Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Sportdesk Ernst & Young-Item

Wat houdt de algemene ledenvergadering in en wat wordt er tijdens die vergadering behandeld? 16 september 2008

De algemene ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen een vereniging. De bevoegdheden die de algemene ledenvergadering toekomen, zijn de bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan andere organen binnen de vereniging zijn opgedragen.

De algemene ledenvergadering vindt minimaal eens per jaar plaats (verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar). Binnen de algemene ledenvergadering telt de stem van ieder (stemgerechtigd) lid. Ook jeugdleden zijn in beginsel stemgerechtigd. De statuten kunnen echter bepalen dat jeugdleden geen stemrecht hebben, of dat het stemrecht van jeugdleden wordt beperkt ten aanzien van bepaalde onderwerpen, zoals financiën. In het geval dat het stemrecht van de jeugdleden door de statuten wordt ontnomen of wordt beperkt, kunnen de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden het stemrecht uitoefenen.

Tijdens deze vergadering legt het (dagelijks) bestuur, het andere bestuursorgaan binnen de vereniging, verantwoording af aan de aanwezige leden. Deze verantwoording valt uiteen in twee onderwerpen. Ten eerste is het bestuur belast met de verantwoording van de activiteiten van het afgelopen jaar, dit is het zogenaamde jaarverslag. Daarnaast dient de penningmeester (namens het bestuur) verantwoording af te leggen over de financiële stand van zaken, dit is het financiële verslag.

In het jaarverslag worden alle activiteiten van het afgelopen jaar besproken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan eventuele sportieve doelstellingen die waren gesteld in de laatste algemene ledenvergadering en (sociale) activiteiten. Het jaarverslag is dus een verslag over de positie van de vereniging.

Het financiële verslag is van groot belang in de algemene ledenvergadering. Het financiële verslag bevat in ieder geval de jaarrekening, die de financiële positie van de vereniging weergeeft.

Indien de algemene ledenvergadering tevreden is over het presteren van het bestuur, kan zij besluiten om décharge te verlenen. In dat geval kan het bestuur daarna niet meer door de vereniging aansprakelijk worden gesteld voor de tot op dat moment verrichte daden waarover door het bestuur rekenschap en verantwoording is afgelegd. Indien de algemene ledenvergadering niet tevreden is over de geleverde prestaties, kan zij besluiten om een of meerdere leden van het bestuur af te zetten.

Heeft u zelf een vraag?
Mailt u uw vraag dan aan goedbezig@nl.ey.com. NB: uitsluitend kennisvragen worden door Ernst & Young gratis behandeld. Voor complexe adviesvraagstukken geldt dat doorgaans niet.

Voor meer informatie: Matthijs Heeres, Matthijs.heeres@nl.ey.com of 06-3006 1946.
Postadres: Sportdesk Ernst & Young, Postbus 488, 3000 AL Rotterdam

« terug

Reacties: 1

N.F.Quant
27-11-2017

Kan er gestemd worden tijdens een ALV over zaken die niet in de Statuten beschreven staan

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst