Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Column XL-Item

Sportbedrijf Lelystad richt de Stichting Lelystad Vitaal op 3 maart 2020

door: Maurice Leeser

Investeren in sport, bewegen en een gezonde levensstijl is essentieel voor Lelystad. Juist de komende jaren. Maar de financiële uitdagingen van de gemeente Lelystad maken het er niet makkelijker op. Om toch verder te kunnen bouwen aan een vitaal Lelystad heeft Sportbedrijf Lelystad de Stichting Lelystad Vitaal opgericht. Deze onafhankelijke stichting gaat financiële middelen werven voor projecten die bewezen effectief bijdragen aan de vitaliteit van de inwoners van Lelystad. Hiermee slaat Sportbedrijf Lelystad een nieuwe weg in.

Sportbedrijf Lelystad zet zich al 20 jaar in voor een vitale stad. De hoofdstad van Flevoland is als geplande stad ontworpen, een zogenaamde ‘new town’, en kenmerkt zich door veel nieuwe natuur en een kustgebied van maar liefst 55 kilometer lang. Voor de bijna 80.000 inwoners is Lelystad een beweegvriendelijke omgeving. Dit komt vooral door het buitengebied en door de aanwezige sport-, speel- en beweegruimte. 

XL8ColumnXL-MauriceL-1Als we echter kijken naar de huidige sociale staat van Lelystad en dit vergelijken met het landelijk gemiddelde, dan scoort Lelystad onder de maat op een aantal dimensies, waaronder overgewicht, eenzaamheid onder ouderen of voortijdige schoolverlaters (Bron: waarde van sport en bewegen in Lelystad). Vraagstukken die echter positief te beïnvloeden zijn door het inzetten van de kracht van sport, bewegen en een gezonde levensstijl. 

"Investeren in positieve gezondheid en preventie is essentieel"

XL8ColumnXL-MauriceL-2Gezonde toekomst 
Ook met het oog op een gezonde toekomst moet Lelystad aan de slag. De vergrijzing in de stad zal zich de komende jaren nadrukkelijker manifesteren dan in Flevoland (als geheel) en Nederland. Dit leidt tot een sterke toename van mensen met chronische aandoeningen. Tegelijkertijd neemt het aantal kwetsbare ouderen dat thuis woont toe, evenals mensen met een ongezonde levensstijl en beperkte gezondheidsvaardigheden. Investeren in positieve gezondheid en preventie is daarom essentieel. Niet alleen om de druk op de zorgketen te verminderen en zorgkosten te stabiliseren, maar ook om de concurrentiekracht van bedrijven en de aantrekkingskracht van Lelystad als vestigingsplaats voor bedrijven te vergroten. 

Dan helpt het natuurlijk niet dat door een lagere algemene uitkering van de rijksoverheid en door grote tekorten binnen de jeugdzorg de komende jaren flink bezuinigd dient te worden in de gemeente Lelystad. Ook op sport en bewegen is bezuinigd. En dat is zonde, want investeren in sport en bewegen loont. De maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen in Lelystad zijn 2,46 keer hoger dan de investeringen die worden gedaan: elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen levert € 2,46 aan waarde op voor de Lelystadse samenleving. 

"Er liggen volop kansen om sport en bewegen als middel in te zetten om sociaal-maatschappelijke winst te behalen"

Kansen op vele beleidsterreinen
Dat de gemeente Lelystad over beperkte financiële middelen beschikt, is voor Sportbedrijf Lelystad geen legitimering geweest om bij de pakken neer te zitten. Er liggen tenslotte volop kansen om sport en bewegen als middel in te zetten om sociaal-maatschappelijke winst te behalen. Daarom hebben we nagedacht over de vraag hoe we nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren. Zo is het plan voor Stichting Lelystad Vitaal ontstaan. 

XL8ColumnXLMauriceL-logoLVMissie, visie en kernwaarden Stichting Lelystad Vitaal

Visie 
Lelystad is een sterke stad met vitale inwoners. 

Missie 
Het genereren van extra financiële middelen om inwoners van Lelystad via sport en bewegen te stimuleren een vitaal leven te leiden. 

Kernwaarden 
Sociaal, samen en sportief.

XL8ColumnXL-MauriceL-3Door de oprichting van Stichting Lelystad Vitaal hoopt Sportbedrijf Lelystad de komende jaren meer te kunnen betekenen voor de vitaliteit van alle inwoners van Lelystad met specifieke aandacht voor degenen die een extra zetje in de rug nodig hebben. Niet alleen in het belang voor gezondheid, maar ook voor inclusiviteit en participatie. Met integrale programma’s, interventies en vernieuwende activiteiten kunnen we onder andere:

  • langdurig werklozen reactiveren en resocialiseren;
  • participatieverschillen verkleinen tussen jongeren met verschillende carrièrekansen en ontplooiingsmogelijkheden;
  • eenzame ouderen uit hun sociaal isolement halen;
  • meer gehandicapten laten meedoen (inclusieve samenleving);
  • bijdragen aan gezonde en productievere werknemers en een lager ziekteverzuim;
  • overgewicht bij jongeren terugdringen;
  • integratie van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond verbeteren.
"Stichting Lelystad Vitaal richt zich in eerste instantie uitsluitend op het binden van bedrijven, fondsen of subsidieverstrekkers, niet op particulieren"

Een stichting als logische keuze 
XL8ColumnXL-MauriceL-4De noodzaak voor het oprichten van een aparte stichting heeft te maken met een aantal aspecten. De huidige rechtsvorm1 van Sportbedrijf Lelystad maakt het lastig om in aanmerking te komen voor derde geldstromen, subsidies en fondsen. Bij een aantal externe subsidieverstrekkers en fondsen kun je alleen als stichting een aanvraag indienen. Verder heeft het Sportbedrijf gesprekken gevoerd met meerdere middelgrote bedrijven in Lelystad om een beeld te krijgen van hun bereidheid om te investeren in projecten die bijdragen aan de vitaliteit van de inwoners van Lelystad. Het blijkt dat zij wel degelijk bereid zijn, maar meer comfort hebben bij een aparte entiteit zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders. 

Stichting Lelystad Vitaal richt zich in eerste instantie uitsluitend op het binden van bedrijven, fondsen of subsidieverstrekkers, niet op particulieren. De oprichting van Stichting Lelystad Vitaal biedt de mogelijkheid om meer te betekenen voor Lelystad en het bereik en de effecten van sport en bewegen te vergroten. We zetten de extra financiële middelen in om van Lelystad een in alle opzichten gezonde en vitale stad te maken. Dit doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met sportverenigingen en andere sectoren - welzijn, zorg, onderwijs en cultuur – én het bedrijfsleven. 

Lees hier meer over onze plannen op of bekijk deze animatiefilm over onze ambities: 

Noot

  1. De gemeente Lelystad is 100% aandeelhouder van NV Sportbedrijf Lelystad. Sportbedrijf Lelystad Exploitatie BV is belast met het exploiteren van de sportaccommodaties en is in eigendom van NV Sportbedrijf Lelystad.

Maurice Leeser is sinds 2019 adviseur van de Nederlandse Sportraad en per 1 september 2018 directeur-bestuurder van Sportbedrijf Lelystad. Eerder was hij sinds 1 december 2011 directeur van het Watersportverbond. Daarvoor werkte hij drie jaar als directeur van de Roeibond. Weer eerder werkte hij vanaf 2006 bij het ministerie van VWS en vanaf 2003 bij Gehandicaptensport Nederland. Van 1999 tot 2003 was Leeser in dienst bij het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo, nu de Dopingautoriteit).

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst