Skip Navigation LinksHome-Nieuws-5 vragen aan...-Item

5 vragen aan Jasmijn Holla, lector Kracht van Sport aan de Hogeschool Inholland 15 september 2020

Jasmijn Holla is sinds 1 september opvolger van Marije Deutekom als Lector Kracht van Sport aan de Hogeschool Inholland. Zij was al als docent aan de opleiding verbonden en werkte de afgelopen jaren als senior onderzoeker aangepast sporten binnen het lectoraat Kracht van Sport. Naast haar nieuwe rol als lector blijft Holla voor één dag in de week werkzaam bij Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, als senior onderzoeker. In haar vrije tijd mag zij graag een rondje hardlopen of fietsen, nu voetballen er vanwege herhaald kruisbandletsel niet meer inzit. Met Sport Knowhow XL praat zij over haar nieuwe baan.

door: Leo Aquina | 15 september 2020

1. Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe functie als lector Kracht van Sport. Wat is volgens jou de grootste kracht van Sport?
"De kracht van sport is enorm. Het houdt je fit en gezond, het zorgt voor plezier en verbinding. Daarbij moet je breder kijken dan alleen de prestatiesport. Ik heb het echt over de volle breedte: revalidatie, recreatief sporten, topsport... Eigenlijk zou het lectoraat ‘Kracht van Sport en Bewegen moeten heten’, maar ‘Kracht van Sport’ staat wel mooi, kort en stevig.”

“Ik denk dat er een hoop te winnen valt als het gaat om het benutten van de kracht van sport voor iedereen in de samenleving. Er liggen voor veel mensen behoorlijke drempels. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, maar ook mensen die in de schulden zitten of mensen met een niet-Nederlandse achtergrond die minder bekend zijn met de organisaties. Er zijn veel doelgroepen voor wie de weg naar het sportveld moeilijker te vinden is.”

“Je kunt sport inzetten als middel, maar natuurlijk ook als doel op zich. De positieve effecten op gezondheid en welbevinden zijn dan een mooi neveneffect"

“Een andere manier om de kracht van sport nog beter te kunnen benutten, is inzetten op de maatschappelijke waarde van sport. Naast gezondheidswinst kun je daarbij denken aan de leefbaarheid in wijken en de sociale kant. Sport is een goed middel om mensen bij elkaar te brengen.”

2. Op welke manier draagt jouw lectoraat bij aan het benutten van de kracht van sport in de samenleving en zie je sport daarbij vooral als middel of als doel?
“Met het lectoraat streven we er in de breedste zin van het woord naar om de sport- en beweegparticipatie in Nederland te verhogen. De onderzoeksthema’s komen overeen met de drie uitstroomprofielen van de opleiding Sportkunde. Als het gaat om Sport en Maatschappij focussen we op de sociaal-maatschappelijke effecten. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat is het effect van sportparticipatie op het welbevinden van kwetsbare doelgroepen? Hoe kan de samenwerking tussen buurtsportcoaches, zorg- en welzijnsprofessionals verbeterd worden?”

5vragenaanJasmijnHolla-1“In een tweede onderzoekslijn, aangepaste sport, kijken we naar de sport- en beweegparticipatie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Wat zijn belemmeringen en mogelijkheden voor sport- en beweegparticipatie? Hoe kunnen we een actieve, gezonde leefstijl stimuleren bij mensen met een motorische beperking? En in de derde lijn kijken we naar gezondheidsmanagement. Het onderzoek richt zich daarbij bijvoorbeeld op gezondheidsbeleid binnen bedrijven en organisaties en het fit en vitaal houden van werknemers. Binnen alle onderzoekslijnen is er aandacht voor leefstijl, zelfmanagement, interprofessioneel samenwerken en de inzet van technologie. Wat is de waarde van online apps om sportgedrag, een gezonde leefstijl en gezondheid te stimuleren?”

“Met concrete onderzoeken dragen we bij aan de sportparticipatie. Onder de noemer SEDY - Sport Empowers Disabled Youth - doen we onderzoek naar de drempels die er zijn als het gaat om sport voor kinderen met een beperking. Het doel is om de sportparticipatie onder die groep uiteindelijk te verhogen. Op die manier benut je sport om de sociale integratie voor kinderen met een beperking te bevorderen.”

“Je kunt sport inzetten als middel, maar natuurlijk ook als doel op zich. De positieve effecten op gezondheid en welbevinden zijn dan een mooi neveneffect Hoe je daarnaar kijkt, hangt ook af van wat je wil bereiken. Als je vanuit de overheid kijkt naar de volksgezondheid, dan is sport en bewegen een middel, maar mijn kinderen zitten niet op een sport puur en alleen vanwege de gezondheid. Voor mijn kinderen gaat het in eerste instantie om het plezier, de sport als doel dus. Als het gaat om gezondheid dan moet sport ook niet per se de norm zijn. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen bewegen, maar als je doodongelukkig wordt van sport, moet je op een andere manier op zoek gaan naar manieren om je lichaamsbeweging te verhogen.”

“Natuurlijk voldoe ik niet volledig aan de profielschets, maar er werd eigenlijk ook gevraagd naar een schaap met vijf poten. Niemand kan aan alle eisen voldoen"

3. Je voorganger Marije Deutekom was in 2014 de eerste lector Kracht van Sport. Wat ga jij anders doen?
"Ik ga het roer niet radicaal omgooien. Ik ben in 2013 als docent aan de Hogeschool Inholland begonnen. Daarvoor werkte ik volledig bij Reade, een centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie, waar ik mijn promotieonderzoek heb gedaan. Ik ben daar nog altijd één dag in de week werkzaam als senior onderzoeker op de afdeling revalidatiegeneeskunde. Vanuit die expertise ging ik binnen het lectoraat Kracht van Sport aan de slag als senior onderzoeker aangepast sporten. Daarbinnen werkte ik dus al samen met Marije. We overlegden veel en toen zij wegging, nam ik ook al een aantal taken waar. Natuurlijk zijn Marije en ik wel verschillende persoonlijkheden. Zij treedt iets meer op de voorgrond, ik blijf meer op de achtergrond en richt me iets meer op de inhoud.”

“Natuurlijk voldoe ik niet volledig aan de profielschets, maar er werd eigenlijk ook gevraagd naar een schaap met vijf poten. Niemand kan aan alle eisen voldoen. Mijn voordeel is dat ik de opleiding Sportkunde heel goed van binnenuit ken en ik heb als senior onderzoeker binnen het lectoraat al ervaring met subsidieaanvragen. Er werd ook gevraagd naar een autoriteit op het vakgebied met een uitgebreid netwerk. Die autoriteit ben ik misschien nog niet zozeer, maar ik merk wel steeds meer dat mensen mij weten te vinden. Het is voor mij een sprong in het diepe, maar de slogan binnen deze organisatie is ‘durf te leren’ dus daar sluit ik goed bij aan.”

5vragenaanJasmijnHolla-2“Ik zal in eerste instantie voortborduren op het werk dan Marije heeft gedaan en er lopen natuurlijk ook nog gewoon onderzoeken. Daarnaast hebben we ook al nieuwe aanvragen lopen. Ik zal als lector altijd samenwerking met andere opzoeken, dat doe ik liever dan concurreren. Ik ben een verbinder.”

4. Je bent naast bewegingswetenschapper ook epidemioloog. Heb jij met meer dan gemiddelde belangstelling gekeken naar het corona-debat, en in hoeverre kunnen we de kracht van sport gebruiken in tijden van corona?
“Natuurlijk vind ik het razend interessant om te zien wat er gebeurt en inderdaad ook vanuit wetenschappelijke interesse. Vanuit het lectoraat denken we inderdaad ook na over de vraag in hoeverre corona invloed heeft op het sport- en beweeggedrag van mensen. We hebben ook meegedaan aan een subsidieaanvraag vanuit Groningen voor onderzoek op dit gebied, maar die is helaas niet toegekend. Wellicht pakken partners uit die aanvraag alsnog onderdelen van het onderzoek gezamenlijk op.”

“Corona heeft natuurlijk ook invloed op de onderzoekagenda, op het onderwijs en we moeten antwoorden vinden op de acute problemen die voortvloeien uit de vraag hoe je sport en beweegactiviteiten corona-proof kan aanbieden. Sport kan ook een rol spelen bij de verspreiding van het virus, al denk ik dat het risico bij sport en bewegen in de buitenlucht miniem is. Hoe dat zit met bijvoorbeeld sportscholen, kan ik moeilijk beoordelen. Hoe het virus zich precies verspreidt is voor niemand nog helemaal helder.”

"De buurtsportcoach mag meer bekendheid krijgen bij zorgprofessionals en mensen met chronische aandoeningen zoals reuma"

“Bij de bestrijding van de gevolgen van corona kunnen sport en bewegen in ieder geval wel een grote rol spelen. Het is opvallend dat vooral mensen met overgewicht op de intensive care terechtkwamen. Een goede fysieke conditie kan zeker een preventieve werking hebben. 

5. Tot slot, welk droomproject zou jij als lector Kracht van Sport graag willen realiseren?
“Een echt droomproject heb ik niet, maar ik heb vanuit mijn werk bij Reade natuurlijk veel affiniteit met aangepast sporten. We hebben nu al erkende gecombineerde leefstijlinterventies voor mensen met obesitas of overgewicht en een extra risicofactor, bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten of diabetes, maar die zijn niet altijd geschikt voor mensen met een motorische beperking. Daar wil ik de komende jaren mee aan de slag en we hebben de eerste stappen al gezet.”

5vragenaanJasmijnHolla-3“Op het sociale domein gaat mijn aandacht vooral uit naar de mensen die we op dit moment nog niet goed kunnen bereiken met sport en bewegen. We moeten op dat gebied bijvoorbeeld kijken hoe we samen kunnen werken met sociaal werkers. Ook mag de buurtsportcoach meer bekendheid krijgen bij zorgprofessionals en mensen met chronische aandoeningen zoals reuma. Het is daarnaast vooral zaak om praktijkvragen op te halen. Ook hier weer zoek ik nadrukkelijk de samenwerking met relevante praktijk- en kennispartners en vertegenwoordigers van de doelgroep waar het onderzoek zich op richt.”

“Ik wil ook graag intensiever samenwerken met de andere lectoraten binnen ons domein Gezondheid, Sport en Welzijn. Gezamenlijk interprofessionele leer- en innovatienetwerken oprichten waarin studenten van verschillende opleidingen samen aan de slag kunnen. We werken al veel met docentonderzoekers. Dat is een mooie manier om onderzoeksresultaten ook direct terug te laten komen in het onderwijs. Die lijn was al ingezet door Marije en daar wil ik op voortborduren. Wellicht zijn er accentverschillen. Marije keek vanuit de HvA ook meer naar de economische impact van sport, dat paste meer bij de Sportkunde-opleiding van de HvA dan die van Inholland. Ik wil dicht bij de focus van onze opleiding blijven, leefstijl, gezondheid en de maatschappelijke waarde van sport.”

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst