Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-De lokale sportbegroting

Sport en Exploitatie

 • Beleidsgestuurde contractfinanciering voor professionele organisaties in de sport | 14-09-2010 door: Anja Andres & Rens van Kleij
  In financieel krappere tijden is een nadere analyse van de wijze waarop en de mate waarin subsidies worden verstrekt in feite onontkoombaar. Een dergelijke analyse kent op zijn minst de onderdelen die hieronder beschreven worden.
 • Een effectieve inrichting van de sport kan leiden tot structurele financiële voordelen, maar niet van vandaag op morgen | 24-08-2010 door: Anja Andres en Rens van Kleij
  Veel gemeenten plaatsen uitvoerende en beherende taken ‘op afstand’. Soms schiet dergelijk gemeentelijk sportbeleid echter ‘te ver door’ en pakt de lokale overheid haar rol terug. Weten welke werkzaamheden behoren tot de kerntaken is één. Het op een goede wijze invulling geven aan het op afstand plaatsen van de uitvoerende en beherende taken is twee.
 • De forse bouwclaim van sportieve en gezonde ambities | 13-07-2010 door: Anja Andres en Rens van Kleij
  Op de plekken waar sport in toenemende mate als middel wordt ingezet voor de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, moet ook aan de voorwaarden worden voldaan om sport als middel in te kunnen zetten. Er moet letterlijk ruimte zijn om te kunnen sporten en bewegen!
 • Synergetische samenwerking | 29-06-2010 door: Anja Andres & Rens van Kleij
  Sport en bewegen vormen niet langer het exclusieve domein van gemeenten en sportverenigingen. Een steeds breder wordend palet aan instellingen en organisaties is gebaat bij een hogere sportparticipatie of  actievere levensstijl. Hoe kan de verbindende functie van sport leiden tot succesvolle samenwerking?
 • Sport op waarde geschat | 08-06-2010 door: Anja Andres & Rens van Kleij
  Sport was voorheen voorbehouden aan gemeente en sportverenigingen. Tegenwoordig schuiven ook onderwijsinstellingen, commerciële sportaanbieders alsook zorg- en welzijnsinstellingen aan. Dit leidt tot een extra dimensie om te komen tot interactieve beleidsvorming en het verkrijgen van een maatschappelijk draagvlak.
 • Subsidies in crisis- en verkiezingstijd | 25-05-2010 door: Anja Andres en Rens van Kleij
  Een nauwgezette analyse van de lokale subsidiestromen kan en mag niet ontbreken als onderdeel van een integrale lokale financiële (en hopelijk ook beleidsmatige) heroverweging.
 • Helder inzicht in de feitelijke kostprijs van sport is wenselijk | 11-05-2010 door: Anja Andres en Rens van Kleij
  De wijze waarop tarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties worden bepaald en worden ontwikkeld, is onlosmakelijk verbonden met de subsidiëring van sport, sportverenigingen en –activiteiten. Door inzicht te krijgen in de kostprijs van de gemeentelijke sportvoorzieningen en het te verwachten gebruik daarvan, is de mate waarin indirecte subsidiëring plaatsvindt inzichtelijk te maken en te kwantificeren.