Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Sportdesk Ernst & Young-Item

Hebben personen in dienst van een sportvereniging die op oproepbasis werken όόk recht op doorbetaalde vakantie? 19 augustus 2008

Inleiding
Een sportvereniging heeft verschillende contracten met de technische leiding van de vereniging. Bij een ieder wordt via een accountant loonbelasting e.d. ingehouden en ieder krijgt 8% vakantietoeslag. Ook zijn alle leden van de technische leiding verzekerd via een uitgebreide verzuimverzekering. Toch zijn er verschillen tussen de contracten in de doorbetaling tijdens vakanties. Sommige leden van de technische leiding worden doorbetaald tijdens vakanties. Andere leden van de technische leiding krijgen echter alleen betaald voor de uren dat ze er werkelijk zijn en hebben volgens het contract geen recht op doorbetaalde vakantie. Is dit verschil aanvaardbaar?

Antwoord op de vraag
Om op de vraag een antwoord te kunnen geven moet eerst de vraag worden beantwoord wat voor overeenkomst met de technische leiding is aangegaan. Aangezien er vakantietoeslag wordt uitgekeerd is het meest voor de hand liggend dat het gaat om een arbeidsovereenkomst. Daarvan zullen we hierna dan ook uitgaan. Iedereen die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, heeft recht op doorbetaalde vakantie, of de werknemer nou een ‘vast’ contract heeft of dat deze op ‘oproep basis’ werkt. Artikel 634 lid 1 van boek 7 van het burgerlijk wetboek bepaalt:

“De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd.”

Kort gezegd betekent dit dat elke werknemer minimaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week per jaar aan vakantie moet krijgen. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een contract heeft van dertig uur per week, dan zou deze werknemer minimaal vier maal dertig is 120 uur per jaar vakantie moeten krijgen.

Artikel 639 lid 1 van boek 7 van het burgerlijk wetboek bepaalt bovendien dat de werknemer tijdens zijn vakantie zijn recht op loon behoudt.

Samengevat wil dit alles zeggen dat een ieder die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een sportvereniging en voor een bepaald aantal uur per week of per jaar werkt voor de vereniging, recht heeft op minimaal vier maal het aantal uur dat deze werknemer per week werkt aan vakantie per jaar. Deze vakantie moet dus ook doorbetaald worden. Hier kan ten nadele van de werknemer niet van afgeweken worden. Voorts kan nog van belang zijn dat werknemers in gelijke situaties gelijk behandeld moeten worden; als het om (vrijwel) identieke gevallen gaat dient het aantal dagen in beginsel gelijk te zijn.

Heeft u zelf een vraag?
Mailt u uw vraag dan aan goedbezig@nl.ey.com. NB: uitsluitend kennisvragen worden door Ernst & Young gratis behandeld. Voor complexe adviesvraagstukken geldt dat doorgaans niet.

Voor meer informatie: Matthijs Heeres, Matthijs.heeres@nl.ey.com of 06-3006 1946.
Postadres: Sportdesk Ernst & Young, Postbus 488, 3000 AL Rotterdam

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst