Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Case Closed!-Item

In de greep van de Sponsor, deel II 24 juni 2008

door: mr. Lars Bakers

Op 25 september 2007 behandelde ik in de rubriek ‘Case Closed' de zaak tussen het sportmerk Nike en de profvoetballer Diego. De ‘case’ bleek echter allerminst ‘closed’ en kreeg een vervolg in het door Diego aangespannen hoger beroep. Op 6 maart jl. deed het Gerechtshof Amsterdam uitspraak en vernietigde het vonnis van de Voorzieningenrechter. De in eerste instantie vastgestelde greep van de sponsor bleek niet klemvast. Het Hof lijkt in het arrest de sponsor van jonge talenten impliciet te wijzen op een aanvullende zorgvuldigheidsplicht.

Op 23 augustus 2007 oordeelde de Voorzieningenrechter in Amsterdam in een geschil over de sponsorrelatie tussen Nike en de Braziliaanse voetballer Diego dat een door Nike in haar sponsorovereenkomst opgenomen mogelijkheid voor een eenzijdige verlenging van de sponsorrelatie verstrekkend, maar niet onredelijk en dus rechtsgeldig was. De Voorzieningenrechter hechtte met name belang aan de volgende drie omstandigheden.
1. Een professionele voetballer, die zich kan laten bijstaan door deskundigen, kan geacht worden te weten wat hij ondertekent.
2. Bij het aangaan van een sponsorovereenkomst neemt de sponsor een risico te betalen voor een nog niet zo bekende sporter, maar daar staat tegenover dat de overeenkomst in geval van succes van de sporter eenzijdig verlengd kan worden door de sponsor.
3. In de overeenkomst is expliciet opgenomen dat ook in geval van eenzijdige verlenging partijen naar redelijkheid zullen overleggen over een eventuele  verhoging van de vergoeding en Nike bood Diego in het kader van de eenzijdige verlenging een vervijfvoudiging van de sponsorvergoeding.

Diego komt in hoger beroep tegen het vonnis van de Voorzieningenrechten en bij arrest van 6 maart jl. vernietigt het Gerechtshof Amsterdam het vonnis en wijst alsnog alle vorderingen van Nike af. In hoger beroep concentreert het Hof zich niet zozeer op de vraag hoe de mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van de sponsorovereenkomst uitgelegd moet worden. Het Hof concentreert zich allereerst op de vraag welke overeenkomst nu als uitgangspunt genomen moet worden. Diego heeft in 2003 immers zowel een Portugese versie alsook – zij het enige maanden later – een Engelse versie van de sponsorovereenkomst getekend. Naar gebleken is weken deze overeenkomsten in hoger beroep qua inhoud van elkaar af, hetgeen ook geldt voor de bepalingen omtrent de mogelijkheden voor een verlenging van de overeenkomst. Het Hof hecht vervolgens belang aan het feit dat Diego – net als zijn vader die als zaakwaarnemer optrad – ten tijde van de ondertekening de Engelse taal niet machtig was, en slaat vervolgens aan het ‘Haviltexen’ (een beoordeling van overeenkomsten aan de hand van hetgeen partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten ten tijde van de totstandkoming):
• naar de mening van het Hof is Diego terecht uitgegaan van de tekst van de Portugese versie van het contract zoals begin 2003 door hem ondertekend;
• vervolgens mocht Diego er ook vanuit gaan dat de Engelstalige overeenkomst die hem ongeveer drie maanden later werd voorgelegd qua inhoud niet afweek van het eerdere Portugese contract;
• naar de mening van het Hof bracht de vermelding van Nike dat ‘the format and some clauses’ waren aangepast, niet mee dat Diego rekening moest houden met wezenlijke veranderingen; Het Hof stelt dat Nike uitdrukkelijker had moeten wijzen op ‘redactionele veranderingen’ te meer nu bekend was dat Diego de Engelse taal niet machtig was; 

In het kader van de beoordeling van het verlengingsbeding neemt het Hof dus de clausule uit het Portugese contract als uitgangspunt. Het verlengingsbeding in dat contract luidt naar het Engels vertaald als volgt:

“Nike shall have the option to extend this Contract for exercisable upon written notice of such selection.”

Een naar de opvatting van het Hof merkwaardige clausule, ten aanzien waarvan het raden is naar de exacte betekenis. Ook de advocaat van Nike – zo blijkt uit het arrest – kan daarover tijdens het pleidooi geen helderheid verschaffen. Het Hof neemt aan dat het een standaardbepaling is uit de contracten van Nike, die in feite nog nader ingevuld had moeten worden. Dat blijkt ook uit het feit dat in het latere Engelse contract aan deze bepaling wel nadere invulling is gegeven door het opnemen van termijnen voor de verlenging. Het beroep van Nike op de door haar gevorderde mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van het contract wordt dan ook door het Hof afgewezen.

De uitspraak van het Hof geeft duidelijk aan dat het Hof de kant kiest van de ‘zwakkere’ partij. Naar de mening van het Hof ligt het op de weg van een professionele partij als Nike om de op te leggen verplichtingen aan te contracteren sporters volledig en begrijpelijk over te brengen, temeer wanneer het gaat om jonge en onervaren sporters die de taal waarin het contract is opgesteld niet machtig zijn. In het verlengde hiervan kan ook worden gewezen op de afwijzing door het Hof van het formele verweer van Nike dat de Portugese versie van het contract van de zijde van Nike getekend zou zijn door een daartoe onbevoegde werknemer. Het Hof veegt ook dat verweer van tafel nu het contract werd getekend door het hoofd van de afdeling die namens Nike met Diego onderhandelde en met wie ook feitelijk de overeenstemming werd bereikt. 

Diego krijgt aldus van het Hof over de gehele linie het voordeel van de twijfel en dat lijkt mij een juiste beslissing. Bekende merken die sporters al op jonge leeftijd aan zich willen binden zullen moeten beseffen dat zij oog moeten hebben voor taalbarrières en onervarenheid op zakelijk gebied bij de jonge talenten, en dat zal de balans in de verhoudingen ten goede komen

Lars Bakers is werkzaam bij Leidsegracht Advocaten in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het Intellectuele Eigendomsrecht, waaronder het merkenrecht, auteursrecht en portretrecht. Hij adviseert diverse bedrijven, sportbonden en sporters op dit gebied. Meer informatie: bakers@leidsegracht.com, 020-616 2913 en www.leidsegracht.com

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst