Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Sport & Recht-Item

Het budget van 87 miljoen euro voor sportorganisaties dreigt te worden overvraagd 21 augustus 2018

door: Dick Zeegers

Op 20 juli 2018 heeft het ministerie van VWS de ‘Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ gepubliceerd. In deze regeling staat beschreven dat sportorganisaties vanaf 2 januari 2019 voor investeringen een subsidie van 20 procent kunnen aanvragen. Voor investeringen in energiebesparende maatregelen en/of toegankelijkheid is zelfs 35 procent subsidie aan te vragen. De nieuwe regeling is - over het algemeen - gunstig voor sportorganisaties die willen investeren. Wel is het risico aannemelijk dat het beschikbare budget van 87 miljoen euro snel wordt overvraagd.

Per jaar wordt er door het ministerie van VWS/Financiën 87 miljoen euro voor subsidies beschikbaar gesteld voor sportorganisaties. Dit bedrag is een compensatie voor de aanpassing van het Sportbesluit. Tot 2019 hebben bepaalde ‘niet winst beogende’ sportorganisaties (veelal stichtingen) de mogelijkheid om btw te verrekenen. Dit kan van toepassing zijn op het moment dat zij investeren in de eigen accommodatie (bijvoorbeeld sportvelden) of btw verrekenen op exploitatiekosten (als onderhoud).

De nieuwe regeling kan door alle sportverenigingen in Nederland worden aangevraagd

Door verruiming van de btw-sportvrijstelling zal men met ingang van 2019 ‘het gelegenheid geven tot sportbeoefening’ voor deze stichtingen niet langer kwalificeren als een btw-belaste prestatie. Terwijl nu nog het lage btw-tarief van 6 procent in rekening wordt gebracht aan de gebruikers van de accommodatie (waaronder de sportvereniging(en)), zal deze vergoeding dan worden vrijgesteld van btw. Dat betekent tevens dat de organisatie die gelegenheid biedt tot sportbeoefening de btw over de kosten en investeringen (meestal 21 procent) niet langer in aftrek kan nemen.

Gunstig voor veel sportverenigingen
De nieuwe regeling kan door alle sportverenigingen (zie artikel 1 van de regeling) in Nederland worden aangevraagd. Volgens ervaringscijfers van Stichting Waarborgfonds Sport wordt de aanvraag van een bancaire lening voor investeringen in de accommodatie in 50 procent van de gevallen gedaan door een stichting. Een dergelijke stichting wordt veelal om fiscale redenen bij de aanvraag betrokken. Een substantieel deel van de verenigingen kiest er - om praktische redenen - voor om geen separate stichting op te richten en zijn op dit moment dus ook niet in staat om btw te verrekenen. Vanaf 2019 kunnen alle verenigingen gebruikmaken van de subsidieregeling.XL7ColumnXL-1

Een gunstig aspect aan de regeling is de bonus van 15 procent subsidie die kan worden verkregen voor onder meer duurzame investeringen

Vanaf 2 januari 2019 vervalt in veel gevallen het financiële voordeel om een stichting op te richten voor het investeren in sportaccommodaties. Het niet in stand hoeven houden of oprichten van een separate stichting kan voor veel verenigingen worden gezien als een forse administratieve verlichting. De stichting hoeft immers bestuurlijk niet meer bemand te worden, geen administratie te voeren en geen aangifte omzetbelasting te doen.

Bonus
Een ander gunstig aspect aan de regeling is de bonus van 15 procent subsidie die kan worden verkregen voor onder meer duurzame investeringen. Tot 2019 is er de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Bij deze regeling - die per 31 december 2018 komt te vervallen - is het niet mogelijk om deze te combineren met andere subsidies van overheden. Daarnaast geldt voor de nieuwe regeling dat het percentage ten opzichte van de EDS-regeling 5 procent hoger is. Overigens geldt de bonus van 15 procent ook voor investeringen in toegankelijkheid. Hierbij valt te denken aan investeringen in rolstoelliften en een invalideopgang.

De aanpassing van het Sportbesluit kan voor organisaties die jaarlijks relatief gezien veel btw verrekenen (over energiekosten of onderhoudslasten) overigens ook negatief uitvallen. In mijn optiek zullen dit met name sporthallen betreffen.

Merkwaardig is dat Sportstichtingen en Vastgoed BV’s met als enig participant de gemeente niet in deze pot vallen, maar in die van de 87 miljoen euro

XL27SportEnRecht-foto2Gemeenten
Voor gemeenten die investeren in sportaccommodaties geldt een aparte compensatieregeling van 152 miljoen euro. Het subsidiepercentage zal voor gemeenten 17,5 procent bedragen. Daarnaast kunnen gemeenten jaarlijks - in tegenstelling tot sportstichtingen en verenigingen - de btw op de exploitatielasten terugkrijgen. Merkwaardig is dat Sportstichtingen en Vastgoed BV’s met als enig participant de gemeente niet in deze pot vallen, maar in die van de 87 miljoen euro.

Het ministerie van VWS hanteert voor de subsidieregeling het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Gezien de omvang van de subsidiepot van slechts 87 miljoen euro, is het te verwachten - om de bovengenoemde reden - dat deze snel uitgeput is. Mijn advies is om de subsidie per 2 januari 2019 aan te vragen, aangezien het risico aanzienlijk is dat het budget wordt overvraagd.

Sportverenigingen en -stichtingen kunnen zich op dit moment afvragen of het gunstig is om nog in 2018 te investeren of juist te wachten

Voorwaarden
In de regeling zit verankerd dat er minimaal 25.000 euro aan investeringen moet plaatsvinden, zodat de kosten voor de uitvoeringsorganisatie DUSI beperkt zullen blijven. Voor sportorganisaties die relatief weinig investeren kan dit een drempel zijn die niet wordt gehaald. Anderzijds kan met het uitvoeren van achterstallig onderhoud of het naar voren halen van investeringen de drempel van 25.000 euro worden gehaald. Een andere mogelijkheid voor kleine verenigingen is het gezamenlijk inkopen door verenigingen.  

In 2018 nog investeren of wachten?
Sportverenigingen en -stichtingen kunnen zich op dit moment afvragen of het gunstig is om nog in 2018 te investeren of juist te wachten. Deze vraag is afhankelijk van de casus en dan ook niet eenduidig te beantwoorden. Qua administratieve afwikkeling lijkt het handig om de investering in één boekjaar te laten vallen. Op papier klinkt dit logisch, maar praktisch kan dit nog de nodige problemen opleveren. Advies van fiscale experts lijkt hierbij de meest voor de hand liggende keuze.

Dick Zeegers is directeur van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Deze organisatie verstrekt borgstellingen voor sportclubs aan banken, waardoor sportverenigingen in staat zijn om bancair tegen gunstige voorwaarden te lenen. Voor meer informatie: www.sws.nl.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst