Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De jonge sportbestuurder-Item

"Liever wat meer als smeerolie binnen de vereniging dan als kopstuk" 3 maart 2020

IntroFotoJongeSportbestuurderFC250

Jongeren in sportbesturen

De besturen van sportverenigingen en andere sportorganisaties bestaan nog steeds voornamelijk uit 'oudere' mannen. Vrouwen maar zeker ook jongeren zijn er sterk in de minderheid. Terwijl een divers samengesteld bestuur - op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, ervaring en opleiding - wellicht beter kan inspelen op veranderende sportbehoeftes van (potentiële) leden en daarmee de toekomst beter tegemoet kan treden. 

In de rubriek 'De jonge sportbestuurder' komt steeds een jongere aan het woord die de nodige ervaring heeft met bestuurswerk in de sport en andere jongeren wil stimuleren daar op zijn minst ook eens over na te denken. Door te laten zien hoeveel plezier ze eraan beleven maar ook hoeveel meerwaarde hun inbreng heeft voor de vereniging én henzelf. Vandaag in 'De jonge sportbestuurder': Tijs van Erve, vrijwilliger bij atletiekvereniging Attila


1. Kan je jezelf kort introduceren?
"Ik ben Tijs van Erve, 33 jaar oud, getrouwd met Bieke, kersverse vader van een dochter - geboren op 19 februari jl. - en ik woon in Tilburg. Ik ben verkeerskundige als beroep bij Buiten-Ruimte in Veghel. In mijn vrije tijd ben ik vaak te zien op de atletiekbaan in diverse functies binnen atletiekvereniging Attila. Bij de vereniging ben ik 26 jaar geleden begonnen als mini-pupil. De laatste tien jaar ben ik niet meer actief als atleet maar bekleed ik meerdere functies naast de baan. Ik geef training, organiseer evenementen en steun de vereniging op diverse vlakken waar dat nodig is en ik daar iets in kan betekenen."  

2. Waardoor besloot je je als vrijwilliger bij Attila in te gaan zetten? 
"Wij hebben twee jaar geleden met een groep jongens een cursus gevolgd in samenwerking met de gemeente Tilburg en NOC*NSF. De cursus omvatte een voorbereiding om een bestuurlijke functie te bekleden binnen een sportvereniging. De gemeente Tilburg had deze cursus aangeboden om jonge mensen te stimuleren een bestuurlijke functie te bekleden binnen een vereniging." 

"We merkten dat er geen algemeen beeld was van waaruit keuzes werden gemaakt of plannen werden opgesteld"

"Na het afronden van deze cursus heeft het huidige bestuur ons uitgenodigd om te kijken wat wij konden betekenen voor onze eigen vereniging. Hieruit kwam naar voren dat wij op dat moment niet zaten te wachten op een bestuurlijke functie maar wel een bijdrage wilden leveren aan de vereniging. Wij zijn toen op zoek gegaan naar wat de vereniging nodig had en hebben dat aan het bestuur voorgelegd om op te kunnen/mogen pakken. Dat behelsde het opstellen van een visie. We merkten dat er geen algemeen beeld was van waaruit keuzes werden gemaakt of plannen werden opgesteld. Dat hebben wij, samen met de leden en het bestuur opgesteld. De taken die ik momenteel vervul is de uitvoering van hetgeen in de visie is opgenomen. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de baanatletiek, jeugdcommissie en Nordic Walking."

XL8DeJongeSportbestuurderTvE-1"Wij hebben met de groep afgesproken dat wij in de toekomst een bestuurlijke functie willen bekleden binnen de vereniging. Op dit moment zien wij dat er nog te opgepakt moet worden om daar nu al een rol in te spelen. We willen eerst zaken op orde stellen. Daarbij zitten wij momenteel allemaal in een fase dat dit voor ons in privésfeer ook minder wenselijk is. We zijn allemaal redelijk druk met werk en dergelijke en daarom liever wat meer als smeerolie binnen de vereniging dan als kopstuk."

3. Met welke taak heb je het meeste moeite? En welke taak vind je het leukst?
"Ik heb het meeste moeite met de werkzaamheden waar ik zelf niet of nauwelijks achter sta. Keuzes die gemaakt worden en uitgevoerd moeten worden om de vereniging draaiende te houden die niemand anders wil uitvoeren. Een concreet voorbeeld hiervan kan ik op dit moment niet geven. Wat mij ook energie kost is de diversiteit aan persoonlijkheden die in het bestuur zitten of de mensen waar je mee samenwerkt. Hierbij weet ik dat we elkaar nodig hebben om iets te bereiken."

"Wat ik leuk vind binnen het bestuur van Attila is dat ik mijn stempel ergens op kan zetten. Dat ik een adviserende en uitvoerende rol heb om samen dingen te bereiken. Ik haal dan ook veel energie uit zaken waar we samen aan werken en dat voor de vereniging een positief resultaat oplevert. Een voorbeeld hiervan is nieuwe ideeën verwezenlijken waar meer leden bij betrokken zijn en dat die elementen ook door de nationale bond opgepakt worden om breder uit te zetten. Daarnaast vind ik het erg leuk om te netwerken. Connecties te leggen en te zoeken naar mooie samenwerkingsverbanden. Dit kan in mijn rol zowel op het gebied van atletiek als op het gebied van sport in Tilburg."

"Ik verwacht mijn bijdrage voor de vereniging te zullen geven, maar wellicht niet altijd in een bestuurlijke functie"

4. Hoe ziet het bestuur van Attila er uit?
"Het bestuur van onze vereniging bestaat uit drie personen, exclusief een voorzitter die we niet hebben. De gemiddelde leeftijd van die drie - uit twee mannen en een vrouw - is rond de 55 jaar. De voornaamste samenkomst is tijdens de bestuursvergadering die ongeveer één keer per vier weken plaatsvindt. Met het bestuur is afgesproken dat bij iedere vergadering altijd iemand van onze groep aanwezig is. Allereerst omdat wij ons steeds meer gaan bemoeien met diverse zaken binnen de vereniging maar aan de andere kant om ervaring op te doen op bestuurlijk gebied."
 
XL8DeJongeSportbestuurderTvE-25. Hoe lang denk je nog actief te blijven voor Attila?
"De werkzaamheden zoals ik die nu uitvoer doe ik nu twee jaar. De verwachting is dat we als groep vóór 2025 bestuurders zijn binnen onze vereniging. Het is een beetje afhankelijk van de lopende procedures of dat iets eerder of wat later is. Daarbij verwacht ik mijn bijdrage voor de vereniging te zullen blijven, maar wellicht niet altijd in een bestuurlijke functie. Als ik nu een periode moet noemen denk ik zelf aan een jaar of tien."

6. Welke plus- en eventuele minpunten ervaar je bij je activiteiten voor Attila?
"De pluspunten die ik momenteel ervaar in mijn rol is dat mensen je zien en aanspreken om dingen voor elkaar te krijgen. Omdat wij een stukje invullen dat ontbreekt wordt dit als aangenaam en wenselijk ervaren en krijgen wij ook de meeste acties ook een positieve reactie. Daarnaast is het ook fijn om met een jonge groep mensen aan de slag te zijn voor een vereniging. Door ons handelen hebben we een grote groep mensen (jong en oud) geactiveerd ook iets bij te dragen aan de vereniging."

"Ik heb in het begin veel moeite gehad met de communicatie vanuit het bestuur"

"Minpunt is wel dat sommigen denken dat je 'overal van bent' en dat je voor iedereen tijd moet hebben of vrij moet maken. De verwachting van een ander in een bepaalde rol is vaak groter dan dat je die invult. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat dit ook niet helder is en er veel werkzaamheden liggen. Daarnaast kost het ook veel tijd om dit uit te leggen aan iedereen of daar begrip voor te creëren."

7. Ben je wel eens tegen een 'moeilijke' kwestie aan gelopen wat je echt aan anderen, eventueel buiten het bestuur, ter verdere bespreking wilde/moest voorleggen?
"Ik heb in het begin veel moeite gehad met de communicatie vanuit het bestuur. Omdat wij een klein bestuur hebben en weinig volle/goede commissies eronder hebben hangen komt veel op hun schouders. Dat komt er dan op neer dat kleine vragen of simpele vragen niet de juiste aandacht krijgen. Dit resulteert dan in mailreacties die vaak kort door de bocht zijn of de plank volledig misslaan. Persoonlijk heb ik dan moeite met het feit dat het bestuur dat zelf niet ziet. Dit heb ik een keer ter sprake gebracht in een bestuursvergadering en dat viel niet goed. Het werd gezien als een persoonlijke aanval, hiervoor heb ik ook mijn excuses aangeboden omdat dit niet het geval was."

XL8DeJongeSportbestuurderTvE-38. Voor welke bestuurlijke uitdaging sta je vooral in dit jaar?
"Op dit moment heb ik in mijn portefeuille een aantal zaken die van belang zijn. Allereerst moet er dit jaar een grote stap gezet worden met de verplaatsing van de atletiekbaan. Hiervoor lopen gesprekken met de gemeente over een locatie. Het is de bedoeling dat wij binnen nu en vijf jaar op een andere (meer atletiekvriendelijke) locatie gehuisvest zijn. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we nu een locatie hebben zodat alle procedures hiervoor in gang gezet kunnen worden. Daarnaast is er behoefte aan betere trainers bij de wegatletiek/hardlopers. Hoe we dit gaan aanpakken is nog de vraag. het is in ieder geval duidelijk dat de huidige situatie niet houdbaar is. En tot slot is het opzetten van een vrijwilligerscommissie een doel voor 2020. De wens en noodzaak is afgelopen jaar nogmaals bevestigd, dus die gaan we met een aantal leden oppakken en kijken hoe we die meer vorm kunnen geven."

9. Beveel je andere jongeren aan om bestuurder te worden of bestuurlijke taken uit te gaan voeren? Wat moet er volgens jou gebeuren om méér jongeren richting bestuur te krijgen?
"Ja, ik beveel jongeren aan om zich te bemoeien met bestuurstaken. Vaak zie je dat een bestuur een hoge gemiddelde leeftijd heeft. Dat kan in veel gevallen ook veel ervaring betekenen. Maar dat kan ook betekenen dat mensen er al veel te lang zitten en het voor een vereniging beter is om een andere weg in te slaan of zaken te delen of over te dragen. Als ik dan een advies moet geven is het goed om te kijken naar zaken die voor de lange termijn gedaan moeten worden om die op te pakken en niet te veel vast te houden aan de bestuurstaken zoals die van oudsher worden gebruikt (zoals voorzitter, penningmeester en secretaris)." 

"Vraag wat ze willen in plaats van ze te vertellen dat ze het niet kunnen of wat er allemaal bij komt kijken en hoeveel uur dat wel niet kost per week"

"Maak zelf functies en bemoei je met zaken waarvan jij vindt dat nodig is voor de vereniging. Mijn advies aan bestuursleden is dat ze van jongeren niet moeten verwachten dat deze hetzelfde gaan doen als zij nu doen. Iedereen heeft een andere kijk op zaken. Als je het daar over hebt kom je wellicht tot een samenwerking of ontwikkeling die in het belang van de vereniging goed kan uitpakken. Ga in gesprek en vraag wat ze willen in plaats van ze te vertellen dat ze het niet kunnen of wat er allemaal bij komt kijken en hoeveel uur dat wel niet kost per week. Als iemand het leuk vindt komt het vanzelf goed, een beetje vrijheid geven."

XL8DeJongeSportbestuurderTvE-4

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst