Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Innovation XL-Item

Bewegen gaat sport vervangen 20 augustus 2019

door: Arno Hermans

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert regelmatig over Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Zij concludeerden vorig jaar dat de volwassen Nederlander sinds 2001 steeds vaker aan de Beweegrichtlijnen voldoet. In diezelfde periode daalde juist het percentage bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen. Terwijl volwassenen zich steeds bewuster worden van hun gezondheid en de jongste jeugd spelenderwijs opgroeien, verklaart het CBS dat jongeren tussen 12 en 18 jaar onder meer gekluisterd zitten aan de digitale schermen. 

Het baart menigeen zorgen dat in Nederland de jongeren te weinig in beweging komen. De talloze onderzoeken bevestigen deze conclusie. Met de JOGG-aanpak zetten we grotendeels in op gezonde voeding. En steeds meer scholen besteden aandacht aan bewegen tijdens de les. Het is een eerste aanzet. We blijven daarnaast krampachtig volhouden om de traditionele sport en haar bestaande structuren in te zetten om meer mensen in beweging te krijgen. Een aanpak die al jarenlang niet meer werkt. 

"Wellicht wordt het tijd om eens anders naar sport te kijken. Om de bestaande structuren los te laten en sport te bezien vanuit het beweegperspectief"

De lidmaatschappenrapportages van het NOC*NSF laten immers jaarlijks een ledendaling zien, terwijl het aantal inwoners in Nederland stijgt met 253.000 (2014–2017) tot 17.082.000 mensen. Ook het aantal sportverenigingen zit in een dalende trend. Wellicht wordt het tijd om eens anders naar sport te kijken. Om de bestaande structuren los te laten en sport te bezien vanuit het beweegperspectief. Sport is immers een onderdeel van bewegen. Want terwijl we alsmaar bezig zijn om meer jongeren te laten sporten, moet de focus meer komen te liggen op bewegen. 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Bewegen
In 2018 heeft Kenniscentrum Sport aandacht besteed aan de definitie van sport. De volgende kenmerken zijn onderdeel van de sport-als-doel-definitie: lichamelijke activiteit, wedstrijdelement, streven naar uitmuntendheid, reglementering en institutionalisering. In de sport gaan we ervan uit dat mensen competitief zijn ingesteld (wedstrijdelement) en het maximale uit zichzelf willen halen (streven naar uitmuntendheid). Daarnaast is de sport aan regels gebonden (reglementering) waarbij bonden zorgen voor het naleven van deze regels (institutionalisering). 

XL27InnovationXL-bewegen-1Veel ouderen zijn met deze traditionele principes opgegroeid. En steeds meer mensen stellen bovengenoemde kenmerken ter discussie. Mensen hebben uiteenlopende drijfveren om in beweging te komen, bepalen zelf de regels en zien de meerwaarde van een bond niet in. Naar verwachting sluiten in de toekomst minder mensen zich aan bij een sportvereniging. Toch blijven we beleidsmatig volharden om meer mensen aan het sporten te krijgen bij de plaatselijke vereniging. Het is alsof we water naar de zee dragen. 

Bredere focus
Het toekomstige Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Bewegen kan veel adequater en efficiënter beleid maken door een bredere focus te kiezen door bewegen centraal te stellen. We spreken dan ook niet meer van sportakkoorden, maar van beweegakkoorden. Het gemeentelijke sportbeleid wordt vervangen door het gemeentelijk beweegbeleid. Dit heeft raakvlakken met onder andere de inrichting van onze openbare ruimte, onze mobiliteit en vele andere beleidsterreinen. Zo krijgt bewegen, en dus de sport, een prominentere rol in ons land. De toekomst is bewegen, en sport is hier een onderdeel van. 

Arno Hermans begon in 2015 samen met een aantal andere ondernemers Sport eXperience, een bedrijf dat start-ups in de sport helpt bij hun commerciële ontwikkeling met een uniek dienstenpakket. Voor Sport Knowhow XL schrijft hij op regelmatige basis op prikkelende wijze vanuit het internationale innovatieperspectief over de toekomst van de sport. Niet alleen nieuwe producten en diensten passeren de revue. Ook laat hij zijn licht schijnen over het sportbeleid en ontwikkelingen daarin. Voor meer informatie: arno@sportexperience.org. Zie ook www.sportexperience.org.

« terug

Reacties: 4

Loek Jorritsma
20-08-2019

Een enkele observatie over dit onderwerp. 26 oktober 2017 besloot het (Europese) Hof over de vraag of bridge als sport (krachtens fiscale wetgeving) moest worden gezien. De Nederlandse Regering werd bij de rechtszitting hierover vertegenwoordigd door een tweetal gemachtigden. Onder regel 18 van dit besluit werd gesteld dat "Bij gebrek aan een definitie van het begrip 'sport' in de richtlijn 2006/112 moet de betekenis en draagwijdte van dit begrip (..) worden bepaald in overeenstemming met de in omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan (....)."
Wel, hieruit vloeit voort dat sport alleen betrekking heeft op activiteiten (..) die worden gekenmerkt door een niet te verwaarlozen lichamelijke component (..). En dus besloot het Hof dat bridge geen 'sport' is om in aanmerking te kunnen komen voor een positieve fiscale bemoeienis. Dat geldt dus voor alle 'sport'. De consequentie ervan is duidelijk: sport is alleen dan sport als er bewogen wordt. Dat ministerie van VWBewegen is er dus al. Weten het alleen nog niet.
Vraag is dan verder of de overheid e.e.a. dan niet gewoon aan de markt kan overlaten? Bewegen buiten organisatorisch verband zoals wandelen, fietsen, zwemmen, vissen, motorrijden, joggen, fitness in de sportschool, tennisbaantje huren,  etc. daar heb je de overheid toch niet voor nodig. Waarom zou je die achterhaalde bonden dan nog verder in stand houden? En in de wedstrijd- en professionele sport gaat zoveel geld om, ook via de sponsor- en gokgelden, ook daar is geen sprake van marktfalen waardoor de overheid nog iets zou moeten. U kan met z'n allen nog steeds kiezen hoe u de sport wilt definiëren en nog zou kunnen zien als een Dienst van Algemeen Economisch Belang en de sportorganisaties belasten met de publieke taak zorg te dragen voor deze DAEB als een publieke taak.

Stfn
19-11-2019

Als leraar (klassieke) lich. opvoeding kom ik best vaak terecht in het spelletje 'wat is sport'.
De fysieke/motorische component wordt dan vaak aangehaald; 'je moet wel bewegen'.. of de spel-activiteit wordt gerechtvaardigd als sport omdat een instituut het als zodoende opneemt in haar programma; 'Ja het is sport.. want je kunt er olympisch goud mee winnen'.

Mijn reactie op het bovenstaande is dan: 'Hoe denk je over schieten als sport.. het is olympisch en juist de zaak dat je zo min mogelijk beweegt..'

:)

loek jorritsma
21-11-2019

Die vraag wil ik wel beantwoorden. Wie is overigens Stfn? Daar gaan we. Sport is alles wat 'de gewone man' vindt dat het is. Kan dus alles zijn, als het maar beweegt. Zie daarvoor het genoemde Europese arrest over Bridge als sport. En de mate van bewegen? Dat is arbtrair, dus dat laten we over aan de rechtspraak. Daar schieten we dus helemaal niets mee op. We moeten een stap verder zetten en de vraag stellen en beantwoorden: wat is de overheidsbemoeienis met een activiteit die we willen beneomen als SPORT. En 'we' is dan de samenleving die een waardeoordeel uitspreekt over die activiteit en over de (mate van) overheidsbemoeienis daarmee. Als ik die vraag beantwoord - u vraagt me daarom - inzake de schietsport, dan kom ik op het volgende. Schieten op zich is geen sport. Een beetje knallen op een doel. Net als tennis geen sport is, een beetje slaan tegen een balletje zodat de tegenstander het niet kan terugslaan. De betrokken activiteit is pas SPORT als die ondrdeel uitmaakt van een organisatorisch geheel, met soelregels voor het handelen, voor de financiering, de accommodaties en de gebruikte materialen. En met verantwoording over al die zaken naar de samenleving, alle betrokken overheden en de gemeenschap waarbinnen die activiteit plaatsvindt. Dan het schieten zelf, de activiteit. Enorme aandacht voor de veiligheid, zowel persoonlijk als de vereniging en de KNSA. Ook tegeover Justitie en Politie. Wapenbezit is aan zeer strenge regels gebonden. Daarop wordt uitgebreid gecontroleerd; de politie houdt je in de gaten, ook op internet. De activiteit zelf. Ooit geprobeerd om een pistool of karabijn op het moment van schieten zo stil mogelijk te houden? Daarnaa gaat vooraf de beweging om het wapen te richten, het is een en al beweging. En die beweging moet je stopzetten en met je vinger de trekker zo overhalen dat er geen andere beweging in het wapen is. En voor de verplichte wedstrijden moet je dat per wedstrijd 4x5 keer achter elkaar doen. Probeer het maar eens, het is alles beweging. Vraag: voldoende beantoord? Of moet ik nog aangeven waarop Lichamelijke Opvoeding geen SPORT is?

Stfn
27-11-2019

Haha.. met "Mijn reactie op het bovenstaande is dan.." doelde ik op mijn eigen tekst.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst