Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuws Alert-Item

'Sport en bewegen' in verkiezingsprogramma's 23 februari 2021

Sport Knowhow XL heeft de verkiezingsprogramma's van de 25 belangrijkste politieke partijen (lijsten 1 t/m 25) die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart doorgespit op passages die betrekking hebben op sport en bewegen. Die passages zijn hieronder - gerangschikt naar partij - integraal weergegeven, de partijen passeren de revue in volgorde van de kieslijst. Als opwarmertje ervan presenteerden we vorige week al een quiz, die ter lering en vermaak nog steeds de moeite waard is om te maken, vóór of ná bestudering van de passages over sport en bewegen in de partijprogramma's...

TKver


VVD175

VVD

Sport en bewegen
Met plezier bewegen en sporten is van onschatbare waarde voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. De fysieke en mentale voordelen van sporten worden steeds belangrijker nu onze samenleving vergrijst en steeds meer mensen met chronische ziekten ouder worden. Het bevorderen van een actieve leefstijl en sporten verkleint het risico op ziekten, vergroot de mentale veerkracht en versnelt het herstelproces na een medische ingreep. Sport moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking. Maar sport is als middel meer dan alleen preventie, het is ook belangrijk dat er samenwerking komt met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, veiligheid, sociale zaken en economie. De coronacrisis heeft ons duidelijk laten zien wat het belang van gezondheid, fitheid en weerbaarheid is. We moeten gebruikmaken van de kracht van sport. De komende jaren zetten we in op:

 • Voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en te sporten. Dat maakt sport en bewegen toegankelijk voor iedereen. Waar nodig helpen we gemeenten.
 • De mogelijkheid voor ieder kind om te sporten bij een vereniging, door voldoende toegankelijkheid voor kinderen met een beperking en tegemoetkomingen voor ouders die de contributie niet kunnen betalen.
 • Stimuleren van bewegen in het primair- en voortgezet onderwijs, onder andere door scholen te laten samenwerken met partners uit lokale sportakkoorden. Er komen gastlessen van sportverenigingen op basisscholen en middelbare scholen met geld uit het sportakkoord.
 • Een groter aanbod van sport en bewegen voor senioren. Daarnaast is voor senioren de sociale omgeving van de vereniging van belang om eenzaamheid tegen te gaan en om betrokken te blijven bij onze maatschappij.
 • Versterking van ons unieke sportverenigingslandschap en de sportbonden. Daarbij horen ook goed opgeleide trainers en coaches om een positief sportklimaat te garanderen.
 • Meer sportevenementen in Nederland, omdat dit bijdraagt aan de motivatie om te gaan sporten en de samenleving verbroedert.
 • Harder aanpakken van discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme in de topsport en amateursport, bijvoorbeeld met een club- of stadionverbod.

Beschermen van de volksgezondheid
Preventie

Stimuleren van sport, bijvoorbeeld door naschoolse opvang en sportclubs en zorgorganisaties en sportclubs met elkaar te laten samenwerken.
foto1


PVV

Géén ruimte voor sport in het verkiezingsprogramma


CDA200

CDA

Thuis
We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze families en gezinnen

 • Mensen met een beperking zijn burgers die net als iedereen mee willen doen in onze samenleving. In lijn met het VN-Verdrag voor mensen met een handicap kijken we niet naar wat niet kan, maar zoeken we altijd naar oplossingen hoe het wel kan. Kinderen met een beperking die naar een gewone school kunnen, moeten deze mogelijkheid krijgen. Daarnaast willen we meer mogelijkheden voor sport en beweging voor deze groep. Ook voor mensen met een beperking geldt als uitgangspunt dat werk moet lonen.

Een betere start voor alle jongeren

 • Eenzaamheid blijft een serieus risico voor jongeren. We stimuleren lokale initiatieven die samenhangen met de zorg voor jongeren en betrokkenheid van sport, onderwijs en aanpalende sectoren.

Een veilige en verantwoordelijke samenleving
Zorg die voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is

 • Sport en gezondheidspreventie zijn een gouden koppel. Wij willen bekende sporters inzetten als ambassadeur voor een gezonde levensstijl en gaan sportverenigingen meer betrekken bij het preventiebeleid.

Een verantwoordelijke samenleving van vrijwilligers, verenigingen en coöperaties

 • Sport is maatschappelijk goud, dat we moeten verzilveren. Het verbindt mensen en is gezond. Wij versterken verenigingen en het verenigingsgevoel en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. We vergroten het sportaanbod voor kinderen met een beperking en ondersteunen kinderen van ouders die sporten niet kunnen betalen. Andere jeugdactiviteiten zoals scouting vragen om soortgelijke maatregelen.
 • Wij zorgen dat de buurtsportcoaches hun werk kunnen blijven doen. Zij bieden laagdrempelige sport-, speel- en bewegingsactiviteiten in de buurt, wijk of dorp voor mensen die door armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten of bewegen. De coaches hebben in het bijzonder oog voor ouderen, en voor de (talent)ontwikkeling van kinderen en jongeren en worden tevens bijgeschoold tot buurtspeelcoach. Voor kinderen is van belang dat er meer speelruimte komt. Wij stimuleren gemeenten daarvoor, in samenspraak met de kinderen zelf, te zorgen.

foto2
Een sterke en eerlijke economie
Een land van sterke steden en regio’s

 • De dynamiek en diversiteit van de grote stad hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. Wij vergroten de leefbaarheid in de steden en willen de stad ook voor jonge gezinnen en starters bereikbaar houden. Dat vraagt om meer variatie in het woonaanbod en een nieuwe impuls voor stadsvernieuwing. Woningbouw in en om de stad dient hand in hand te gaan met vergroening. In de stad kiezen wij voor vergroening boven verdere verdichting. Dat biedt meer ruimte voor sport en ontspanning, maar is ook van belang voor de afkoeling bij hitte of de afvoer van regenwater bij extreme buien. De toenemende druk op de ruimte in de stedelijke regio’s vraagt om investeringen in beter en aantrekkelijker openbaar vervoer, goede fietsfaciliteiten en ruimte voor voetgangers.
 • Een sterke stedelijke of regionale identiteit versterkt het gevoel dat je ergens thuishoort. Dit gemeenschapsgevoel is belangrijk en daarom ondersteunen wij taal, cultuur, kunst, sport en vrijwilligersleven met een regionaal of lokaal karakter. Dat geldt voor regionale orkesten en streekmusea, maar ook voor regionale tradities en volksfeesten als carnaval en muziekfestivals. Wij bieden meer ruimte voor lokale vrije dagen om deze feesten met elkaar te vieren.

Een betrouwbare en dienstbare overheid
Bescherming tegen criminaliteit en ondermijning

 • Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops binnen vijf jaar dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.

D66

D66

Vrij zijn begint met onderwijs
Een rijke schooldag voor ieder kind

 • Elke leerling verdient de kans om zijn of haar talenten te ontdekken en gezond op te groeien. Op een schooldag krijgen leerlingen een dagdeel les van een topleraar. Maar daar houdt het niet op. Elke leerling krijgt op een rijke schooldag bijvoorbeeld ook sport-, muziek- of theaterles. Dat de schooldag langer is, geeft ouders meer vrijheid om opvoeding met werk te combineren. En zo bieden we elke leerling een springplank voor ontwikkeling.
 • We bieden elk kind de kans om mee te doen aan sport, cultuur, muziek of het ontdekken van techniek en natuur. Scholen krijgen middelen om hiervoor vakdocenten in te zetten en werken nauw samen met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We geven ook elk kind het recht op een gezonde lunch en fruit. We stimuleren een gezonde leefstijl en daarmee gezond opgroeien. Alle activiteiten worden zoveel mogelijk op en via de school en de opvang aangeboden.
 • Voor leerlingen van Topsport Talentscholen (LOOT) en andere leerlingen met uitzonderlijke talenten moet flexibel met onderwijstijd- en doelen worden omgegaan.

Meer kansen voor alle studenten

 • We versterken de positie van de mbo-student. Er komen gelijke kansen op studentenhuisvesting, gelijke aanspraak op studentenkortingen en -voordelen, gelijke toegang tot sport en cultuur en gelijke stagevergoedingen voor mbo- en hbo-studenten in de publieke sector. Daarnaast verlagen we voor kwetsbare studenten de drempel naar het mbo door kosten, zoals de aanschaf van boeken en een laptop, deels te ondersteunen.
 • We zetten in op studenten(sport)verenigingen die voor alle studenten uit de stad toegankelijk zijn. Obstakels die verenigingen ervaren bij het toelaten van diverse groepen studenten, zoals het gebrek aan financiering voor mbo-studenten of kunstacademiestudenten, halen we weg.

Emancipatie begint bij de vrijheid om jezelf te zijn
Bescherm de rechten van LHBTI+

 • Met behulp van preventieprogramma’s en voorlichting gaan we homofobie in de sportwereld tegen.

Gezondheid is meer dan goede zorg
Vrij om te kiezen voor een gezonde leefstijl

 • In Nederland overlijden jaarlijks 2.000 à 3.000 mensen door meeroken. Om gezondheidsschade door meeroken tegen te gaan, kunnen rookverboden worden ingesteld in de openbare ruimte, waaronder ook bij sportparken, speelplekken, stadions en rond de ingang van ziekenhuizen en verpleeghuizen.

foto3
Naar een top sportklimaat
Sport geeft mensen zelfvertrouwen. Het biedt kansen om mee te doen in de samenleving. Het is een belangrijke voorwaarde voor een gezond en lang leven. En niet te vergeten: miljoenen mensen in Nederland beleven ongelofelijk veel plezier aan hun sport. Wat ons betreft moeten sporten en bewegen daarom voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond.

Een leven lang bewegen
Sporten en bewegen zijn cruciaal om onze gezondheid te verbeteren en veel voorkomende ziektes en aandoeningen zoals overgewicht, hart- en vaatziektes, kanker en diabetes te voorkomen. De coronacrisis is een alarmbel: mensen met een mindere vitaliteit en weerbaarheid zijn het meest kwetsbaar. Daarom komen we nu in actie om te zorgen dat sporten en bewegen een veel belangrijkere plek krijgen in ons dagelijks leven. Overheid, onderwijs, gezondheidszorg, zorgverzekeraars, voedingsindustrie en bedrijfsleven moeten samen deze handschoen oppakken. Voorkomen moet de norm worden, niet genezen.

 • We steunen het initiatief van de Gezonde Generatie en willen dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste ter wereld is. Daarom willen we kinderen helpen een gezonde en actieve levensstijl te ontwikkelen, en prikkelen en verleiden om (meer) te gaan sporten en bewegen.
 • Zoveel mogelijk kinderen voldoen aan de beweegnorm van vijf uur bewegen per week. Hiervoor krijgen kinderen op school minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs door een vakdocent (zie ‘Een rijke schooldag voor elk kind’). Daarnaast krijgen alle kinderen voldoende mogelijkheden om tijdens en bij hun school drie uur per week buiten te spelen en te bewegen.
 • We stimuleren werkgevers bij te dragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van hun werknemers. Dit kan met beweeg- en vitaliteitsprogramma’s, maar ook door actief de fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren.
 • We stimuleren dat er meer sportaanbod- en mogelijkheden komen voor ouderen om (samen) te bewegen. Dat zorgt voor minder fysieke en mentale klachten en het remt de vraag naar medische zorg. Door regelmatig te bewegen zitten mensen op leeftijd beter in hun vel en onderhouden ze meer sociale contacten.

Bewegen centraal op de tekentafel
Hoe je een woonwijk ontwerpt, maakt nogal verschil. Met alleen maar parkeerplaatsen en bushaltes? Of juist met fietspaden, wandelroutes en skeeler- en mountainbikeroutes? Wij kiezen voor het laatste.

 • Een groene omgeving waarin beweging wordt gestimuleerd, levert een bijdrage aan de gezondheid van alle Nederlanders. Gemeenten mogen zelf kijken hoe zij verdere invulling geven aan dit beleid, waarbij gebruikers van de openbare ruimte worden betrokken.
 • We stimuleren dat ‘gezondheid’ onderdeel wordt van bestemmings- en bouwplannen van gemeenten. Hoe gemeenten dit uitvoeren, ligt bij de lokale overheid. Deze investeringen in de openbare ruimte wegen op de lange termijn ruimschoots op tegen de kosten. Bovendien beperken ze de stijgende zorgkosten.

Sport is voor iedereen
Iedereen in Nederland moet op een veilige manier volwaardig aan sport en spel deel kunnen nemen. Daarom willen we een inclusief sportklimaat.

 • D66 wil financiële drempels voor huishoudens met een krappe beurs om te kunnen sporten wegnemen met fondsen en de inzet van buurtsportcoaches.
 • Er mogen geen hindernissen zijn voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking om te kunnen sporten en bewegen. We werken aan een betere toegang van mensen met een beperking tot sportverenigingen en helpen daarbij de verenigingsvrijwilligers.
 • D66 stimuleert de inzet van sport en bewegen als middel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de samenleving weer deel te laten nemen. Bijvoorbeeld voor mensen met psychische problemen, verslaafden, dak- en thuislozen en (ex-)gedetineerden.
 • We bestrijden racisme, geweld en discriminatie in de sport. Sportautoriteiten werken effectieve antiracismeregels en gelijkheidsmaatregelen uit. We pleiten ook voor een professioneel meldpunt voor het tegengaan van (seksueel) misbruik en discriminatie. Wedstrijden dienen bij racistische uitingen of spreekkoren te worden stilgelegd.

foto4
De kracht van topsport
Veel mensen raken geïnspireerd door onze topsporters. Als we ook in de toekomst willen juichen voor onze wereldprestaties, moeten we blijven investeren in de randvoorwaarden voor topsport.

 • De financiële positie van topsporters met een A-status moet beter. Daarbij moeten sporters in staat worden gesteld ook een maatschappelijke carrière op te bouwen. Bijvoorbeeld met studiebeurzen, leningen of flexibel studeren.
 • Grote sportevenementen zijn goed voor het imago van Nederland en om talent te lokken. Vanuit die toegevoegde waarde kan de overheid de organisatie van grote sportevenementen steunen.
 • Olympische en Paralympische Spelen in Nederland? D66 is vóór, maar wel Spelen in nieuwe stijl. Dat betekent zoveel mogelijk gebruik van bestaande accommodaties en met respect voor goed bestuur, democratie, arbeidsomstandigheden en natuur.

GroenLinks_logo_(variant)

GroenLinks

Een groene economie voor iedereen

 • De komende kabinetsperiode verlenen we de vergunningen voor 60 gigawatt extra schone elektriciteit van windmolens op de Noordzee. Die windmolens moeten er uiterlijk in 2040 staan. Zonnepanelen en groene daken komen op de lijst verplichte energiebesparende maatregelen voor eigenaren van grote gebouwen. De overheid geeft het goede voorbeeld door het versneld verduurzamen van het Rijksvastgoed, het klimaatneutraal opleveren van elk nieuw overheidsgebouw en het investeren in de verduurzaming van scholen, sportaccommodaties, zorggebouwen en culturele instellingen. We investeren in meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Daarnaast is energiebesparing essentieel; dat wordt een belangrijk onderdeel van beslissingen over nieuwe technologie, digitale infrastructuur, bouwen en vervoer.

Zorg voor iedereen die dat nodig heeft

 • Sporten is gezond en brengt mensen met verschillende achtergronden, leefstijlen en mogelijkheden samen. We ondersteunen sportverenigingen en garanderen de toegang tot sport voor kinderen, gezinnen met een kleine beurs en mensen met een beperking. Zwemles wordt weer een standaard onderdeel van het basisonderwijs. We werken aan een veilige sportwereld, zonder discriminatie of uitsluiting. Naast sporten stimuleren we ook andere vormen van beweging, zoals dansen, wandelen en fietsen.

We vechten tegen racisme en discriminatie

 • We pakken institutioneel racisme bij de overheid aan. Etnisch profileren bij de politie, Belastingdienst en andere instanties stopt onmiddellijk. Om bewustwording en gedragsverandering te creëren, komen we met een nationale aanpak voor het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de volkshuisvesting en sport. Een nieuwe, onafhankelijke nationaal coördinator anti-discriminatie krijgt tot taak die aanpak kritisch te volgen en het kabinet en overheidsorganisaties te adviseren. We versterken het College voor de Rechten van de Mens, zodat dit vaker onderzoek kan verrichten bij bedrijven en instellingen die verdacht worden van discriminatie. Er komt een meldcode discriminatie voor ambtenaren en we verbeteren de toegankelijkheid van lokale antidiscriminatievoorzieningen. Zwarte Piet wordt bij alle publieke vieringen vervangen door een niet-racistisch alternatief.

foto5De rechtsstaat beschermt ons allemaal

 • We lanceren een nationaal actieplan tegen seksueel geweld. De Centra Seksueel Geweld worden uitgebreid; ze combineren psychologische begeleiding voor zedenslachtoffers met het veiligstellen van aanwijzingen om verdachten op te sporen en te vervolgen. Agenten worden getraind om beter om te gaan met slachtoffers en daders van seksuele delicten. Slachtoffers krijgen sneller duidelijkheid over de voortgang in hun strafzaak en deze zaken blijven niet langer op de plank liggen. We kiezen voor een integrale aanpak voor preventie en het tegengaan van seksueel misbruik in het onderwijs, bij (sport)verenigingen en in (religieuze) instellingen. Seks zonder instemming gaat even zwaar bestraft worden als verkrachting. We werken aan het voorkomen en bestrijden van alle vormen van geweld tegen vrouwen.

SP

SP

Een lerend land

 • Sport verbroedert, brengt mensen samen en is gezond. We willen meer gymlessen en sportbeoefening op school, onder leiding van vakleerkrachten. Ook zwemveiligheid moet meer prioriteit krijgen, o.a. door het invoeren van schoolzwemmen in het basisonderwijs. Sporten moet voor iedereen betaalbaar zijn. De sport heeft ook een voorbeeldfunctie. Misstanden moeten altijd en krachtig worden bestreden, zoals racisme op en langs het veld, gebruik van doping of seksueel misbruik.

Een land om te wonen

 • Kinderen moeten buiten kunnen spelen, dat is van belang voor hun fysieke en sociale ontwikkeling. Het kan ook bijdragen tot het beperken van overgewicht. Bij de inrichting van buurten moet meer rekening worden gehouden met mogelijkheden voor kinderen om te spelen en te sporten. Dat moet ook mogelijk zijn voor kinderen met een beperking. Jongeren hebben eveneens recht op een eigen plek, ook om rond te hangen. We gaan investeren in het buurtwerk en in buurtcentra.

Pvda250

PvdA

1. Ons plan voor goed werk en een eerlijke economie
Aanpak van armoede en schulden

 • Ieder kind doet mee. Een op de vijf gezinnen kent financiële problemen. Een op de negen kinderen groeit op in armoede. Armoede leidt tot verspilling van kansen, generatie op generatie. Ieder kind kan meedoen, ook als het gezin het niet breed heeft. Armoede is geen belemmering voor sport, muziekles en zwemles. Gemeenten krijgen extra geld om armoede te bestrijden. Zie ook hoofdstuk 3.

2. Ons plan voor liefdevolle zorg
Kans op een gezond leven voor iedereen

Goede gezondheid begint met gezond leven. Maar het is te duur om gezond te leven. Ongezond eten is goedkoper dan gezond eten. In veel gezinnen is er geen geld om te sporten. En dan krijgen mensen de schuld van een ongezond leven, terwijl er miljarden worden verdiend in de fastfood-industrie. Daarom is een stevig pakket maatregelen nodig.

 • Preventie in het basispakket. We investeren met zorgverzekeraars in preventieve maatregelen zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. Preventieve programma’s in buurten en wijken gericht op kinderen en ouders krijgen steun via regionale preventiefondsen. Daarnaast worden ook programma’s voor ouderen gefinancierd, gericht op het op peil houden van hun gezondheid en vitaliteit.
 • Gratis sport voor lagere inkomens. Sport verbindt, maar sport is vaak onbetaalbaar. Voor mensen met lagere inkomens wordt lidmaatschap van de sportclub gratis. Gemeenten en fondsen krijgen budget om dit te organiseren. We versterken de samenwerking tussen landelijk opererende organisaties zoals MEE.nl, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Sportkracht 12, NOC*NSF, Fonds Gehandicaptensport, Ouderenfonds en Stichting Life Goals.
 • Nationale Visie Beweegvriendelijke Leefomgeving. Het Rijk maakt, in samenhang met de Nationale Omgevingsvisie, het natuurbeleid en de volksgezondheid, een masterplan om het sporten in de buitenlucht zo laagdrempelig mogelijk te maken.
 • Gym op iedere basisschool. De keuze om wel of geen bewegingsonderwijs aan te bieden, valt buiten de vrijheid van onderwijs. Gymles hoort standaard tot het curriculum op iedere basisschool in elk schooljaar.
 • Basisbanen op de sport- en muziekvereniging. Toezicht houden, het clubhuis bemannen en de velden onderhouden zijn taken die vaak moeilijk te vervullen zijn bij sportverenigingen. Ondertussen zitten veel mensen ongewild thuis. Daarom komen er basisbanen op de sport- en muziekvereniging (zie hoofdstuk 1). De belastingvrije vrijwilligersvergoeding gaat bovendien omhoog.

foto6PvdA-onderwijs
3. Ons plan voor onderwijs met gelijke kansen voor ieder kind
Vroeg beginnen

 • Een brede school voor ieder kind. Scholen mogen zelf kinderopvang aanbieden of werken samen met publiek gefinancierde kinderopvangorganisaties. School, kinderopvang, buitenschoolse activiteiten en brede talentontwikkeling vormen samen brede scholen. Door naast onderwijs en kinderopvang ook vrijetijdsbesteding, ontspanning, sport en cultuur te bieden, krijgen alle kinderen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Bij deze brede scholen kan op termijn ook de onderbouw van het voortgezet onderwijs komen, zodat er ook later wordt geselecteerd.

Ieder kind kan meedoen

 • Aanpak armoede onder kinderen. In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Dat zijn duizenden klassen vol. Vaak hebben ze geen schoolreisje, geen sport, geen muziekles, geen bijlesklas of kunnen ze hun verjaardag niet vieren. Sommige kinderen gaan zonder ontbijt naar school. Dat is onverteerbaar. Daarom doen wij meer tegen armoede onder kinderen. We stellen een maximum aan de - alleen in naam vrijwillige - ouderbijdrage. We geven gemeenten en scholen meer geld voor armoedebestrijding onder kinderen. En we steunen lokale initiatieven, samen met gemeenten, scholen, consultatiebureaus en maatschappelijke partijen als Stichting Leergeld, het Jeugdsport- en cultuurfonds, Stichting Jarige Job en tal van andere lokale initiatieven de strijd met kinderarmoede aan te gaan. Zie hoofdstuk 1.
 • Meer muziek, cultuur en sport. Op iedere school komt meer ruimte voor muziek, cultuur en sport, door goed opgeleide vakleerkrachten. Ieder kind komt ermee in aanraking. Dit wordt publiek gefinancierd.

7. Ons plan voor een saamhorig Nederland
Integratie zodat iedereen mee kan doen

 • Investeren in gemengde wijken. Integratie heeft de meeste kans van slagen als mensen elkaar ontmoeten in de wijk waar ze wonen, op de school en de sportclub. Daarom gaan wij door met investeren in gemengde wijken met een scala aan woningen voor diverse groepen en in een toegankelijke openbare ruimte waar voor iedereen plek is. We investeren in gemengde en brede scholen, in sport, cultuur en verenigingen en in wijkvoorzieningen zoals bibliotheken (zie hoofdstukken 3 en 8).

Christenunie

ChristenUnie

1.1 Vrede zoeken voor Nederland

 • Racisme bannen we alleen samen uit. Er komt een coalitie tegen racisme, met vertegenwoordigers uit verschillende gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Dat moet leiden tot een breed gedragen krachtige aanpak om racisme tegen te gaan op de arbeidsmarkt, rond wonen, onderwijs, zorg, sport of het optreden van de overheid. Met meer expertise binnen de politie, integere sollicitatieprocedures, uitbanning van discriminerende algoritmesystemen en strikte handhaving.

1.2 Rechtvaardige gastvrijheid

 • Werkgevers dragen bij aan taalles. Er komt een wettelijke verplichting voor werkgevers om bij te dragen aan toegang tot taallessen voor arbeidsmigranten. Daarnaast moeten arbeidsmigranten door gemeenten geholpen worden om aansluiting te vinden bij maatschappelijke voorzieningen, zoals bibliotheken, sportvoorzieningen, wijk- en dorpshuizen.

2.1 Samenleving met veerkracht
Genieten van sporten en bewegen
Een wandelingetje in de buurt, fietsen naar je werk of de 4 mijl rennen in je eigen dorp; het is voor ieder mens goed om te bewegen. Bankjes, parken, natuurgebieden, fietspaden, beweegplekken en sportaccommodaties bieden voor ieder wat wils. In coronatijd waarderen we het nog meer om buiten te kunnen zijn, te bewegen en te genieten van de natuur en de frisse lucht. Sport brengt mensen samen en leert om respectvol met elkaar om te gaan. Sport stimuleert lichaam en geest tot optimale prestaties en bevordert een gezonde en vitale samenleving. Daarom is het nodig om ook voor de toekomst voldoende sportfaciliteiten te hebben; van openbare beweegplekken tot sportparken en sportaccommodaties. We willen extra middelen ter beschikking stellen aan gemeenten om gezond gedrag te bevorderen. Wij waarderen de inzet van vrijwilligers bij de vele sportverenigingen die Nederland rijk is. We focussen niet alleen op topsport en de ontwikkeling van talent, maar richten ons op sporten die voor iedereen toegankelijk zijn. Als sporten van jongs af aan tot je normale leefpatroon behoort, neem je dat voor de rest van je leven mee. Het is goed voor kinderen dat ze leren dat bewegen leuk is, dat ze leren om doelen te stellen en samen te werken in een team. Daarom willen we dat sport toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor de jeugd, en zonder (fysieke) drempel. Wat voor beperking je ook hebt, iedereen is welkom om te bewegen of te sporten.
foto7CUgroeneruimte

 • Bewegen in openbare ruimte. In de openbare ruimte – zowel in dorpen en steden als in de natuur- is plaats voor bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden.
 • Sporten met beperking. Iedereen verdient de kans te bewegen en te werken aan gezondheid, dus ook mensen met een beperking. Waar nodig wordt de fysieke toegankelijkheid van accommodaties aangepast voor de gehandicaptensport.
 • Sportfaciliteiten. Er komen extra middelen voor gemeenten voor het inrichten van openbare beweegplekken en sportaccommodaties.
 • Sportnorm. Bij grootschalige herontwikkelingen ten behoeve van woningbouw komt er een adviesnorm voor het aantal m2 sportgebied, zowel binnen als buiten.
 • Discriminatie en racisme in sport. Slechts recent is de strijd geopend tegen racisme en discriminatie in de sportwereld. We zetten de strijd voort met alle sportbonden, trainers en sporters. Daarbij zetten we in op preventie en op een goede toegang tot hulp bij incidenten.
 • Breedtesport. Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiest de ChristenUnie voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen. Daarom stimuleren we gemeenten breedtesport meer op de kaart te zetten. Jong, oud, mindervalide, arm of gewoon gezellig met elkaar; voor iedereen moet sport beschikbaar zijn.
 • Topsport. De ChristenUnie wil recht doen aan talent. In het onderwijs borgen we flexibiliteit voor talentvolle jongeren die studie en topsport willen combineren.

5.1 Internationaal werken aan vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid
Bevorderen van mensenrechten en de internationale rechtsorde

 • Diplomatieke afvaardiging. Nederland stuurt geen afvaardiging op hoog diplomatiek niveau naar grote sportevenementen in landen waar grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Ook sportbonden worden opgeroepen om een rol van betekenis te vervullen, bijvoorbeeld door sporters af te laten zien van deelname.

5.2 Caribisch deel van het Koninkrijk

 • Inzet op leefstijlpreventie en sport. Op de eilanden is het niet altijd eenvoudig gezond te eten of te bewegen. De afgelopen jaren is extra geïnvesteerd in een gezonde leefstijl zoals gezonde schoollunches en sportfaciliteiten, deze activiteiten gaan de komende jaren door.

1200px-Party_for_the_Animals_logo.svg

Partij voor de Dieren

De biodiversiteits- en klimaatcrisis in samenhang aanpakken

 • De verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn wordt ondergebracht bij een nieuw ministerie: het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Dierenwelzijn.

Dierenrechten

 • Sportvissen (de hengeljacht) is een vorm van tijdverdrijf die ernstig dierenleed veroorzaakt en wordt verboden.
 • Sport en wedstrijden waarbij dieren worden gebruikt of gedood, zoals kamelenraces, duivensport, hengelen en het rapen van kievitseieren, worden verboden

Duurzaam opgewekt

 • De overheid geeft het goede voorbeeld door het Rijksvastgoed energieneutraal te maken en te investeren in de verduurzaming van scholen, sportaccommodaties, zorginstellingen en culturele instanties.

Een gezonde leefomgeving
De openbare ruimte is te veel ingericht op auto’s en verkeer. Buiten spelen en buiten sporten is gezond, maar lastig als er steeds auto’s langsrazen. Inwoners van onze grootste steden leven gemiddeld een jaar korter vanwege de slechte luchtkwaliteit, maar toch blijven strenge maatregelen uit. Wij willen dat mensen weer buiten kunnen sporten zonder zich zorgen te maken om ongezonde lucht, of die nu afkomstig is van auto’s, houtstook of veehouderij. Fietsers en voetgangers krijgen de ruimte. En kinderen moeten kunnen buitenspelen in een veilige en uitdagende omgeving. Voetbalveldjes en jongerencentra nodigen jongeren uit tot beweging en sociale activiteiten.
foto8DierenSkate

 • In elke wijk wordt ruimte gemaakt voor sportvoorzieningen voor jongeren, zoals openbare voetbal- en basketbalveldjes en skateparken. Op jongerencentra wordt niet langer bezuinigd.
 • Sport neemt in onze samenleving een belangrijke plaats in. Het bevordert niet alleen onze fysieke en geestelijke gezondheid, het draagt ook bij aan zelfredzaamheid, zoals bij zwemmen. Sport heeft een maatschappelijke functie en sportverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. Sporten in verenigingsverband moet voor iedereen mogelijk zijn. Sportkantines worden gestimuleerd om voornamelijk gezond eten en drinken aan te bieden

Een leven met minder stress

 • Een goede mentale gezondheid begint op school. Tijdens lessen wordt aandacht besteed aan de druk die sociale media kunnen creëren om er op een bepaalde manier uit te zien, bepaalde kleding te dragen of de juiste feestjes te bezoeken. In de lessen wordt ook aandacht besteed aan het verschil tussen een beeld dat op sociale media wordt geschetst versus de werkelijkheid. Er is volop aandacht voor pesten en hier wordt actief tegen opgetreden op bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven en op sportclubs.

Onderwijs, wetenschap & cultuur

 • Activiteiten als schoolzwemmen, sportlessen, cultuurlessen (theater-, dans-, muziek-, schilderles etc.) en schooltuinen worden ruim gefaciliteerd en er komt extra geld voor.
 • Buitenlessen worden gestimuleerd, omdat gebleken is dat zulke lessen veel goeds brengen en het bewegen stimuleren. De combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich daarna beter kunnen concentreren in de klas.

50PLUS175

50PLUS

Cultuur en (sociaal) media
50PLUS wil dat culturele innovatie wordt gestimuleerd.

 • De publieke omroep heeft een belangrijke rol die versterkt moet worden. Met de demografische ontwikkeling en het feit dat ouderen nu eenmaal een minder groot sociaal netwerk hebben en op heel hoge leeftijd meer aan huis gebonden zijn, moet er extra geld komen voor een televisiezender gericht op de oudere doelgroep. Ook moeten de lokale omroepen extra ondersteund worden.
 • Het reclamebeleid (STER) moet worden aangepast om deze initiatieven te financieren.
 • Er moeten, zoals ook in het buitenland, overdag (middagmagazine) meer nieuwsvoorzieningen komen.
 • Kunst-en cultuurinstellingen/gezelschappen moeten geholpen worden doormeer productieopdrachten voor de publieke omroep.
 • Naast team- en ook individuele sporten en (kaart)spelen moeten ook televisie (doelkanalen) en internet deze activiteiten online verder mogelijk maken.

SGP

SGP

Media

 • Het gigantische budget voor het inkopen van sportrechten door de publieke omroep moet verdwijnen. Er mag geen belastinggeld naar uitzendingen waar commerciële zenders interesse voor hebben.

Leefstijl

 • Lichaamsbeweging is goed voor iedereen. Zeker voor degenen die kampen met overgewicht (de helft van alle volwassen Nederlanders). Het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport, kan daarom beter worden geïnvesteerd in het stimuleren van bewegen en breedtesport.

DENK

DENK

Zorg en Volksgezondheid
Het nationaal preventiefonds

 • Tegemoetkoming in sportkosten invoeren in het kader van het bevorderen van een gezonde leefstijl

Fvd190

Forum voor Democratie

Hoofdstuk 2: Immigratie & Identiteit
Integratie

 • De uitwerking van het non-discriminatie artikel in de grondwet blijft wat ons betreft primair van toepassing op de relatie van de staat met haar burgers. We willen zo min mogelijk ingrijpen in de relatie tussen burgers onderling. Ongemengde studentenverenigingen moeten bijvoorbeeld kunnen blijven bestaan. Ook een sportschool die alleen voor vrouwen toegankelijk is, moet mogelijk zijn. We geloven niet in arbitraire ‘groepsidentiteiten’ of het ‘beledigen’ van die veronderstelde ‘collectiviteit’.

BIJ1175

BIJ1

Van armoedebestrijding naar armoedepreventie

 • Kabinet en gemeenten zeggen zich met name zorgen te maken over het aantal kinderen dat in armoede leeft. Ze hebben slechtere kansen op school en hebben vaker problemen. Het kabinet schuift miljoenen door naar de gemeenten om wat aan de kinderarmoede te doen. Dat gebeurt voornamelijk in de vorm van hulp in natura. Afhankelijk van de gemeente die zelf een eigen armoedegrens in mag stellen, kunnen schoolgaande kinderen hulp krijgen: een fiets, een laptop. Of een bijdrage voor sport- of muziekclub. Een dagje uit naar de Efteling. Ook is er inmiddels een keur aan organisaties die zich specialiseren in hulppakketten met kleren en speelgoed, die steeds opnieuw eens per jaar mogen worden aangevraagd. Of met een pakket waarmee een kind een verjaardagsfeestje kan geven.

De onderwijsvisie van BIJ1

 • Kortom: er zou meer focus moeten komen op het aanleren van vaardigheden en executieve functies. Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een ‘dirigent’. Ze helpen bij alle soorten taken. Hier moeten meer leerlijnen voor komen. Er moet een einde komen aan de toetscultuur. Het curriculum moet uitgebreid worden met meer handvakken. Er moet onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden voor een flexibeler curriculum, dat meer toegespitst is op de individuele talenten van de leerlingen. Er moet meer focus komen op sociale vaardigheden. Kinderen moeten meer kunnen bewegen tijdens schooltijd en meer in contact kunnen komen met de natuur, in plaats van altijd binnen te zitten. School zou een plek moeten zijn waar kinderen zich meer, in plaats van minder gestimuleerd voelen.

JA21

Géén ruimte voor sport in het verkiezingsprogramma


Code Oranje

Géén ruimte voor sport in het verkiezingsprogramma.


151px-Logo_Volt_Europa.svg

Volt

Zorg dicht bij de mensen

 • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg dicht bij de mensen. Deze zorg is cruciaal voor het welzijn van mensen die om verschillende redenen minder gemakkelijk mee kunnen komen in de samenleving. In 2015 zijn de uitvoering van de participatiewet en van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de jeugdzorg volledig gedecentraliseerd. De gemeenten krijgen voor deze taken veel te weinig geld, vooral voor de jeugdzorg. Steeds meer gemeenten komen daardoor in financiële problemen. Zij bezuinigen op die zorg, maar ook andere welzijnsvoorzieningen staan onder druk of zijn al wegbezuinigd, zoals zwembaden, schoolzwemmen, welzijnskerk, buurtwerk, bibliotheken, muziekscholen en sportvoorzieningen. Volt vindt dat de zorg dicht bij mensen goed geregeld moet zijn en dat mag niet ten koste gaan van andere welzijnsvoorzieningen.

Cultuur

 • Volt wil dat de overheid beschermt wat waardevol maar niet direct economisch rendabel is. Cultuur en sport zijn zulke essentiële, waardevolle elementen in onze samenleving. Zij zorgen voor verbinding tussen verschillende groepen mensen en hebben een positieve invloed op onze ontwikkeling. Deelnemen aan cultuur en sport is daarmee een essentieel onderdeel van het menselijk leven. Geen luxe, maar een levensbehoefte.

NIDA_logo_-_algemeen

NIDA

Een kansrijke toekomst voor ieders talent (onderwijs, cultuur en sport)

 • Verbind onderwijs-> buurt > cultuur > natuur > sport > zingeving. We faciliteren onderwijsprogramma's die de verbinding, gezamenlijke activiteiten en uitwisseling van educatie organiseren tussen scholen en diverse levensbeschouwelijke en cultureel-maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. We investeren in sociaalcultureel kapitaal (voor betere schoolprestaties en toekomstperspectief) en ontlasten docenten.

Onbeperkt sporten
Iedereen heeft recht op sport en beweging. Dit is essentieel voor de lichamelijke, geestelijke en vaak ook sociale gezondheid. Armoede of een (meervoudige) beperking mag hierin voor niemand een belemmering zijn om te sporten en spelen.

 • Onbeperkt sporten. Met Jeugdsportfondsen waarborgen we de toegankelijkheid van sportvereniging en voor iedereen, ook met een beperkt budget, ook met een lichamelijke beperking.
 • Gezonde voeding en beweging op school, in de wijk en sportverenigingen. Met programma's op scholen dient het Rijk samen met partners en lokale overheden te investeren in gezonde kantines op scholen en verenigingen. We moedigen gezond eten en bewegen aan voor een gezonde leefstijl onder kinderen. Ongezond eten in en rondom scholen en verenigingen ontmoedigen we.
 • Sport en spel in de buitenruimte. We waarborgen de toegankelijkheid van speelpleinen, sport- en trapveldjes en sporttoestellen. Bovendien investeren we in publieke speeltuinen en sportvoorzieningen in de buitenruimte.
 • Sportwerkers in wijken. We investeren in buitensport- en jongerenwerk voor de belangrijke rol die zij vervullen in de verbinding, beweging en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren op straat.
 • Sportverenigingen. In samenwerking met sportbonden investeren we in breedtesport. Sportverenigingen vormen het spierweefsel in een vitale samenleving.

Piraten175

Piratenpartij

Soepelere overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs
De Piratenpartij wil

 • meer scholen die zich specialiseren in bv kunst of sport


Libertaire Partij (LP)

Géén ruimte voor sport in het verkiezingsprogramma.


JONG

Géén ruimte voor sport in het verkiezingsprogramma.


Splinter

Splinter

Zorg
Gezonde samenleving
Preventie: gezond opgroeien, gezond ouder worden

 • Sporten wordt voor kinderen tot 18 jaar en voor mensen met lage inkomens gratis. 
 • Er wordt vanuit de overheid geïnvesteerd in preventieve maatregelen zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. In het onderwijs komt er meer aandacht voor gezonde voeding en bewegen voor kinderen, zodat zij vroeg leren hoe zij gezond kunnen blijven.
 • De overheid gaat een stevig anti-rookbeleid invoeren, waardoor er écht uitzicht is op een rookvrije generatie. Kinderen moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving zonder verleiding om zelf te beginnen met roken. De overheid start een publiekscampagne om roken te ontmoedigen. Sportclubs en de omgeving daarvan worden rookvrij. De leeftijdsgrens voor het kopen van tabaks- en rookwaren wordt opgehoogd naar 21 jaar. Prijzen voor tabaks- en rookwaren worden fors opgehoogd. Het aantal verkooppunten wordt drastisch verminderd en er wordt actief gecontroleerd op naleving van de regels. Tabaks- en rookwaren zijn niet langer te koop bij supermarkt. De macht van de tabakslobby wordt doorbroken. Aan het creatief omzeilen van de Tabakswet komt een einde.

Onderwijs
Basisonderwijs

 • Sporten is gezond! Daarom wil Splinter aandacht voor beweging op school. Zwemlessen en sport wordt, voor zover dat niet het geval is, een standaardonderdeel op elke basisschool.

BBB_Logo_2020

BoerBurgerBeweging (BBB)

Gezonde maatschappij stemwijzer stellingen

 • Alle jongeren moeten ten minste zes maanden dienstplicht vervullen in het leger of bij een maatschappelijke organisatie.

Oneens
Dit mag volgens BBB geen verplichting zijn. Een vrijwillige maatschappelijk diensttijd voor zowel meisjes als jongens die goed wordt beloond is volgens BBB wel wenselijk. Deze kan worden ingevuld in elk maatschappelijk veld (defensie, veiligheid, sport, welzijn, zorg etc).

 • De publieke omroep moet stoppen met het kopen van uitzendrechten van grote sportevenementen.

Oneens
Grote sportevenementen op tv zorgen voor sociale binding. Het is voor BBB belangrijk dat iedereen hier toegang toe houdt. Het budget moet worden teruggebracht naar normale proporties zodat ook commerciële zenders die geen publiek geld krijgen een kans maken op verwerving van rechten.

 • De regering moet de btw op culturele activiteiten verlagen naar 5 procent.

Eens
De regering mag wat BBB betreft culturele activiteiten goedkoper maken door de btw hierop (nu 9 procent) zelfs geheel af te schaffen. Dit geldt volgens BBB niet alleen voor kust en cultuur maar ook voor sport.

Verkiezingsprogramma jongeren
Gezond wonen Actiepunten

 • Er zijn goede voorzieningen nodig (openbaar vervoer, bibliotheken, sportvelden, scholen, geldautomaat, ambulance, politiepost, medische en culturele voorzieningen, snel internet) op het platteland waardoor oud en jong zich thuis kunnen blijven voelen in hun eigen regio.

NLbeter

NLBeter

Preventieplan bewegingsarmoede
NLBeter wil investeren in een gezonde en zorgzame samenleving en preventie hoger op de politieke agenda. Zo wil NLBeter met concrete maatregelen de vitaliteit van de inwoners van Nederland structureel verbeteren en de pandemie van bewegingsarmoede beëindigen. Dit wil NLBeter bereiken door de kracht van sport en bewegen optimaal te benutten en steviger in beleid te verankeren. Maar ook door sport en bewegen te borgen in wetgeving.

Er is al jaren sprake van een pandemie van bewegingsarmoede. De helft van de bevolking in Nederland beweegt te weinig en dan vooral die groepen die in de samenleving al jaren structureel achterblijven in sportdeelname, gezondheid en sociale deelname aan de maatschappij. Het is tijd voor maatregelen die zoden aan de dijk zetten en de pandemie van bewegingsarmoede te beëindigingen! Daartoe lanceert NLBeter een preventieplan Sport en Bewegen.

Maatregelen preventieplan Sport en Bewegen:

 1. Een sportwet
 2. Aanstellen Nationaal Coördinator Gezondheid & Sport
 3. Sport en bewegen is een kernvak in het curriculum
 4. De openbare ruimte is een beweegvriendelijke omgeving
 5. Extra sport- en beweeginterventies in krachtwijken
 6. Professionalisering sport- en beweegsector

Een Sportwet.
Sport en bewegen zijn geborgd in wetgeving en gezien als een publieke voorziening. Sport is een van de weinige beleidsterreinen waarvoor de overheid qua wetgeving niets heeft geregeld. De financieringsstromen richting de sport- en beweegsector zijn, zowel op nationaal als op lokaal niveau, onzeker. Zonder wetgeving blijft de financiering van de sport- en beweegsector dus kwetsbaar. Door sport en bewegen te borgen in wetgeving en te beschouwen als een publieke voorziening, wordt de rijksoverheid verantwoordelijk voor een robuust stelsel. Tevens worden in dit stelsel de verantwoordelijkheden van de overheden, onderwijs en de organisaties in de sport- en beweegsector verduidelijkt en worden de kaders vastgelegd voor de gevraagde kwaliteit van sport (sportaanbod, sportkader, sportorganisaties, sportaccommodaties).

foto9NLBeterCoordinator
Aanstellen Nationaal Coördinator Gezondheid & Sport.
Het bereik en de impact van sport en bewegen dient te worden vergroot. Door de kracht van sport en bewegen in te zetten en een gezonde leefstijl te stimuleren wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Denk aan het voorkomen van leefstijlgerelateerde ziekten (zoals diabetes en hart- en vaatziekten), maar ook aan het verbeteren van de sociale cohesie, snellere re-integratie naar werk en het tegengaan van eenzaamheid. Daartoe dient echter wel de samenwerking binnen de ministeries, departementen en tussen de sport- en beweegsector en andere sectoren te verbeteren. Door een Nationaal Coördinator Gezondheid & Sport binnen het ministerie van VWS aan te stellen kan er makkelijker een overkoepelende en integrale aanpak worden ontwikkeld. De NCGS functioneert als schakel tussen al deze verschillende beleidsterreinen en kan als expert gevraagd worden aanbevelingen te doen voor een blijvende aanpak. Op deze wijze kan onder meer sport en bewegen als instrument beleidsmatig ingebed in andere ministeries en departementen. Door een integrale benadering en een bredere financiering kan sport en bewegen veel meer bijdragen aan doelen op het gebied van preventie, gezondheid, zorg, arbeidsparticipatie, onderwijs, leefomgeving en het sociaal domein. Zie ook hier.

Sport en bewegen is een kernvak in het curriculum.
Vroeg begonnen is veel gewonnen. Onderzoek toont aan dat de Nederlandse jeugd steeds minder beweegt en dat de motoriek van kinderen de afgelopen 10 jaar significant slechter is geworden. Nederland moet van wereldkampioen zitten olympisch kampioen bewegen worden. Daartoe wordt in het curriculum van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO het vak ‘sport en bewegen’ een kernvak. Leerlingen sporten en bewegen minimaal twee keer per dag een half uur matig intensief op school. Het bewegingsonderwijs wordt verzorgd door een vakleerkracht. Verder worden scholen aangezet om klaslokalen zodanig in te richten dat kinderen worden uitgenodigd tot staan of bewegen tijdens lesuren en gemeenten aangezet om schoolpleinen om te vormen tot beweegpleinen.

De openbare ruimte is een beweegvriendelijke omgeving.
De omgeving waarin wij leven is enorm veranderd ten opzichte van 100 jaar geleden, de huidige omgeving zet veelal aan tot fysieke inactiviteit. Deze omgeving dient te veranderen in een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt tot bewegen, spelen en sporten. Daartoe wordt budget vrijgemaakt en gemeenten gefaciliteerd in het aanstellen van een regisseur beweegvriendelijke omgeving en, via de omgevingswet, aangezet om de openbare ruimte op de mogelijkheid voor mensen om te sporten en te bewegen in kaart te brengen en met behulp van de uitkomsten beleid te maken op buurt- of wijkniveau.

XL10ColumnXL-BvN-2

Extra sport- en beweeginterventies in krachtwijken.
De afgelopen decennia laten zien dat structureel dezelfde groepen in de samenleving achterblijven in sportdeelname, gezondheid en sociale deelname aan de maatschappij. Verschillen in gezondheid en gezondheidsvaardigheden blijken in belangrijke mate gerelateerd te zijn aan de sociaaleconomische status, en worden in sterke mate bepaald door opleiding, inkomen en achtergrond. Door meer budget vrij te maken voor preventie worden extra effectieve sport- en beweeginterventies in krachtwijken gefinancierd om zo de gezondheid van mensen in en de sociale cohesie van deze buurten te bevorderen. Daarnaast wordt binnen het budget van armoedebestrijding een specifiek budget gealloceerd om drempels weg te nemen voor die mensen waarvoor sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Dit om het deelnemen aan de sport verder te bevorderen, denk onder meer aan mensen met een beperking, kwetsbare ouderen, etc.

Professionalisering sport- en beweegsector.
Een leefstijltransitie is nodig! Om deze transitie te realiseren dienen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl (inclusief sport en bewegen) leidend te laten zijn bij beleidskeuzes. Daartoe dient de sport- en beweegsector verder te professionaliseren, dit zodat de sport- en beweegsector een grotere rol kan spelen in het verkleinen van de beweegachterstand van inwoners waarvan sport en bewegen niet vanzelfsprekend is. De doorstroom van mensen van andere sectoren (denk aan zorg, bedrijven, etc.) naar het reguliere sport- en beweegaanbod verbetert tenslotte als de sport- en beweegsector beschikt over specifiek gekwalificeerd kader, er een passend en kwalitatief hoog sport- en beweegaanbod is voor iedereen en er sprake is van een veilige omgeving en een goed pedagogisch sportklimaat. Door meer budget vrij te maken voor preventie kan er meer hoogopgeleid kader werkzaam zijn in de sport- en beweegsector, zodat gewerkt worden aan structurele gedragsverandering en sport en bewegen meer als medicijn kan worden voorgeschreven.

Met sport en bewegen valt dus veel te winnen en te verdienen. Elke euro die Nederland investeert in sport en bewegen levert € 2,51 aan waarde op voor de Nederlandse samenleving. Daarom een preventieplan sport en bewegen!

Leefomgeving
Bouwen en woonomgeving
Veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en wonen zijn versnipperde domeinen. Al bij de bouw van een wijk zou moeten worden nagedacht over veilige fietsroutes, goede verlichting en bereikbare sportvoorzieningen. We herstellen nu te veel achteraf. Dat moet anders. Want de leefomgeving bepaalt voor een groot deel ons levensgeluk. Prettig wonen, goed onderwijs, een goede gezondheidszorg en veiligheid zorgen samen voor een leefbare samenleving.


800px-Lijst_Henk_Krol_logo.svg

Lijst Henk Krol

Gezondheid, ons grootste bezit
Voorkomen is beter dan genezen

Er komt een financiële impuls voor de preventie van welvaarts- en ouderdomsziekten. Op de langere termijn zal deze investering zichzelf terugverdienen in de vorm van minder zorgkosten.

 • Gezonde, natuurlijke en biologische voeding wordt vrijgesteld van btw, net als het geven van dans-, muziek-, sport- en bewegingscursussen.
 • Om bij jongeren gezonde gewoonten te stimuleren en om gezondheidsproblemen te voorkomen, wordt er op scholen en universiteiten een uitgebreid pakket van bewegingslessen aangeboden. Scholieren en studenten besteden minimaal vijf uur per week aan buiten spelen, wandelen of fietsen, gymnastiek, dansen, sporten als voetbal, zwemmen, roeien en klimmen, enz

Minder belasting en ombuiging van overheidsuitgaven
Publieke omroep

 • De nadruk komt te liggen op programma’s met inhoud, discussie en voorlichting. Dat kan in een sandwichformule met amusement. Sportuitzendingen kosten veel geld en laten we over aan commerciële zenders.
« terug

Reacties: 2

Bart
12-08-2021

Goed artikel! Dank je wel hiervoor.

simon
15-08-2021

Zeker een goed artikel. Zijn er ook supplementen die je aan zou raden voor iemand die veel krachttraining doet? Ik bestel meestal al mijn supplementen via https://www.flinndal.nl/ maar er is zoveel keuze in eitwitshakes en ook supplementen. Heb er misschien een beetje hulp bij nodig.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst