Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

'FC Twente, scoren in de wijk' neemt behoefte burger als vertrekpunt

door: Bas Kammenga | 15 juli 2021

'Stichting FC Twente, scoren in de wijk' is nu zestien jaar actief in de regio Twente. De onafhankelijke stichting draait gemiddeld vijftien projecten en die zijn veelal ontstaan door vooral goed te luisteren naar de behoeftevraag in het achterland. MVO-manager Bas Schreurs vertelt over zijn eigen drijfveren en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van FC Twente.

FCTwente-1Bas Schreurs loopt in diverse functies al tien jaar rond bij FC Twente. Zijn achtergrond van sportmanagement en maatschappelijke betrokkenheid zijn ‘de rode draad’ in zijn leven. “Vanuit de master sportbeleid en sportmanagement ben ik als stagiair begonnen bij Scoren in de wijk”, vertelt Schreurs. “Daarna was ik vijf jaar werkzaam in de voetbaltechnische organisatie en sinds 2019 ben ik actief als MVO-manager (MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – red.) actief in de stichting FC Twente, scoren in de wijk.”

Onafhankelijk
Op dit moment zijn er twaalf medewerkers actief voor de stichting en daarnaast zo’n vijftig vrijwilligers die zo’n vijftien verschillende projecten draaien. De stichting werd opgericht in 2005 en bestaat nu dus zestien jaar. “De solidariteitsgedachte binnen Scoren in de wijk is het uitgangspunt waarmee FC Twente de maatschappelijke betrokkenheid in daden omzet. Scoren in de wijk is ondergebracht in een stichting maar volledig geïntegreerd binnen FC Twente. De stichtingsvorm heeft enerzijds te maken met de ANBI-status, waarmee de stichting als ‘goed doel’ geregistreerd staat, en anderzijds om te waarborgen dat alle partnerbijdragen, donaties en publieke gelden worden besteed aan de maatschappelijke projecten zonder daarbij een winstoogmerk te hebben. In het bestuur van de stichting zijn diverse sectoren vertegenwoordigd, o.a. uit het onderwijs, bedrijfsleven, woningcorporaties en de overheid. Een directielid van de club is aanwezig bij de vergaderingen, maar maakt formeel geen onderdeel uit van de bestuur. Om alles zuiver te houden, in het kader van ‘good governance’.”

“We richten ons op het verhogen van kansengelijkheid van kwetsbare mensen in Twente, gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken"

De hoofdopdracht van de stichting is het helpen van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in de regio Twente. Schreurs: “We richten ons op het verhogen van kansengelijkheid van kwetsbare mensen in Twente, gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor zetten we de verbindende en mobiliserende kracht van FC Twente in. Ons vertrekpunt is altijd ‘de burger’. We doen dat door goed te luisteren naar de behoeftevraag, niet praten over mensen maar goed luisteren naar mensen. Daar signaleren we vaak veelvoorkomende knelpunten die mensen ervaren in hun dagelijks leven. Dat proberen we bevestigd te krijgen door data en input van maatschappelijke organisaties en professionals te achterhalen. Vervolgens kijken we wat er al gebeurt om deze knelpunten te reduceren en of we bestaande initiatieven of interventies kunnen ondersteunen door samen te werken.”

FCTwente-2“Als vanuit het bestaande aanbod niet of moeizaam het gewenste resultaat wordt bereikt om deze maatschappelijke vraagstukken te reduceren, dan is de bevestiging er dat wij het een ‘boost’ kunnen geven met de kracht van FC Twente. Op basis van ons enorme netwerk met partners uit zowel de private als publieke sector en de signalen van de mensen zelf brengen wij de behoeftevragen in kaart. Op basis hiervan bepalen we waarop we de focus willen leggen om maatschappelijke effecten te veroorzaken die daadwerkelijk bijdragen om onze missie te realiseren. We gaan niet concurreren met bestaande projecten of andere collega maatschappelijke organisaties voor de voeten lopen. Maar we kaderen op voorhand zo weinig mogelijk af. Op die manier bedienen we bijvoorbeeld schoolkinderen, pubers, jongvolwassenen, gezinnen met multi-problematiek, senioren en statushouders. Een enorm breed scala aan doelgroepen waarvoor we projecten opzetten en uitvoeren met een onorthodoxe aanpak, zonder veel bureaucratie. Dit zijn projecten met een grote omvang tot kleinere evenementen en interventies. Maar we ondersteunen daarnaast ook bestaande initiatieven.”

EFDN
FC Twente is al jarenlang betrokken bij de European Football Development Network (EFDN) en is sinds begin 2021 officieel aangesloten bij het netwerk. Inmiddels zijn er zestien clubs aangesloten binnen Nederland en 125 in heel Europa. “We hebben de afgelopen jaren al meerdere congressen bezocht en presentaties gegeven. Voor ons is de meerwaarde kennisdeling vanuit het vakgebied ‘MVO in de betaald voetbal-sector’ op internationaal niveau. Ook participeren clubs in gezamenlijke subsidieaanvragen om zich in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken. Er lopen op dit moment twee aanvraagtrajecten voor ons binnen het EFDN. Eén op het gebied van duurzaamheid en een ander op het gebied van werkgelegenheid voor jongvolwassenen. Het zou een impuls kunnen betekenen voor bestaande projecten, die weer verder ontwikkeld kunnen worden of om in te spelen op nieuwe maatschappelijke vraagstukken. Dit is een manier hoe wij innovatief en in beweging blijven en daarbij blijven inspelen op actuele maatschappelijke vraagstukken in Twente.”

“Via monitoring en onderzoek, met ondersteuning van de partners Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, krijgen wij een beter beeld welke maatschappelijke effecten wij al dan niet veroorzaken bij deelnemers"

De stichting heeft een zelfkritische blik, gericht op zowel haar projecten als de organisatieontwikkeling. Dit doet de stichting door enerzijds vanuit een strategie, beleid en concrete KPI’s de organisatie door te ontwikkelen en anderzijds door de maatschappelijke waarde van de projectresultaten in kaart te brengen. “Via monitoring - bijvoorbeeld impactmeting via de ‘verandertheorie’ - en onderzoek, met ondersteuning van de partners Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, krijgen wij een beter beeld welke maatschappelijke effecten wij al dan niet veroorzaken bij deelnemers. Hierdoor leren wij wat succesfactoren en verbeterpunten zijn in onze aanpak en werkwijze, daarnaast kunnen wij hierdoor beter verantwoorden en communiceren naar de stakeholders over de impact die wij wel of niet realiseren met onze projecten. Partners en subsidieverstrekkers hebben hier in toenemende mate behoefte aan. Dit houdt ons scherp en proactief.”

FCTwente-3DEAR-project
Eén van de recent opgezette projecten is het DEAR-project dat zich richt op de integratie van statushouders. “Het sluit aan op een project van 2017 tot 2020 met de titel ‘Turkse Tukkers aan Zet’. De bedoeling was om Turkse gezinnen beter te laten integreren in de Nederlandse samenleving. Vanuit Europa hebben wij financiële ondersteuning gekregen uit het Asiel Migratie en Integratie Fonds om dit project te kunnen uitvoeren. We hebben ervoor gekozen om goed geïntegreerde mensen met een Turkse achtergrond een scholing te laten volgen tot coach. Zij kennen immers de Turkse cultuur, normen en waarden beter en er zal eerder naar hun worden geluisterd, was de gedachtegang. Uiteindelijk werden zij de rolmodellen voor 60 gezinnen die nog verder konden integreren. Na drie jaar is het onderzoeksrapport van de Universiteit van Twente gepresenteerd met succesvolle resultaten, het rapport is hier te vinden. Daarnaast is een documentaire gemaakt over dit project. 

"Een langetermijndoel is om een platform te creëren voor vluchtelingen, asielzoekers, studenten en de Nederlandse samenleving, dat bijdraagt aan een betere samenleving met gelijke kansen voor iedereen"

Het DEAR-project is een spin-off en ontstaan vanuit een samenwerking met studenteninitiatief Connecting Hands van de Universiteit Twente. “Zij willen een platform creëren voor vluchtelingen, asielzoekers, studenten en de Nederlandse samenleving” en hadden een soortgelijke aanpak in gedachten als onze aanpak bij Turkse Tukkers aan Zet. Echter bestaat de doelgroep in dit project uit statushouders. We trekken hierin samen op en zijn gestart om een jaar lang in Nederland succesvolle voormalige statushouders tot coach op te leiden. Dat doen we door kennis te delen en te faciliteren, door het beschikbaar stellen van het stadion en het inzetten van spelers." 

"Naast de opleiding gaan de coaches wijken en buurten in om ‘nieuwe’ statushouders met dezelfde achtergrond te helpen om in hun nieuwe leven te passen, te integreren in hun nieuwe sociale omgeving en om hun doelen te bereiken. Een langetermijndoel is om een platform te creëren voor vluchtelingen, asielzoekers, studenten en de Nederlandse samenleving, dat bijdraagt aan een betere samenleving met gelijke kansen voor iedereen. En ander effect is dat FC Twente en statushouders ook elkaar beter leren kennen.

FCTwente-4MVO in hele bedrijfsvoering
Schreurs heeft een duidelijke visie over MVO binnen FC Twente. “Naar mijn mening moet MVO geïntegreerd zijn in de gehele bedrijfsvoering en niet gezien worden als afzonderlijke afdeling. Als je als club uitspreekt dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt, moet dit ook behoren tot de kern van jouw DNA. Het is integraal verweven en zichtbaar in alle bedrijfsprocessen. Dat is een grote en mooie uitdaging voor de betaald voetbalorganisaties, ook voor FC Twente. Er zijn in de Eredivisie, Eerste Divisie en het amateurvoetbal al flinke stappen gezet in het afgelopen decennium op het gebied van MVO. Dit kwam voornamelijk tot uiting via sociaal-maatschappelijke projecten die worden uitgevoerd door een stichting of maatschappelijke afdeling. Dit is recentelijk goed in kaart gebracht door een onafhankelijk rapport van PWC over de maatschappelijke waarde van het betaalde voetbal." 

"Ik ben ervan overtuigd dat deze groeiende en positieve MVO-filosofie wordt doorgezet in de komende jaren. Bijvoorbeeld door thema’s zoals duurzaamheid, inclusief en divers personeelsbeleid, aandacht voor de maatschappelijke ontwikkeling van (jeugd)spelers, good governance, toegankelijkheid van de stadions voor alle fans en een verbinding met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te integreren in de bedrijfsvoering. Dat zorgt voor een integrale maatschappelijke en toekomstbestendige bedrijfsvoering in de betaald voetbalsector.

Voor meer informatie: FC Twente maatschappelijk

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst