twitter en Facebook.

Speciaal voor de jeugd van 8-12 jaar is de website www.onwijsfit.nl ontwikkeld.

Voor de medische professional:
www.sportgeneeskunde.com

Volg Sportgeneeskunde ook via Twitter.

« terug