Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Sportdesk Ernst & Young-Item

Hebben donateurs bepaalde rechten in de algemene ledenvergadering van een vereniging? 2 september 2008

Voordat er ingegaan kan worden op de eventuele rechten van donateurs binnen de algemene ledenvergadering, zal eerst de positie van donateurs binnen verenigingen worden toegelicht.

Donateurs onderscheiden zich van leden doordat hun enige bijdrage aan de vereniging van financiële aard is. Om discussies over de rechten van donateurs te voorkomen, wordt er in de statuten van een vereniging vaak opgenomen dat donateurs geen lid zijn van de vereniging. Dat is technisch gezien overigens niet noodzakelijk, want donateurs zijn niet automatisch lid van een vereniging. In de praktijk komt het echter ook vaak voor dat donateurs worden aangemerkt als ‘begunstigende’ of ‘ondersteunende’ leden, wat toegestaan is.

Er zijn dus twee situaties denkbaar: een donateur is wel lid van een vereniging of een donateur is dat niet. Is een donateur géén lid van de vereniging, dan behoort hij niet tot degenen die krachtens de wet of de statuten bij de organisatie van de vereniging zijn betrokken (2:8 lid 1 Burgerlijk Wetboek) en kan hij geen lidmaatschapsrechten uitoefenen. Is een donateur volgens de statuten wel lid, dan kan hij dit wel.

De lidmaatschapsrechten
Onder deze lidmaatschapsrechten valt ondermeer de toegang tot de algemene ledenvergadering. Deze algemene ledenvergadering kan het best omschreven worden als een bijeenkomst waarbij leden met elkaar tot een consensus kunnen komen, om vervolgens een besluit te nemen. Dit besluit wordt genomen door te stemmen en elk aanwezig of vertegenwoordigd lid heeft één stem in deze vergadering (2:38 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Het spreekrecht is niet - in tegenstelling tot het stemrecht of het recht om aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering - neergelegd in de wet. Echter wordt ‘algemeen aangenomen dat het lidmaatschap niet los kan worden gezien van de aan een lid individueel toe te kennen vergaderrechten. Tot die vergaderrechten behoort in ieder geval het recht deel te nemen aan de algemene vergadering, aldaar het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, kennis te nemen van de agenda, voorstellen te doen en te amenderen, alsmede participatie in de wettelijk en statutair aan de algemene vergadering als zodanig (het collectief van leden) toegekende rechten.’

In beginsel komen geen van deze lidmaatschapsrechten donateurs toe, indien zij niet als lid worden aangemerkt in de statuten. Echter kan in de statuten - bij bestuursbesluit of bij besluit van de algemene vergadering - worden bepaald dat aan donateurs bepaalde faciliteiten of rechten wel worden verleend. Zo kunnen zij op de ledenvergadering worden uitgenodigd en mogen zij daar misschien zelfs hun mening geven. Dit zal hun niet tot lid van de vereniging maken. Dit kan veranderen indien zij elke algemene vergadering mogen bijwonen en daar ook hun stem mogen uitbrengen. Zo is het mogelijk dat donateurs op deze manier de lidmaatschapsrechten verkrijgen en moeten worden aangemerkt als lid.

Voor de beantwoording van de vraag, is het dus van belang om te weten wat de statuten vermelden over donateurs en in het bijzonder hoe zij worden aangemerkt en welke faciliteiten en/of rechten aan hen worden verleend. In de algemeen geldende regels hebben donateurs echter geen toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben zij daar ook geen stem- of spreekrecht. Zij zijn immers geen lid van de vereniging en kunnen dus ook niet deze lidmaatschapsrechten uitoefenen.

Heeft u zelf een vraag?
Mailt u uw vraag dan aan goedbezig@nl.ey.com. NB: uitsluitend kennisvragen worden door Ernst & Young gratis behandeld. Voor complexe adviesvraagstukken geldt dat doorgaans niet.

Voor meer informatie: Matthijs Heeres, Matthijs.heeres@nl.ey.com of 06-3006 1946.
Postadres: Sportdesk Ernst & Young, Postbus 488, 3000 AL Rotterdam

« terug

Reacties: 1

Frans Hendrix
04-11-2018

Goedendag,

In onze volkstuinvereiniging hebben wij volgens de statuten leden en leden-zonder-grond.

De leden-zonder-grond hebben vogens de statuten geen stemrecht, behalve als het om niet-grond-gebonden-zaken gaat.

Vraag: kunnen leden-zonder-grond geen stemrecht hebben of is dat wettelijk niet toegestaan. (ze betalen 12,50 euro ala jaarlijkse contributie.

m.v.g.

Frans Hendrix 

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst