Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Open Podium-Item

Nederlandse overheid gaat grote stappen maken 25 augustus 2020

door: Erik Scherder

Tien jaar geleden slaat de World Health Organisation (WHO) alarm over een pandemie die physical inactivity (bewegingsarmoede) heet en miljoenen mensen het leven kost (Scherder, 2020). In 2012 publiceert The Lancet een serie artikelen over deze pandemie. Heel duidelijk is dat de mensen die getroffen worden, overlijden aan ziekten gerelateerd aan een inactieve leefstijl zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en obesitas (Kohl et al., 2012). Helaas blijkt dat tot op de dag van vandaag deze pandemie nog volop heerst en medeverantwoordelijk moet worden gehouden voor de immense impact van de huidige pandemie COVID-19 (Hall et al., 2020). Medeverantwoordelijk omdat een inactieve leefstijl ons afweersysteem verzwakt, waardoor een virale infectie zoals COVID-19 ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

De cruciale vraag is waarom het wereldwijd niet gelukt is om physical inactivity effectief te bestrijden. Het is kennelijk heel moeilijk om mensen te motiveren uit hun stoel te komen en méér te gaan bewegen. Maar waarom? De overheid kan toch met nieuw beleid komen dat ervoor zorgt dat een inactieve leefstijl uit onze samenleving verdwijnt? Daarvoor is dan wel nodig dat verschillende departementen met elkaar samenwerken om tot een landelijke aanpak te komen. Bewegingsarmoede is een probleem voor de volksgezondheid en zorg, maar de oplossing daarvoor ligt ook op andere terreinen: bijvoorbeeld verkeer, infrastructuur en onderwijs (Pratt et al., 2019).

"Door een krachtige aanpak zijn wij in staat om onze sociale normen aan te passen, zoals nu blijkt bij de bestrijding van COVID-19"

Ontwikkeling landelijk programma
Internationaal blijkt het ontbreken van samenwerking tussen verschillende ministeries één van de (hoofd)oorzaken te zijn voor de mislukte bestrijding van bewegingsarmoede. De oplossing is een structureel, interdepartementaal en bij voorkeur evidence-based landelijk programma te ontwikkelen. Dit programma moet intersectoraal  wordt uitgevoerd, kunnen rekenen op voldoende financiële ondersteuning en op de uitvoering moet toezicht worden gehouden. Door een krachtige aanpak zijn wij in staat om onze sociale normen aan te passen, zoals nu blijkt bij de bestrijding van COVID-19 (Hall et al., 2020). Onderzoekers stellen dat een dergelijke krachtdadige aanpak ook noodzakelijk zal zijn om onze inactieve leefstijl om te bouwen naar een actieve leefstijl. Een dergelijke aanpak betekent dat vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samenwerking tot stand moet komen met andere beleidsterreinen zoals infrastructuur, onderwijs, zorg, kinderopvang, recreatie en vele andere sectoren (Reis et al., 2016).

Scherder-1Andere onderzoekers benadrukken dat geïnvesteerd moet worden in de professionalisering van mensen binnen en buiten de gezondheidssector op het terrein van bewegen, zodat met mogelijkheden voor sport en bewegen rekening wordt gehouden in transport, ruimtelijke ordening, onderwijs, toerisme en recreatie, enzovoorts. Ook het betrekken van burgerinitiatieven is belangrijk; zo ontstaat een inclusieve, actieve maatschappij (Okely et al., 2018). Volgens deze onderzoekers moet het beleid op nationaal en lokaal niveau versterkt worden om te komen tot uitdagende publieke voorzieningen. Deze voorzieningen moeten erop gericht zijn dat scholen, zorginstellingen, sport- en recreatiefaciliteiten, werkplekken en huisvesting mensen uitnodigen te gaan bewegen, in en rondom de gebouwen (Okely et al., 2018).

"De lijst met dwarsverbanden tussen sport, bewegen en andere beleidsterreinen is indrukwekkend"

Alle ministeries hebben raakvlakken met sport
Bovengenoemde studies beschrijven de situatie in de wereld. En hoe zit het nu in ons eigen land? Toen in 2016 de Nederlandse Sportraad werd opgericht, ging de kersverse voorzitter Michael van Praag een bezoek brengen aan de departementen die een raakvlak zouden kunnen hebben met sport en bewegen. En wat bleek? Zijn ronde werd steeds uitgebreider, want eigenlijk hadden en hebben álle ministeries raakvlakken met sport. De opbrengst van de ronde langs de ministeries is verwerkt in het advies Akkoord met ambitie dat de Nederlandse Sportraad uitbracht ter ondersteuning van het Nationaal Sportakkoord (NLsportraad, 2018a). Ook het ministerie van VWS heeft vaker dan eens de raakvlakken van sport met andere beleidsterreinen in kaart gebracht, het meest recent op verzoek van de Tweede Kamer (VWS, 2016). De NLsportraad heeft deze lijn doorgezet en adviezen gericht op het ministerie van VWS, maar ook op andere ministeries zoals bij het advies Plezier in bewegen dat aanbevelingen doet voor meer sport en bewegen in het primair en voortgezet onderwijs (NLsportraad, 2018b).

Scherder-2De lijst met dwarsverbanden tussen sport, bewegen en andere beleidsterreinen is indrukwekkend. Helaas is in Nederland, net als in andere landen, de noodzakelijke interdepartementale en intersectorale samenwerking nog niet voldoende tot stand gekomen om de bewegingsarmoede te bestrijden. Maar COVID-19 brengt een nieuwe beweging op gang ten gunste van de volksgezondheid. Als er ooit een aanleiding was om het afweersysteem van de Nederlandse bevolking op een hoger peil te krijgen door middel van een actieve leefstijl, dan is het nu. Behalve de NLsportraad vragen ook andere experts aandacht voor het gebrek aan bewegen en het toenemend overgewicht. Op initiatief van Joop Alberda kwam het manifest Bewegen. Het nieuwe normaal tot stand (o.a. Volkers, 2020). Alberda schreef namens de ondertekenaars van het manifest een brief naar alle ministeries met als vraag: is ieder ministerie bereid om met de andere ministeries aan tafel te gaan en de pandemie van bewegingsarmoede definitief aan te pakken?

Nieuw plan
Het antwoord van de ministeries was bevestigend en de toon enthousiast. En zo kwamen we 7 juli 2020 in Den Haag, in het gebouw van het ministerie van VWS, bij elkaar. Met ministers en afgevaardigden van vijf departementen: 1. Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 3. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 4. Financiën en 5. Infrastructuur en Waterstaat. Het was een uniek moment. En daar blijft het niet bij. Afgevaardigden van deze departementen komen, samen met vertegenwoordigers uit de wetenschap en de sportbranche, begin september bij elkaar. Het doel is om in april 2021 met een plan te komen dat de bewegingsarmoede in Nederland definitief zal aanpakken. De betrokken ministeries gaan grote stappen maken, in samenwerking met elkaar en met ons allemaal.

logoNederlandseSportraadDeze column verscheen ook op de website van de Nederlandse Sportraad.

Erik Scherder is hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook is hij hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek focust zich met name op de positieve effecten van beweging op het functioneren van ons brein. Erik Scherder is lid van de Nederlandse Sportraad.

Literatuur

  • Hall G. (2020), Laddu D.R., Phillips S.A., et al., A tale of two pandemics: How will COVID-19 and global trends in physical inactivity and sedentary be..., Progress in Cardiovascular Diseases.
  • Kohl H.W. (2012), Craig C.L., Lambert E.V., Inoue S., Alkandari J.R., Leetongin G., Kahlmeier S.: The pandemic of physical inactivity: global action for public health. Lancet Physical Activity Series Working Group. Lancet. 2012 Jul 21;380(9838):294-305.
  • Ministerie van VWS (2016): Sport en bewegen voor maatschappelijke impact – een inventarisatie. Bijlage bij de Voortgangsbrief Sport november 2016. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 30 234, nr 150
  • NLsportraad (2018a): Akkoord met ambitie, Startadvies sportakkoord. Nederlandse Sportraad.
  • NLsportraad, Onderwijsraad en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2018b): Plezier in bewegen, Een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs. Nederlandse Sportraad.
  • Okely A.D. (2018), Tremblay M.S., Reilly J.J., Draper C.E., Bull F. Physical activity, sedentary behaviour, and sleep: movement behaviours in early life. Lancet Child Adolesc Health. 2018 Apr;2(4):233-235.
  • Pratt M. (2019), Ramirez Varela A., Salvo D., Kohl H.W., Ding D. Attacking the pandemic of physical inactivity: what is holding us back? Br J Sports Med. 2019 Nov 8:bjsports-2019-101392.
  • Reis R.S. (2016), Salvo D., Ogilvie D., Lambert E.V., Goenka S., Brownson R.C.: Scaling up physical activity interventions worldwide: stepping up to larger and smarter approaches to get people moving. Lancet Physical Activity Series 2 Executive Committee. Lancet. 2016 Sep 24;388(10051):1337-48.
  • Scherder, E. (2020): Actieve Leefstijl noodzakelijk in strijd tegen COVID-19 (en de virussen hierna!). Nederlandse Sportraad, 22 mei 2020.
  • Volkers, J. (2020): Hét moment om aandacht te eisen voor de Nederlandse bewegingsarmoede, 5 vragen over het pamflet ‘Bewegen. Het nieuwe Normaal. In: De Volkskrant, 25 mei 2020.

tabel

« terug

Reacties: 2

Clemens Vollebergh
25-08-2020

Ik juich deze initiaven van harte toe en ben benieuwd naar de plannen en effecten op de gezondheid. Het Nationaal Preventieakkoord -leuk dat leefstijl op de agenda staat- vraagt om een krachtig vervolg. 

Waarom het tot nu toe niet lukt inactiviteit uit te bannen vraagt Erik zich af: wie ziek is krijgt lekkers, wie gezond is niet. De Nederlandse ziekenzorg is van goed niveau en het zorgsysteem beloont mensen die ziek worden met zorg, aandacht en een solidair zorgsysteem: je wordt geholpen, ongeacht je leefstijl. De oudere, alleenstaande man met diabetes  II krijgt dankzij zijn leefstijlziekte dagelijks een vrolijke, leuke verzorgende over de vloer om te helpen bij het toedienen van de medicatie en aantrekken van compressiekousen. Hij is niet snel genegen zijn ziektewinst op te geven voor het opvolgen van leefstijladviezen.

Het solidair zorgsysteem wordt niet alleen zorgvuldig in stand gehouden door de politiek die in grote meerderheid nog steeds gelooft dat niemand erom vraagt ziek te worden (hoe bestaat het met de enorme rijen patiënten die bij het ziekenhuis aankloppen omdat ze nooit geleerd hebben gezond te leven), maar ook door de medische sector inclusief farmacie, voor wie het zorgsysteem een verdienmodel is. Voor hen geldt: houd ze ziek of verslaafd aan pijnstillers, slaapmiddelen enz. 

Dus als we willen dat mensen loskomen van beweegarmoede, moeten we als samenleving het accent verschuiven van zorg naar gezondheid, van passiviteit naar activiteit. Met alleen 'bewegen moet' kom je er niet.

Onlangs update ik mijn manifest Beweging voor Gezondheid, waarin ik oproep gezondheid centraal te stellen in het Nederlands overheidsbeleid. Ik sta enerzijds te juichen bij de geluiden van de altijd positieve Erik Scherder. De plannen die gesmeed worden, de onderbouwing, de betrokken partijen en het maatschappelijk draagvlak moet echter wel heel sterk zijn om kleine, aantoonbare successen te boeken. Anderzijds vrees ik dat de roep in de samenleving (en politiek) om meer zorg sterker is. Wie zorggeld in wil zetten voor leefstijl, keert zich in de ogen van velen tegen de zorgbehoeftigen. 

Ik zag vorig jaar een reportage over herbouw van de Kolpingbuurt in 'mijn' Nijmegen. Hartstikke mooi denk ik dan, maar een buurt knap je niet alleen op met stenen, maar door de mensen 'her op te voeden'. De hoofdrolspelers in de serie waren in veel gevallen 'niet meer te redden', een aantal ging letterlijk dood tijdens de opnameperiode. Maar hun kinderen zijn wel de nieuw generatie die we rook- en drankvrij kunnen maken. 

Kom maar op met die grote stappen!

Peter Prinsen
31-08-2020

Als fysiotherapeut, manueel therapeut en leefstijl coach op het Caribisch eiland (binnen het Koninkrijk) St. Maarten, zou ik graag willen zien dat informatie en adviezen t.a.v. deze materie gedeeld kunnen worden met het Caribisch Gebied. We lopen hier ook tegen grootschalige gezondheidsproblemen aan die vallen onder de pandemie inactiviteit. Ook aan deze kant van de wereld moet er actie komen. Omdat kennis en kunde beperkt is op de eilanden blijft het noodzakelijk krachten te bundelen en te streven naar samenwerking. 

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst