Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Sportdesk Ernst & Young-Item

In hoeverre zijn bestuursleden aansprakelijk voor financiële tekorten die in het verleden (vóór hun bestuursperiode) ontstaan zijn en nu aan het licht komen? 5 augustus 2008

Als een vereniging haar statuten heeft laten opnemen in een notariële akte zijn bestuursleden in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk en al helemaal niet voor handelingen die door een voorganger verricht zijn. Wanneer uw vereniging een informele vereniging is en haar statuten niet heeft laten opnemen in een notariële akte, dan is een bestuurder in beginsel wel hoofdelijk aansprakelijk maar wederom niet voor handelingen verricht door zijn voorganger. Uw voorganger kan in dit geval dus wel op zijn handelingen worden aangesproken.

Onderbouwing
Indien er sprake is van een informele vereniging
Bij een informele vereniging zijn de statuten niet opgenomen in een notariële akte en kan de vereniging ingeschreven zijn in het handelsregister. Indien de vereniging daar niet is ingeschreven geldt het volgende. De huidige/nieuwe bestuurder is naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk. De bestuurder is echter niet aansprakelijk voor handelingen verricht vóór zijn bestuursperiode, indien hij voldoet aan alle volgende drie voorwaarden:

- de bestuurder is niet geraadpleegd voordat de rechtshandeling (waaruit de schade voortvloeit) werd verricht;
- de rechtshandeling is hem als bestuurder bekend geworden;
- op het moment dat de bestuurder bekend raakte met de rechtshandeling, heeft hij geweigerd de rechtshandeling voor zijn rekening te nemen. Dit moet hij doen tegenover de vereniging zelf en zijn medebestuurders (bij voorkeur schriftelijk).

Als de huidige/nieuwe bestuurder voldoet aan deze drie voorwaarden dan is hij persoonlijk niet aansprakelijk. De benadeelde (de vereniging of een derde) zal in dat geval in beginsel de ex-bestuurder kunnen aanspreken. De ex-bestuurder kan zich echter ook verweren door een beroep te doen op de drie hierboven genoemde voorwaarden. Een derde kan ook de vereniging zelf aanspreken.

Hierbij moet vermeld worden dat als een informele vereniging wél ingeschreven staat in het handelsregister, een derde (de wederpartij) eerst de vereniging zelf aan moet spreken. Indien de vereniging niet voldoende verhaal biedt, kan de derde vervolgens de bestuurder of de ex-bestuurder aanspreken.

Indien er sprake is van een formele vereniging
Bij een formele vereniging zijn de statuten wel opgenomen in een notariële akte en is de vereniging ingeschreven in het handelsregister. De bestuurder is in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vereniging. Hier bestaan uitzonderingen op:

- De vereniging zelf kan de bestuurder aanspreken indien hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Hiervan is sprake indien de bestuurder tekort geschoten is in zijn taak en indien aan de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

- Een derde kan de bestuurder aanspreken op grond van een onrechtmatige daad. Van een onrechtmatige daad is sprake indien de bestuurder ten tijde van het aangaan of de bekrachtiging van een rechtshandeling wist of behoorde te weten dat de vereniging niet tot nakoming van haar verplichtingen in staat zou zijn en ook niet voldoende verhaal zou bieden voor schade die de derde daardoor zou leiden.

Indien de schade is veroorzaakt door een handeling die verricht is vóór de bestuursperiode van de huidige bestuurder en de laatstgenoemde zorgt dat hij voldoet aan de drie hiervoor genoemde voorwaarden, zal het lastig zijn voor de vereniging en derden om onbehoorlijk bestuur, dan wel een onrechtmatige daad aan te tonen.

Heeft u zelf een vraag?
Mailt u uw vraag dan aan goedbezig@nl.ey.com. NB: uitsluitend kennisvragen worden door Ernst & Young gratis behandeld. Voor complexe adviesvraagstukken geldt dat doorgaans niet.

Voor meer informatie: Matthijs Heeres, Matthijs.heeres@nl.ey.com of 06-3006 1946.
Postadres: Sportdesk Ernst & Young, Postbus 488, 3000 AL Rotterdam

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst