Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Adviezen uit de praktijk-Item

Onderzoek naar sport, cultuur en sociale competenties 13 juli 2010

Afgelopen maart is de Sport en Cultuur Academie Salland (SCAS) gestart met het project ‘Fit for Life’. In dit project werken het Carmel College Salland, Landstede Raalte, gemeente Raalte, Salland Wonen en een groot aantal Raalter sportverenigingen en culturele instellingen intensief met elkaar samen. Door middel van eigentijdse sport- en cultuuractiviteiten worden Sallandse jongeren voorbereid op zelfstandig functioneren in de maatschappij en de eisen die het bedrijfsleven aan hen stelt. Zo raken ze op een gezonde manier klaar voor het leven, oftewel ‘Fit for Life’.

Ambitie Fit for Life
De ambitie van Fit for Life is dat in 2012 door het Carmel College Salland en Landstede Raalte met sportverenigingen en cultuurinstellingen gezamenlijk een onderwijsaanbod is ontwikkeld waarbij de leerlingen door extra aandacht voor sociale vaardigheden beter dan nu worden voorbereid op de maatschappij/arbeidsmarkt. Hiervoor is integratie van sociale competenties in onderwijsprogramma’s van groot belang. De jeugd moet zich namelijk optimaal kunnen ontplooien op persoonlijk, mentaal, fysiek en sociaal gebied. Daarom zullen aantrekkelijke doorlopende vmbo-mbo sport- en cultuurtrajecten worden ontwikkeld. Leerlingen en studenten zullen deze trajecten deels binnen de school en deels buiten de school volgen en de samenwerking met verenigingen en organisaties op het gebied van sport en cultuur wordt dan ook als een grote meerwaarde gezien.

Onderzoek binnen Fit for Life
Gedurende het project wordt op twee sporen onderzoek verricht door het lectoraat ‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’ van de Hogeschool Edith Stein en onderzoeksbureau Kennispraktijk – voor Sport, Onderwijs & Gezondheid. Edith Stein ondersteunt door middel van ontwerponderzoek de docenten, sporttrainers en cultuurbegeleiders bij de ontwikkeling van programma’s en activiteiten. Kennispraktijk voert een onderzoek uit om zicht te krijgen op (1) de effecten van de sport- en cultuuractiviteiten op sociaal competent gedrag van de Sallandse jongeren en (2) de omstandigheden waaronder deze effecten al dan niet optreden (contextfactoren bij de betrokken onderwijsinstellingen, bedrijven, sportverenigingen en culturele instellingen).

Eerste onderzoeksactiviteiten
In juni is een start gemaakt met verschillende onderzoeksactiviteiten. Binnen het ontwerponderzoek is begonnen met een behoefteanalyse onder docenten, trainers en begeleiders van culturele activiteiten. Daarbij stonden de volgende vragen centraal: wat heeft de Sallandse  jeugd nodig ter bevordering van sociale competenties? En wat heeft de trainer, de culturele begeleider en de docent nodig om bij de Sallandse jeugd hun sociale competenties in brede zin te verbeteren? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is de focusgroepmethode toegepast. De focusgroepmethode is een kwalitatieve, exploratieve onderzoeksmethode waarmee zeer volledige, uitputtende informatie wordt verzameld. De methode bestaat uit een reeks van semi-gestructureerde discussies die plaatsvinden in een representatieve groep trainers, begeleiders en docenten.

In de eerste fase van het effectonderzoek (nul-meting) zijn vragenlijsten uitgezet onder meerdere onderzoeksgroepen. Alle 1e- en 3e-jaars VMBO en MBO leerlingen van het Carmel College Salland en Landstede Raalte vullen in de klas een vragenlijst in. Deze vragenlijst bestaat uit drie onderdelen. In het eerste onderdeel worden algemene vragen gesteld over vrijwilligerswerk en over sport en cultuur op school. In het tweede onderdeel worden stellingen voorgelegd over leerlingen zelf en in onderdeel drie zijn stellingen opgenomen die gaan over situaties die zich in de klas of in een groep kunnen voor doen. Naast de leerlingen vullen ook docenten, sportverenigingen, culturele instellingen, stagebegeleiders en bedrijven uit Raalte en omgeving een online vragenlijst in. Deze bestaat in de eerste plaats uit stellingen over de sociale competentie van Sallandse jongeren en daarnaast uit stellingen over sport en cultuur in Salland en de mogelijke invloed van sport en cultuur op de sociale competentie van Sallandse jongeren.

Vervolgtraject
In het vervolg van het onderzoekstraject worden binnen het ontwerponderzoek de sport- en cultuuractiviteiten intensief gevolgd en gemonitord. Zo wordt continu gezorgd voor een borging van kwaliteit en een aanbod dat aansluit bij de doelgroep. Daarnaast wordt in 2011 door Kennispraktijk een 1-meting uitgevoerd en in 2012 een 2-meting. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de effecten van de ontwikkelde activiteiten en de omstandigheden waaronder deze effecten al dan niet zijn opgetreden. De resultaten zullen worden gebruikt om de programma’s aan te passen en te optimaliseren, om op basis daarvan te komen tot een gezamenlijke opvatting en aanpak op de ontwikkeling van sociale competenties door leerlingen.

Voor meer algemene informatie over Fit for Life: Paul Vermeulen, paul.vermeulen-scas@hotmail.com. Voor meer informatie over het onderzoek binnen Fit for Life: Eralt Boers, e.boers@kennispraktijk.nl
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst