Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Sportcommunicatie-Item

Begroting Sport en Bewegen VWS 2020 doet te weinig 19 november 2019

door: Paul Kok

Op 2 december behandelt de vaste commissie voor Volksgezondheid en Sport in de Tweede Kamer het onderdeel ‘Sport en Bewegen’ van de begroting van VWS 2020 en aanverwante zaken. De 14 fracties hebben bij elkaar 144 minuten spreektijd om deze begroting te bespreken en te amenderen. Dat sport en bewegen apart besproken wordt, is opmerkelijk omdat op het totaal van de uitgaven van het ministerie in deze begrotingsstaat de paragraaf Sport en Bewegen (artikel 6, want de begroting wordt een wet), sport en bewegen slechts 0,002% deel uit maakt. En er dan toch uitgebreid over praten.

De departementale begrotingsstaat Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 en daarbinnen het deel Sport en Bewegen van de Rijksoverheid is misschien wel een graadmeter voor de ernst van dit onderwerp voor de overheid en voor de politiek. Welke rol ziet de overheid voor zichzelf als het om sport en bewegen gaat? Hoe gaat de overheid met de sport om? Hoe belangrijk is de sport eigenlijk als het om de overheid en de politiek gaat? En is de wisselwerking tussen sport en overheid goed te noemen?

XL39-Sportcommunicatie-1

"Sport maakt 2,3% deel uit van de totale begrotingsstaat"

Het is natuurlijk fraai dat de naam Sport in de naam ven een ministerie voorkomt, maar wat heeft dat te betekenen? De departementale begrotingsstaat Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 besteedt 9 pagina’s van de 385 pagina’s aan Sport in artikel 6 van de begroting (pagina 121 tot en met 130). De geraamde uitgaven voor sport en bewegen komen op 436,2 mln. en de inkomsten op 700.000 euro. De totale begrotingsstaat voor volksgezondheid, welzijn en sport komt op ruim 19 mrd. euro uit. Dus sport maakt 2,3% deel uit van de totale begrotingsstaat. Overigens staat in het overzicht van verdeling van de posten op de Rijksbegroting 82,2 mrd. vermeld als kosten ‘Zorg’. Sport wordt daarin niet apart vermeld.

Scoren met sport
XL39-Sportcommunicatie-2Er is sprake van een discrepantie. Weinig geld te verdelen en toch betrekkelijk veel landelijke politieke aandacht. Er wringt hier iets.

De politieke belangstelling heeft te maken met het succes van de sport. De grote aantallen sporters en bewegers, de enorme aantallen vrijwilligers die hun tijd daarin steken. De 25.000 sportverenigingen. Het markante internationale succes gezien de kleine omvang van ons land. En de positie van de sport in de Nederlandse samenleving, met miljoenen deelnemers. Dat succes noopt de politiek tot serieuze aandacht. En die gaat verder dan de op zich te prijzen motie van het kamerlid Diertens (D66) om in 2027 het WK Vrouwenvoetbal naar Nederland te halen.

Orde op zaken stellen bij de Rijksoverheid
Er moet meer visie komen en de daad bij het woord. Dat zou moeten beginnen met orde op zaken stellen bij de Rijksoverheid zelf als het om de sport gaat. De begroting die nu voorligt doet te weinig.

Eerder al heb ik een manifest op Sport Knowhow XL gepubliceerd, waarin wordt aangegeven wat de politiek en de sport te doen staat om het succes te borgen. Ik herhaal de voorgestelde actiepunten en bepleit aandacht hiervoor in de landelijke politiek:

1. Stel vast dat Nederland het sportland bij uitstek, een sportieve samenleving is en maak dit onderdeel van het brede nationale en internationale rijksoverheidsbeleid.

2. Erken dat vooral de factor 'spel' van groot belang is voor een gezonde samenleving en dat de sportvereniging daarvoor een van de belangrijkste platforms is. 

"Maak een overkoepelende sportwet waarin de sport haar maatschappelijke taak uitoefent als Dienst van Algemeen Economisch Belang via een Kaderwet Sport"

3. Draag actief bij aan de structurele inbedding van de unieke bonds- en verenigingsstructuur van de Nederlandse sport. En verschaf structureel de middelen om de sportinfrastructuur in stand te houden, zoals onderwijs en zorg dat ook kennen.

4. Maak daartoe een overkoepelende sportwet waarin de sport haar maatschappelijke taak uitoefent als Dienst van Algemeen Economisch Belang via een Kaderwet Sport. 

5. Stel vast dat Overheidsdoelstellingen behaald worden met sportbonden en sportverenigingen. Controleer op beleid, prestaties en geld.

Paul Kok (1956) is associate director bij Hill+Knowlton Strategies en directeur van Communications Strategies. Motief voor de sportsector is verbetering van de woordvoering, die over het algemeen heel slecht is. Motto: Je moet schieten, anders kan je niet scoren. Voor meer informatie: paul.kok@hkstrategies.com of communicationsstrategies@kpnmail.nl.

« terug

Reacties: 3

loek jorritsma
19-11-2019

Leg dit naast het interview met Lisa Westerveld, confronteer beide analyses. Voeg die samen omdat de 5 elementen die Paul aandraagt voor Lisa handvat kunnen zijn bij haar wens om overal bij betrokken te zijn. Hiermee verschaft de overheid de Kamer een echte legitimering voor haar bemmoeienis met het beleid. Dat kan en mag niet aan de koepel worden overgelaten, de belangenbehartiger kan niet de regie voeren en de eigenaar zijn.

Antje Diertens
20-11-2019

Dat de politiek vooral belangstelling heeft voor sport in geval van Oranje-succes - zoals Paul Kok schrijft - is m.i. zeer discutabel. Diverse woordvoerders sport van diverse pluimage werken er hard aan om sport in al haar facetten een steviger positie te geven. Door in deze column alleen mijn motie te noemen om in 2027 het WK Vrouwenvoetbal naar Nederland te halen geeft Paul Kok de lezer dan ook een erg eenzijdig beeld van de werkelijkheid. Zo wordt er bijvoorbeeld momenteel gewerkt om mijn aangenomen motie over de arbeidsmarkt in de sport, bedoeld om het werkveld in de sport te versterken, ten uitvoer te brengen. Dit is maar één voorbeeld, er zijn er talloze meer, maar het gaat denk ik wat wat ver om op deze plaats alle moties van alle woordvoerders sport die recentelijk ten uitvoer zijn gebracht te citeren.

Met vriendelijke groet,
Antje Diertens (woordvoerder sport voor D66)

Paul Kok
20-11-2019

Beste Antje, het succes van de sport heb ik in het geheel niet aan het succes van Oranje gekoppeld, Ik kan je reactie daarom ook niet begrijpen.  De sport als zodanig is een succes en inmiddels zelfs een onmisbare en noodzakelijke factor in de Nederlandse samenleving. Dat staat toch duidelijk in de tekst. Ik roep de politiek op om sport nu eindelijk eens structureel goed te regelen bij de overheid met een aantal concrete voorstellen, zoals een sportwet en meer structureel geld. Het is nu echt een rommel. Als de grote hoeveelheid sportmoties in de kamer iets moet vertellen is het wel dat er veel goede wil is, maar dat het weinig zoden aan de dijk zet.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst