Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Sportdesk Ernst & Young-Item

Een coach werkt gedeeltelijk in het buitenland en betaalt daar een lager belastingtarief dan in Nederland. Moet de coach het verschil in afgedragen belasting alsnog in Nederland voldoen? 7 oktober 2008

Omdat het antwoord op deze vraag afhankelijk is van de juiste uitgangspunten, zetten wij deze eerst nader uiteen. De coach verblijft, werkt en heeft het middelpunt van zijn sociale leven grotendeels van het kalenderjaar in Nederland, derhalve woont hij fiscaal gezien in Nederland. De coach werkt per kalenderjaar hooguit vier maanden voor een Spaanse sportbond. Het inkomen dat ontvangen wordt van de Spaanse sportbond ontvangt hij op basis van een dienstbetrekking aldaar, en niet op basis van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Daarnaast gaan wij er hierbij vanuit dat de buitenlandse looninkomsten door de Spaanse sportbond rechtstreek aan de coach worden betaald (en niet indirect door bijvoorbeeld de Nederlandse sportbond).

Binnenlandse belastingplichtige
Een inwoner van Nederland wordt voor de Nederlandse inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen aangemerkt als een zogenoemde 'binnenlands belastingplichtige'. Een binnenlands belastingplichtige wordt in Nederland in beginsel over zijn/haar wereldinkomen belast, ongeacht waar ter wereld dit inkomen is verdiend. Dit houdt in dat naast het inkomen dat de coach in Nederland of elders geniet, ook het inkomen met betrekking tot de werkzaamheden in het buitenland in beginsel is onderworpen aan Nederlandse inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Zoals uit de casus bleek, wordt ook in Spanje het inkomen met betrekking op de werkzaamheden aldaar regulier belast. Er vindt in Spanje waarschijnlijk inhouding op het Spaanse inkomen plaats. Met andere woorden: in beginsel wordt het inkomen met betrekking tot de werkzaamheden in het buitenland zowel in Nederland als in Spanje belast. Hierdoor treedt er met betrekking tot dit inkomen in beginsel dubbele belastingheffing plaats.

Belastingverdrag en wijze van voorkoming van dubbele belasting
Ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft Nederland voor haar inwoners met verschillende landen belastingverdragen gesloten, zo ook met Spanje. In een belastingverdrag is vastgelegd welk land in voorkomend geval over een bepaald inkomen belasting mag heffen en welk land niet, en dus of een land voorkoming van dubbele belastingheffing moet geven. In geval een land voorkoming van dubbele belasting moet verlenen, kan dit op twee manieren: met de zogenoemde ‘verrekeningsmethode' en met de zogenoemde 'vrijstellingsmethode'. In het verdrag staat aangegeven op welke wijze voorkoming moet worden gegeven. Dit verschilt per inkomenssoort en per land.

Bij de verrekeningsmethode wordt er gekeken welk belastingbedrag er in het bronland (lees: Spanje) daadwerkelijk is geheven. Vervolgens heft het woonland (lees: Nederland) het eventueel resterende belastingbedrag bij. Bij de vrijstellingsmethode wordt er niet gekeken welk belastingbedrag er in het bronland (lees: Spanje) daadwerkelijk is geheven. Het woonland (lees: Nederland) stelt het inkomen uit het buitenland naar rato vrij van Nederlandse belastingheffing. Dit is voordelig indien in het bronland géén of minder belasting wordt geheven.

Belastingverdrag met Spanje
Het belastingverdrag met Spanje onderscheidt verschillende inkomenscategorieën, zoals bijvoorbeeld inkomen uit een ‘normale’ dienstbetrekking, inkomen voor bestuurswerkzaamheden en inkomen genoten als sporter. Op basis van de boven beschreven uitgangspunt dat de coach in Spanje inkomen uit dienstbetrekking ontvangt, bepaalt het belastingverdrag met Spanje dat Nederland met betrekking tot het Spaanse inkomsten een voorkoming van dubbele belasting moet geven. De voorkoming van dubbele belasting wordt hier berekend op basis van de zogenaamde ‘vrijstellingsmethode’. Hierdoor is de coach in Nederland geen inkomstenbelasting verschuldigd over zijn Spaanse inkomsten.

Overige aandachtspunten
Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt over de eerste en tweede tariefschijf in Nederland niet alleen inkomstenbelasting geheven maar ook premie volksverzekeringen (eerste tariefschijf 2008 tot € 17.579 2,45% inkomstenbelasting en 31,15% premie volksverzekeringen, en tweede tariefschijf 2008 van € 17.579 tot € 31.589 10,7% inkomstenbelasting en 31,15% premie volksverzekeringen). Het hierboven beschreven Belastingverdrag met Spanje, en dus ook de wijze van voorkoming, ziet slechts toe op heffingen van belastingen. Afhankelijk van de relevante tariefschijf, is de coach mogelijk in Nederland wel premie volksverzekeringen verschuldigd over zijn Spaanse inkomsten.

Wij kunnen de belastingheffing alleen vanuit Nederlands perspectief beoordelen, de mogelijkheid bestaat dat de coach ook in Spanje aangifte inkomstenbelasting moet doen. Wij adviseren de coach dan ook uitdrukkelijk bij zijn werkgever aldaar een en ander goed na te vragen.

Tot Slot
Het voorgaande vindt zijn grondslag op de ons bekende informatie, en op de huidige stand van wet- en regelgeving en gepubliceerde jurisprudentie, en onze interpretatie daarvan.

Heeft u zelf een vraag?
Mailt u uw vraag dan aan goedbezig@nl.ey.com. NB: uitsluitend kennisvragen worden door Ernst & Young gratis behandeld. Voor complexe adviesvraagstukken geldt dat doorgaans niet.

Voor meer informatie: Matthijs Heeres, Matthijs.heeres@nl.ey.com of 06-3006 1946.
Postadres: Sportdesk Ernst & Young, Postbus 488, 3000 AL Rotterdam

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst